Black Rock i inni

We współczesnym świecie, w którym pieniądze odgrywają wiodącą rolę, a globalna gospodarka nieustannie się zmienia, rola firm inwestycyjnych jest nie do przecenienia. Wielkie  korporacje specjalizujące się w funduszach inwestycyjnych otrzymały mozliwość kontrolowania gospodarki w skali globalnej.

W dziedzinie finansów i inwestycji działa kilku największych graczy, których władza i wpływy owiane są plotkami i tajemnicami. Wśród nich wyróżnia się w pierwszej kolejności trzy fundusze, albo korporacje. Są to:  BlackRock, Vanguard oraz State Street.

Co o nich nam wiadomo (nam, czyli ludziom spoza kręgu wtajemniczeń)?        

BlackRock  gigantyczna firma inwestycyjna, która zarządza aktywami o wartości 9 bilionów dolarów. Jej obszar działania to rynki finansowe, korporacje i rządy na całym świecie. BlackRock, ze względu na swój potencjał, posiada możliwości do  wywierania presji na podmioty gospodarcze , aby stosowały w swoim działaniu określone strategie lub polityki.
The Global Executive Committee
Vanguard to firma o podobnym profilu działania do poprzedniej, zarządzająca portfelem z ponad 10 bilionami dolarów.  Specjalizuje się w pasywnych strategiach  inwestycyjnych, takich jak fundusze indeksowe (inwestowanie w  akcje spółek, które wchodzą w skład określonego indeksu ale bez aktywnej selekcji akcji). Vanguard jest również jednym z największych posiadaczy akcji wielu korporacji.

Dla ponad 30% akcji spółek notowanych w indeksie S&P 500 w zarządzaniu ich własnością właśnie  Vanguard jest pośrednikiem.
The Vanguard Group Inc: Executives
S&P 500:Indeks S&P 500

State Street  to jeden z wiodących dostawców usług finansowych i usług depozytarialnych dla  aktywów. Specjalizuje się w głosowaniu na zgromadzeniach akcjonariuszy spółek, w których posiada udziały. Firma posiada możliwości wpływania  na decyzje, takie jak wybór zarządu spólek i decyzje odnoszące się do strategii gospodarczej.  
https://www.inclusivecapitalism.com/member/ronald-p-ohanley/

Wymieniona trójka skoncentrowała w swoich rękach zarządzanie operacyjne aktywami największych firm na świecie. Nie są ujawniani konkretni właściciele tych funduszy, a jedynie zarządzający nimi managerowie o szerokich uprawnieniach. Zawiły schemat własnościowy skonstruowany został na zasadzie wzajemnej asekuracji pomiędzy funduszami, czyli wzajemnym posiadaniu określonych pakietów akcji. Niejako schowani są  we własnym cieniu.

Rola „cienia” w sektorze inwestycyjnym.

BlackRock, Vanguard i State Street wspólnie zarządzają aktywami liczonymi w dziesiątkach bilionów dolarów. Korporacje te sukcesywnie inwestowały znaczne środki w akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe różnych spółek na całym świecie. To sprawiło, że stały się największymi udziałowcami znaczących światowych korporacji. Fakt ten umożliwia wywieranie przez nie wpływu na strategiczne decyzje zależnych podmiotów. Jednym ze sposobów, w jaki fundusze inwestycyjne mogą wpływać na decyzje korporacyjne, jest głosowanie na zgromadzeniach akcjonariuszy. Np. State Street jest  aktywnie zaangażowany w głosowania nad kwestiami związanymi z wyborem członków zarządu, wynagrodzeniem kadry managerskiej, decyzjami o kierunkach rozwoju i innymi ważnymi aspektami zarządzania spółką.

Fundusze  inwestycyjne operują na globalnych rynkach finansowych, co ułatwia im  dokonywanie natychmiastowej realokacji kapitału akcyjnego znacznych wielkości. To z kolei oznacza, że mają możliwość wpływania  na wahania kursu akcji i obligacji oraz kształtowanie się ogólnych tendencji 
na danym  rynku.

Jedną z ważnych form strategii  stosowanych przez fundusze inwestycyjne jest neokolonializm finansowy. Gdy państwo pożycza pieniądze za pośrednictwem głównych  graczy na  globalnych rynkach finansowych w celu  zabezpieczenia realizacji własnych projektów i programów  rozwojowych,  wówczas wpada z reguły w pułapkę, gdy staje przed koniecznością dobrania  kolejnych transz kredytów na spłatę poprzednich zobowiązań. Oczywiście udzielanych na coraz bardziej drastycznych warunkach. I, oczywiście, tylko do czasu. Niedługo potem trzeba już wykopać z ogródka  “rodowe srebra”.

Globalne instytucje finansowe i fundusze spekulacyjne mogą przez swoją politykę wytypować „ofiarę”, która w danym czasie wpadnie w pułapkę zadłużenia, np. kreując niestabilność finansową poprzez  kurs wymiany waluty oraz  zmiany stopy procentowej, aby w rezultacie doprowadzić do obniżenia wyceny aktywów  kraju-dłużnika.To bardziej dyplomatryczne określenie ataku na kurs waluty w celu jego deprecjacji i wywołania hiperinflacji. Niekiedy proces taki charakteryzuje  gwałtowny przebieg, przy okazji  generując niepokoje społeczne w kraju-ofierze.

Międzynarodowe instytucje finansowe również wpływają na decyzje polityczne i strategie krajów rozwijających się. Zależność od zagranicznych inwestorów i wierzycieli często skutkuje ograniczoną suwerennością, czyli brakiem swobody wyboru w podejmowaniu sposobu  realizacji kluczowych kwestii.

Działania podejmowane przez firmy inwestycyjne przy okazji  konfliktów zbrojnych wypełniają definicję zbrodni wojennych. Np. ostatnio na Ukrainie wielka trójka funduszy inwestycyjnych została wykorzystana do utworzenia siatki międzynarodowych firm-słupów przy wykupie ziemi.  Ponadto firmy kontrolowane przez fundusze inwestycyjne zostały tam zaangażowane dla finansowania specjalnych  formacji zbrojnych, w tym werbunku najemników.

Fundusze inwestycyjne korzystają również  z mechanizmu “równoległych banków” (parabanków), tj.  instytucji finansowych działających poza formalnymi normami i przepisami bankowymi. Oczywiście, kontrola instytucjonalna takich form działania jest jedynie iluzoryczna (tzn. nie istnieje), co grozi stwarzaniem permanentnego stanu nadmiernego ryzyka dla całego systemu finansowego (ryzyka jego niewypłacalności).

Firmy inwestycyjne, zwłaszcza duże i potężne, poprzez kontrolę alokacji  istotnej części aktywów światowych, mogą powodować pogłębianie nierówności oraz zmniejszanie bądź zwiększanie  mobilności społecznej w wytypowanych regionach. Inaczej mówiąc, mogą one wytwarzać zarzewia konfliktów społecznych, rozmaitych „kolorowych” rewolucji, majdanów i wojen lokalnych. Jednakże posługiwanie się stanem  „pełzającej nierównowagi” niesie ryzyko, że taka zabawa   może łatwo wymknąć się spod kontroli.

Fundusze inwestycyjne, stawiając na pierwszym miejscu zyski,  niechętnie angażują się w finansowanie  projektów, które nie gwarantują  szybkiego zwrotu kapitału, mimo iż mogą mieć znaczącą wartość społeczną lub środowiskową. Są często kojarzone z globalnym zarządzaniem finansami  i dobrobytem, ale ich oddziaływanie poprzez sankcje gospodarcze, generowanie konfliktów zbrojnych oraz rabunkową eksploatację krajów rozwijających się, wywołuje i szereg negatywnych konsekwencji, które nie są nagłaśniane. Przedmiotowe fundusze mają bowiem wpływ na strukturę gospodarczą krajów. Inwestycje takich korporacji w kluczowych sektorach, jak np. wydobycie zasobów naturalnych lub sektor bankowo-finansowy, tworzą w konsekwencji uzależnienie kierunków rozwoju gospodarczego danego kraju od ich własnych  preferencji w interesach.

Ogranicza to zdolność rządów do podejmowania decyzji w interesie własnych krajów, a wówczas  iluzją okazuje się ich niezależność. Ponadto inwestycje w wybranych przez fundusze sektorach gospodarki wpływają na strukturę zatrudnienia oraz  warunki pracy.  Np. inwestowanie w projekty niestabilne środowiskowo przy braku właściwych norm ochrony środowiska  doprowadza do szkód o długotrwałym horyzoncie czasowym, a w konsekwencji wpływa na stan  zdrowia lokalnej ludności. A brak właściwych norm w tej keestii to wszak skutek działalności  lobby’s.

Rządy państw nie dysponują stosownym aparatem kontroli (kadrowym i technicznym), aby skutecznie monitorować  system transakcji w sieci firm zbudowanej przez międzynarodowe fundusze, choćby po to, aby naliczyć stosowny wymiar podatku i  i wyegzekwować go. Tak wygląda  rzeczywistość współczesnego porządku dziobania w światowym kurniku. A niejawność jest kluczową cechą podobnych ponadnarodowych struktur, ajej powiązanie z  siłą pieniądza kredytowego skutecznie chroni anonimowość głównych graczy pakietowych inwestycji.

Ponadnarodowa monopolizacja nie tylko środowiska gospodarczego, ale także politycznego za pomocą narzędzia, jakim stały się fundusze inwestycyjne,  to scenariusz zaplanowany do realizacji także w największym kraju świata – Federacji Rosyjskiej. Rdzeń tego systemu stanowią anglosaskie elity, które wraz z innymi ponadnarodowymi grupami liczą zaledwie kilka tysięcy osób. Ale na najwyższym piętrze tej piramidy decyzje podejmowane są w relacjach więzów poziomych (kooptacja z tego samego pietra – np. poprzez mariaże w klanach multimilionerów) ). Zamknięta dla obcych kasta opiera się na  stabilnym  konsensusie, który określony jest przez  parytet: pierwszy wśród równych, ale nie wyższy. Przypomina to, znany skądinąd, model wzajemnej  asekuracji według schematu: my nie ruszamy waszych, a wy nie ruszacie naszych.

Efektem stało się jest wytworzenie układu zamkniętego, który charakteryzuje chów wsobny. Członków elit z najwyższego piętra piramidy nie dotyczą normy zwalczania dyskryminacji społecznej i etnicznej, zakaz neokolonializmu czy naruszania suwerenności, etc., etc.

https://sniper.neon24.net/post/175050,blackrock-i-inni-dokonczenie

Black Rock i inni. Część 1

Źródło: https://sniper.neon24.net/post/175034,black-rock-i-inni-czesc-1

Z oka cyklonu

Notka to mój swobodny przekład najważniejszych fragmentów artykułu Aleksieja Muratowa zamieszczonego z datą 24 styczeń 2024 r.) na   portalu PolitNawigator.  Autor – jeden z głównych liderów ruchu „Republika Doniecka” oraz działacz partii „Tylko Rosja” w Ludowej (Narodowej) Republice Donieckiej) –  jest  twórcą ww. portalu. Czyli wiadomości z „oka cyklonu”.

Kto stał się bezpośrednim beneficjentem ukraińskiego zamachu stanu z 2014 roku? Kto i dlaczego ciągle podsyca eskalację konfliktu i kto czerpie korzyści z ludobójstwa rosyjskojęzycznych mieszkańców Donbasu? Czy w ogóle można rozpatrywać śmierć tysięcy ludzi w kategoriach ekonomicznych? Okazuje się, że można jak, najbardziej, a kalkulowanie opłacalności ludobójstwa czy to Rosjan czy innych narodów, czyli  zbrodni przeciwko ludzkości,  od dawna jest stosowana przez ekonomistów na Zachodzie i uznawana za skuteczne narzędzie do osiągania zakładanych  zysków. Po prostu popełnianie zbrodni przez mocarstwa zachodnie w różnych częściach świata, należy do repertuaru banalnych sposobów dla utrzymania władzy i obrony swojej   dominacji w świecie. Jak to się w tych kręgach powiada, że to nic osobistego,bo  to tylko business.

W  dzisiejszym świecie największa wagę zyskało oddziaływanie globalnych gigantów finansowych w rodzaju BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments czy State Street (dalej: Kwartet). Według analityków światowego rynku finansowego, pakiety kontrolne akcji największych korporacji stały się  własnością tych kilku “inwestorów instytucjonalnych”. Członkowie  tych czerech karteli (Kwartet) wzajemnie posiadają swoje akcje.

Większość branż jest kontrolowana przez korporacje Kwartetu,  zaś  ich aktywa są własnością wymienionej czwórki kartelowej. Posiada ona kontrolę nad przepływem najważniejszych strumieni środków pieniężnych. Co oczywiście oznacza, iż decyduje o tym, ile bilionów dolarów ma zostać dodrukowanych. Jeśli wyobrazimy sobie, że globalny proces polityczny i gospodarczy jest teatrem, to oni piszą doń scenariusz i obsadzają główne role.  

Wspomniane korporacje ponadnarodowe stworzyły rozległe sieci firm fasadowych, tak że w praktyce nikt nie jest w stanie określić całości wytworzonych pomiędzy nimi powiązań . Ale nie należy ulegać złudzeniu, że za tym pozornym chaosem nie kryje się z centralizowany i spójny system zarządzania. Przypomina on piramidę schodkowa zbudowaną wg poziomów hierarchii, które z kolei są podzielone wg branż. Umożliwia to posiadanie decydującego wpływu na gospodarkę i politykę państw, które przyjęły lub został im narzucony status wasalny.

Wolumen łącznej puli finansów znajdujących się pod kontrolą kartelu przekracza budżety większości państw UE. Np. Black Rock zarządzał w 2021 r.  aktywami o wartości ponad 10 bilionów dolarów. 
Dla porównania: całkowity dług publiczny Stanów Zjednoczonych wynosi 31 bilionów dolarów, a PKB Stanów Zjednoczonych za  2023 r. to ok.  23 biliony USD.  Czyli ta firma mogłaby z łatwością kupować mniejsze kraje i na dodatek robić to hurtowo.

BlackRock współpracuje również bardzo blisko z bankami centralnymi. Korporacja pożycza pieniądze bankowi centralnemu danego kraju, jak również świadczy mu usługi doradcze. Nie za darmo, rzecz jasna. Może w ten sposób wpływać na działania MFW i MBOiR (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Nie trzeba dodawać, iż aby otrzymać kredyt, należy spełnić zalecenia takich “doradców”.

Wielu pracowników BlackRock oficjalnie pracowało w Białym Dom w charakterze  doradców. Toteż nie ma większego znaczenia, jak nazywa się każdorazowy nominalny prezydent USA, bo i tak będzie on wykonawcą ich instrukcji. Żeby nie było wątpliwości, kto faktycznie trzyma lejce władzy,  jeszcze przed inauguracją swojej prezydentury, Joe Biden mianował w  grudniu 2020 r., Briana Deese’a, szefa BlackRock Global, swoim asystentem ds. zrównoważonego inwestowania i dyrektorem Krajowej Rady Gospodarczej. Onże B. Deese, który kiedyś odegrał kluczową rolę dla Baracka Obamy w tworzeniu paryskiego porozumienia klimatycznego w 2015 r., opracował plan wojny Bidena z  branżą kopalnych surowców energetycznych. Poskutkowało to nałożeniem dużych podatków na  obrót węglem kamiennym  oraz  różnymi ograniczeniami na ropę, gaz i węgiel w UE, na długo przed rozpoczęciem operacji wojskowej na Ukrainie w lutym 2022 r. Jest to prosta droga do wywołania najgłębszego kryzysu energetycznego oraz  inflacyjnego w historii  świata.

Za pięknymi słowami o promowaniu zielonej agendy , czyli”społecznie odpowiedzialnego” biznesu,  kryją się faktyczne cele globalnej elity: zmniejszenie światowej populacji, oraz zbudowanie cyfrowego obozu koncentracyjnego i umieszczenie w nim 99% populacji, która ocaleje; zniszczenie małych i średnich przedsiębiorstw; przekazanie zarządzania gospodarczego globalnym korporacjom; likwidacja resztek państw narodowych i zbudowanie na ich gruzach państwa ogólnoświatowego z takim rządem. Czyli plan ten dotyczy ścieżki dojścia do nowego rodzaju światowego systemu niewolniczego.

A jak to się ma do wydarzeń w Donbasie? Otóż niemożliwe jest zrozumienie tych wydarzeń bez uwzględnienia wpływu najpotężniejszych korporacji finansowych  – członków wymienionego wcześniej “Kwartetu” – które kontrolują krwiobieg amerykańskiego systemu bankowego.

Np.  nie wiadomo, kto personalnie zalicza się do grona głównych właścicieli Vanguard, bo jak dotąd nie udało się tego wiarygodnie ustalić. Według niektórych oznak, znaczna część firmy należy do słynnego amerykańskiego miliardera Warrena Buffetta. Z kolei Larry Fink jest właścicielem BlackRock.

Wśród firm, które wytypowały Ukrainę jako duży potencjalny rynek zbytu dla swoich produktów, znajduje się  amerykańska korporacja Monsanto. Wg niektórych  oszacowań Monsanto  kontroluje nawet  90% światowego rynku nasion transgenicznych. Taka monopolizacja ww. rynku zapewnia korporacji stosowne zyski, toteż może ona przeznaczać znaczne środki na aktywną promocję swoich interesów, poprzez lobbing wśród decyzyjnych urzędników  Departamencie Stanu USA, MFW i WTO. Nic zatem dziwnego, że Monsanto wyciągnęło swoje macki po Ukrainę, jako kraj posiadający największy odsetek ziemi uprawnej wysokiej klasy (czarnoziem) oraz który jest głównym areałem zbożowym w Europie. Monsanto uzależniło tutejsze uprawy  zbożowe od nasion modyfikowanych genetycznie. Ale oprócz widocznej strony działalności Monsanto na Ukrainie, istnieje także strona ukryta. Od 2014 r.  prywatna firma wojskowa Academi (wcześniej znana jako Blackwater oraz Xe Services) odgrywa na Ukrainie rolę prywatnej armii chroniącej plantacje i magazyny korporacji Monsanto.

“Prawy Sektor” i tak zwane bataliony ochotnicze Ihora Kołomojskiego zostały utworzone przy wsparciu instruktorów z  Academi. I. Kołomojski to “przykrywka” (tzw. słup),  a finansowanie wspomnianych struktur militarnych ma źródło w USA.

Ingerencja globalnych korporacji w wydarzenia na Ukrainie jest najzupełniej jawna.   Prezydent W. Zełenski podpisał umowę z funduszem BlackRock w grudniu 2022 r.  Oficjalny cel funduszu został w niej określony jako przyciągnięcie prywatnych inwestycji w duże projekty energetyczne, infrastrukturalne i rolnicze na Ukrainie. 29 grudnia 2022 r. , po wideokonferencji Zełenskiego i Larry’ego Finna, amerykański publicysta Kurt Nimmo napisał: “BlackRock planuje wykupić całą Ukrainę”.
Umowa przewiduje świadczenie  usług prawnych i finansowych, udzielanie konsultacji i wsparcia dla  Funduszu Rozwoju Ukrainy, przyciąganie zagranicznego kapitału prywatnego. W praktyce to przekazanie zewnętrznemu podmiotowi zarządzania państwem w zakresie suwerenności gospodarczej.

Ważnym segmentem konfliktu zbrojnego stały się dostawy broni i sprzętu dla sił zbrojnych Ukrainy, rzecz jasna, nie o charakterze prezentów, ale w ramach sprzedaży kredytowej, stosownie oprocentowanej. Na przykład samoloty F-16  i słynne pociski rakietowe Javelin produkowane są przez Lockheed Martin Corporation. Nie będzie niespodzianką, gdy poznamy nazwy głównych udziałowców Lockheed Martin Co.  Otóż są  to sami starzy znajomi, czyli korporacje State Street, Vanguard oraz BlackRock.

Za pośrednictwem swoich partnerów finansowych, korporacje “Kwartetu” kontrolują również przepływ informacji na świecie.  Walec monopolizacja wkrótce pochłonie wszystko co istotne – energię, komunikację, zasoby wody pitnej , nie wspominając o podaży pracy. Konsekwencje tego są łatwe (albo trudne) do wyobrażenia.

cdn

Blackrock udziałowcem Orlenu

Blackrock udziałowcem Orlenu

Andrzej Kumor goniec

Orlen jest jednym z największych producentów ropy naftowej w Polsce i Europie. Spółka ta działa w branży paliwowej, petrochemicznej oraz energetycznej. Obecnie akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz London Stock Exchange (LSE).

Według danych z kwietnia 2021 roku, PKN Orlen ma ponad 109 tysięcy akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych. Najwięcej – aż około 30% – posiada Skarb Państwa.

Drugim co do wielkości udziałowcem jest fundusz inwestycyjny BlackRock Inc., który posiada blisko 5% wszystkich akcji spółki. Trzeci pod względem ilości posiadanych papierów wartościowych to Nordea Funds AB ze Szwecji, którego udziały wynoszą około trzech procent całej puli akcji PKN Orlen SA. Mimo że Skarb Państwa jest największym udziałowcem Orlenu, to jego wpływ na zarządzanie firmą nie jest aż tak duży. Władza wykonawcza nad spółką zależy od Rady Nadzorczej i Zarządu.

BlackRock nowojorska firma, która posiada biura w 30 krajach  stała się też czwartym co do wielkości pakietu akcji udziałowcem Pekao, drugiego największego banku w Polsce.

Według dorocznego raportu doradcy inwestycyjnego Willis Towers Watson, BlackRock – który zarządza aktywami o wartości 6,84 biliona dolarów – jest największą firmą inwestycyjną na świecie. Amerykańska firma dzierży ten tytuł nieprzerwanie od 2009 roku.

Połączone fundusze BlackRock są warte więcej niż gospodarka Japonii, trzecia co do wielkości na świecie.

Samo Pekao poinformowało, że zwiększenie zaangażowania przez BlackRock traktują jako pozytywną ocenę potencjału banku.

====================

mail:

=============================

mail:

No to siedzimy w gównie po uszy!!! 

KORPORACJA BLACKROCK – BESTIA i CZARNA “SZLACHTA” – KTÓRA RZĄDZI ŚWIATEM

KORPORACJA BLACKROCK – BESTIA I CZARNA SZLACHTA KTÓRA RZĄDZI ŚWIATEM

22 czerwca 2023 korporacja-blackrock-bestia-i-czarna-szlachta-ktora-rzadzi-swiatem

Serge Varlay , starszy dyrektor finansowy giganta BlackRock, padł ofiarą żartownisia i przyznał się do tego, jak działa system polityczny na świecie. 

W szczególności, w serii potajemnie nagranych spotkań rekruter Serge Varlay opisuje, w jaki sposób BlackRock, największy na świecie zarządca aktywów, jest w stanie „poruszyć świat” i że łatwiej jest oszukać, gdy „ludzie nie myślą”.

https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfdGltZWxpbmVfbGlzdCI6eyJidWNrZXQiOltdLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2ZvbGxvd2VyX2NvdW50X3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9iYWNrZW5kIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19yZWZzcmNfc2Vzc2lvbiI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZm9zbnJfc29mdF9pbnRlcnZlbnRpb25zX2VuYWJsZWQiOnsiYnVja2V0Ijoib24iLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X21peGVkX21lZGlhXzE1ODk3Ijp7ImJ1Y2tldCI6InRyZWF0bWVudCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3Nob3dfYmlyZHdhdGNoX3Bpdm90c19lbmFibGVkIjp7ImJ1Y2tldCI6Im9uIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd19kdXBsaWNhdGVfc2NyaWJlc190b19zZXR0aW5ncyI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdXNlX3Byb2ZpbGVfaW1hZ2Vfc2hhcGVfZW5hYmxlZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdmlkZW9faGxzX2R5bmFtaWNfbWFuaWZlc3RzXzE1MDgyIjp7ImJ1Y2tldCI6InRydWVfYml0cmF0ZSIsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfbGVnYWN5X3RpbWVsaW5lX3N1bnNldCI6eyJidWNrZXQiOnRydWUsInZlcnNpb24iOm51bGx9LCJ0ZndfdHdlZXRfZWRpdF9mcm9udGVuZCI6eyJidWNrZXQiOiJvbiIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1671262303319392259&lang=pl&origin=https%3A%2F%2Finny.info%2Fczy-wiedziales-ze%2Fkorporacja-blackrock-bestia-i-czarna-szlachta-ktora-rzadzi-swiatem%2F&sessionId=f8e68f45c8091e060348f066512ded0df7f58dc3&theme=light&widgetsVersion=aaf4084522e3a%3A1674595607486&width=550px

Zdaniem Varlaya senatorów z USA można „wykupić” za kwotę nieprzekraczającą 10 tys. dolarów.

„Senatorzy są tani – masz 10 tys., możesz kupić senatora” – powiedział, dodając:

„Możesz wziąć ten plik pieniędzy i kupić ludzi. Pracuję dla firmy o nazwie BlackRock. Nieważne, kto jest prezydentem, ale kto kontroluje jego portfel. Możesz kupić swoich kandydatów. Po pierwsze, są senatorowie, ci faceci są tani”. 

W tym miejscu należy zauważyć, że po opublikowaniu wideo profesjonalne konto Serge’a Varlaya zostało usunięte. Dyrektor BlackRock odniósł się również do wojny na Ukrainie, którą określił jako „naprawdę dobrą dla naszego biznesu”. 

„Ukraina jest dobra dla biznesu, wiesz o tym, prawda?” powiedział i dodał:

„Rosja wysadza ukraińskie silosy zbożowe, a ceny pszenicy wkrótce wzrosną. Ukraińska gospodarka to rynek pszenicy. Cena chleba idzie w górę, to fantastyczne, jeśli handlujesz. Zmienność stwarza okazje do zysku”.

Według Varleya „ekscytujące jest, gdy coś idzie nie tak”. „Więc co robisz, jeśli jesteś firmą handlową?” — powiedział dyrektor BlackRock.

„W chwili, gdy nadejdzie wiadomość, w ciągu milisekundy postawisz na tego, kto jest dostawcą pszenicy. W swoich zapasach. W ciągu godziny lub dwóch zostaną uruchomione, a następnie sprzedasz. Po prostu zarabiasz, nie wiem, jakieś miliony. Ukraińska gospodarka jest bardzo powiązana z rynkiem pszenicy, światowym rynkiem pszenicy, cenami chleba, dosłownie wszystko idzie w górę iw dół. To fantastyczne, jeśli handlujesz. Zmienność stwarza okazje do zysku. Wojna jest naprawdę dobra dla biznesu” – wyjaśnił dalej.

Jak zauważa Post Millennial, Varley również opisał siebie jako kogoś, kto „decyduje o losie ludzi”.

„Każdy dzień jest szalony, dosłownie decyduję o tym, jak potoczy się czyjeś życie” – powiedział.

„Nie jestem finansistą, po prostu wiem, co się dzieje, ponieważ rekrutuję ludzi, którzy zajmują się tymi rzeczami”.

Varlay powiedział, że banki takie jak BlackRock rządzą światem, ponieważ „dostajesz rzeczy. Dywersyfikujesz, nabywasz, nabywasz. Wydajesz wszystko, co robisz, aby uzyskać więcej. I do pewnego momentu poziom ryzyka jest bardzo niski. Wyobraź sobie, że inwestujesz w 10 różnych branż: od żywności, przez napoje, po technologię. Jeśli jeden z nich zawiedzie, to nie ma znaczenia, masz dziewięciu innych, którzy cię wspierają”.

Na koniec Varlay powiedział, że kiedy „masz wszystkiego po trochu, możesz zdobyć ten pakiet pieniędzy, a potem możesz zacząć kupować ludzi”.

Aż 438 z 500 największych firm na świecie, jest kontrolowanych przez State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i FMR (Fidelity)

Black Rock, kontroluje 80% korporacji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Niemczech, Japonii, Kanadzie, Polsce, Wielka Brytania …

Cztery, nie zauważalne do tej pory monopole, w niedługim czasie złącza się, kontrolując cały świat iluzji pieniądza, który w chwili wprowadzenia Wielkiego Resetu oraz przejęcia prywatnej własności przez państwa, będzie już przeżytkiem, z wolna zastępowanym, przez walutę elektroniczną (CBDC) o określonym terminie ważności, co wraz z dochodem gwarantowanym wytworzy niewolnictwo absolutne, oparte na cyfrowej ocenie społecznej, dzięki czemu niewolnicy, będą pilnowali samych siebie, aby nikt z nich nie miał lepiej.

Ten ostatni aspekt kontroli, jest już zauważalny, poprzez wprowadzenie ideologii segregacji sanitarnej (19).

Manipulacja cyfrowymi walutami rozpoczęła się na zlecenie Black Rock, która to korporacja – powołała do życia Satoshi Nakamoto, który miał stworzyć Bitcoina. Tak naprawdę, zlecenie na wykreowanie Bitcoina, otrzymał Samsung, Toshiba, Nakamachi i Motorola, których połączone nazwy – wydały na świat Bitcoina i jego tajemniczego twórcę.

BlackRock, JP Morgan założyły „bank odbudowy” dla Ukrainy.

BlackRock, JP Morgan założyły „bank odbudowy” dla Ukrainy.

Według doniesień BlackRock i JPMorgan Chase pomagają ukraińskiemu rządowi w utworzeniu Banku Odbudowy, w który mogą być zaangażowane podmioty prywatne. Financial Times zauważył, że odbudowa kraju po rosyjskich atakach kosztowałaby Ukrainę około 411 miliardów dolarów, ale koszty wciąż rosną.

Fundusz Rozwoju Ukrainy jest wciąż na wczesnym etapie tworzenia banku odbudowy, ale potencjalni inwestorzy uzyskają podgląd tego, jak sprawy będą wyglądać podczas konferencji w Londynie, która ma się odbyć w tym tygodniu.

Ze względu na wysokie koszty odbudowy ukraiński rząd skontaktował się w listopadzie z BlackRock , aby sprawdzić, czy istnieje możliwy sposób na przyciągnięcie inwestycji. JPMorgan został wkrótce dodany w lutym. Prezydent Ukrainy Zełenski potwierdził w zeszłym miesiącu, że współpracuje z dwiema instytucjami finansowymi i konsultantami McKinsey, zgodnie z raportem. 

Philipp Hildebrand, wiceprezes BlackRock, powiedział: „Tak wiele dzisiejszych długoterminowych wyzwań najlepiej rozwiązywać za pomocą finansowania mieszanego, a to jest jedno z nich. Potrzebujesz tych sposobów, aby zmobilizować kapitał na dużą skalę”.

Chociaż BlackRock i JPMorgan oferują swoje usługi, prawdopodobnie jako pierwsi przyjrzą się potencjalnym inwestycjom w tym kraju Europy Wschodniej. W raporcie zauważono, że obecny rozwój sytuacji tylko pogłębił relacje JPMorgan z jego wieloletnim klientem, Ukrainą. Instytucja finansowa pomogła Ukrainie zebrać ponad 25 miliardów dolarów długu publicznego od 2010 roku i doprowadziła do odbudowy długu kraju o wartości 20 miliardów dolarów w 2022 roku.

BlackRock twierdzi, że Ukraina potrzebuje „banku finansowania rozwoju”, który zapewniłby krajowi możliwości w zakresie infrastruktury, klimatu i rolnictwa. To najwyraźniej uczyni je bardziej atrakcyjnymi dla innych inwestorów długoterminowych. JPMorgan został dodany do przedsięwzięcia ze względu na swoją wiedzę na temat zadłużenia.

Stefan Weiler, szef rynków kapitału dłużnego w JPMorgan w Afryce, Europie i na Bliskim Wschodzie, powiedział: „Fundusz jest tworzony, aby dać również inwestorom z sektora publicznego i prywatnego możliwość inwestowania w określone projekty i sektory”.

„Będą różne fundusze sektorowe, które fundusz określił jako priorytetowe dla Ukrainy. Celem tym jest maksymalizacja udziału kapitału.” 

Nie wydaje się jednak, aby Ukraina miała otrzymywać takie inwestycje do końca konfliktu z Rosją. Prezydent Rosji Władimir Putin podczas spotkania z Unią Afrykańską ujawnił, że Ukraina rzekomo podpisała traktat wiosną 2022 roku.

Jak fundusz inwestycyjny Blackrock wywołał globalny kryzys energetyczny

Jak fundusz inwestycyjny Blackrock wywołał globalny kryzys energetyczny

„Przestrzeganie agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” . Kolosalna dezinwestycja w wartym bilion dolarów światowym sektorze ropy i gazu.

Przez F. Williama Engdahla Global Research, 14 maja 2023 r

how-blackrock-larry-fink-created-global-energy-crisis

Większość ludzi jest oszołomiona globalnym kryzysem energetycznym, w którym ceny ropy, gazu i węgla jednocześnie gwałtownie rosną, a nawet zmuszają do zamknięcia dużych zakładów przemysłowych, takich jak przemysł chemiczny, aluminiowy czy stalowy.

Administracja Bidena i UE upierały się, że wszystko jest spowodowane działaniami wojskowymi Putina i Rosji na Ukrainie. Nie o to chodzi. Kryzys energetyczny jest od dawna planowaną strategią zachodnich kręgów korporacyjnych i politycznych, mającą na celu demontaż gospodarek przemysłowych w imię dystopijnej Zielonej Agendy . Ma to swoje korzenie w okresie na długo przed lutym 2022 r., kiedy to Rosja rozpoczęła działania zbrojne na Ukrainie.

Blackrock naciska na ESG

W styczniu 2020 r., w przededniu wyniszczających gospodarczo i społecznie blokad spowodowanych pandemią, dyrektor generalny największego na świecie funduszu inwestycyjnego, Larry Fink z Blackrock, wystosował list do kolegów z Wall Street i dyrektorów generalnych korporacji na temat przyszłości przepływów inwestycyjnych. W dokumencie, skromnie zatytułowanym „Podstawowe przekształcenie finansów”, Fink, który zarządza największym na świecie funduszem inwestycyjnym zarządzającym wówczas około 7 bilionów dolarów, ogłosił radykalne odejście od inwestycji korporacyjnych. Pieniądze „stałyby się zielone”. W swoim uważnie śledzonym liście z 2020 roku Fink oświadczył:

„W niedalekiej przyszłości – i wcześniej niż większość przewiduje – nastąpi znacząca re-alokacja kapitału… Ryzyko klimatyczne to ryzyko inwestycyjne”. Ponadto stwierdził: „Każdy rząd, firma i akcjonariusz muszą stawić czoła zmianom klimatycznym”. [I]

W osobnym liście do klientów-inwestorów Blackrock, Fink przedstawił nowy plan inwestowania kapitału. Zadeklarował, że Blackrock wyjdzie z niektórych inwestycji wysoko-emisyjnych, takich jak węgiel, największe źródło energii elektrycznej dla USA i wielu innych krajów. Dodał, że Blackrock będzie sprawdzać nowe inwestycje w ropę, gaz i węgiel, aby określić ich zgodność ze „zrównoważonym rozwojem” Agendy ONZ 2030.

Fink dał jasno do zrozumienia, że ​​największy na świecie fundusz zacznie wycofywać się z inwestycji w ropę, gaz i węgiel. „Z biegiem czasu”, napisał Fink, „firmy i rządy, które nie reagują na interesariuszy i nie zajmują się zagrożeniami dla zrównoważonego rozwoju, napotkają rosnący sceptycyzm rynków, a co za tym idzie, wyższy koszt kapitału”. Dodał, że „zmiany klimatyczne stały się czynnikiem decydującym o długoterminowych perspektywach firm… jesteśmy na skraju fundamentalnego przekształcenia finansów”. [ii]

Od tego momentu tzw. inwestowanie ESG[Environmental, social, and corporate governance] , karanie firm emitujących CO2, takich jak ExxonMobil, stało się modą wśród funduszy hedgingowych i banków z Wall Street oraz funduszy inwestycyjnych, w tym State Street i Vanguard. Taka jest moc Czarnej Skały – Blackrock. Fink był również w stanie pozyskać czterech nowych członków zarządu w ExxonMobil, którzy zobowiązali się do zakończenia działalności firmy w zakresie ropy i gazu.

List Finka ze stycznia 2020 r. był wypowiedzeniem wojny przez wielkie finanse przeciwko konwencjonalnemu przemysłowi energetycznemu. BlackRock był członkiem-założycielem grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD) i jest sygnatariuszem UN PRI — Zasady odpowiedzialnego inwestowania, wspieranej przez ONZ sieci inwestorów promujących inwestycje o zerowej emisji dwutlenku węgla przy użyciu wysoce skorumpowanego ESG kryteria — Czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nie ma obiektywnej kontroli nad fałszywymi danymi dla ESG firmy. Również Blackrock podpisał oświadczenie Watykanu z 2019 r., opowiadające się za systemami ustalania cen emisji dwutlenku węgla. BlackRock w 2020 roku dołączył również do Climate Action 100, koalicji prawie 400 menedżerów inwestycyjnych zarządzających 40 bln USD.

Tym pamiętnym listem od dyrektora generalnego ze stycznia 2020 r. Larry Fink zapoczątkował kolosalną dezinwestycję w wartym biliony dolarów światowym sektorze ropy i gazu.

Warto zauważyć, że w tym samym roku BlackRock’s Fink został powołany do Rady Powierniczej dystopijnego Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba, korporacyjnego i politycznego ogniwa Agendy ONZ na rzecz zerowej emisji dwutlenku węgla 2030. W czerwcu 2019 r. Światowe Forum Ekonomiczne i Organizacja Narodów Zjednoczonych podpisały strategiczną ramy partnerstwa w celu przyspieszenia wdrażania Agendy 2030. WEF ma platformę wywiadu strategicznego, która obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030.

W swoim liście do dyrektora generalnego z 2021 r. Fink podwoił atak na ropę, gaz i węgiel. „Biorąc pod uwagę, jak kluczowa będzie transformacja energetyczna dla perspektyw rozwoju każdej firmy, prosimy firmy o ujawnienie planu, w jaki sposób ich model biznesowy będzie zgodny z gospodarką zerową netto” – napisał Fink. Inny oficer BlackRock powiedział na niedawnej konferencji energetycznej: „Tam, gdzie idzie BlackRock, inni pójdą”. [iii]

W ciągu zaledwie dwóch lat, do 2022 roku, szacuje się, że 1 bilion dolarów wyszedł z inwestycji w poszukiwanie i rozwój ropy i gazu na całym świecie. Wydobycie ropy naftowej jest kosztownym biznesem, a odcięcie zewnętrznych inwestycji przez BlackRock i innych inwestorów z Wall Street oznacza powolną śmierć branży.

Wideo: BlackRock, firma, która jest właścicielem świata

Firma Larry Finka – BlackRock planuje kupić Ukrainę od Zelenskiego

Firma Larry Finka -BlackRock planuje kupić Ukrainę od Zelenskiego

Firma-larry-finka-blackrock-planuje-kupic-ukraine 13 maja 2023

Ukraina ma nowego sponsora z Zachodu. To nie jest państwo narodowe ani kontrahent wojskowy. To firma finansowa BlackRock, która już jest właścicielem 30% Ukrainy.

Ukraina ogłosiła w środę [11 maja] , że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył telekonferencję wideo z dyrektorem generalnym BlackRock Larrym Finkiem .[He grew up in a Jewish family]…

Para najwyraźniej zawarła umowę, aby skoordynować wysiłki inwestycyjne w celu odbudowy rozdartego wojną kraju.

Opisujący spotkanie na stronie internetowej prezydenta Ukrainy chwalił się zaangażowaniem BlackRock, nazywając firmę „jednym z wiodących światowych menedżerów inwestycyjnych” i odnotowano, że „zarządza aktywami klientów o wartości około 8 bilionów dolarów” .

„Zełenski i Larry Fink uzgodnili, że w najbliższym czasie skupią się na koordynowaniu wysiłków wszystkich potencjalnych inwestorów i uczestników odbudowy naszego kraju, kierując inwestycje do najbardziej istotnych i wpływowych sektorów ukraińskiej gospodarki”. W komunikacie stwierdzono również, że niektórzy dyrektorzy BlackRock odwiedzą Ukrainę w 2023 roku, aby „wypełnić swoje obowiązki doradcze”.

„Zgodnie ze wstępnymi porozumieniami zawartymi na początku tego roku między głową państwa a Larrym Finkiem, zespół BlackRock od kilku miesięcy pracuje nad projektem doradzania ukraińskiemu rządowi, jak ustrukturyzować fundusze na odbudowę kraju”. 

Jedną z takich wstępnych umów zawartych między BlackRock a Ukrainą było memorandum o porozumieniu podpisane przez ukraińskie Ministerstwo Gospodarki i BlackRock Financial Markets Advisory w Waszyngtonie w dniu 10 XI 2022 r. W notatce stwierdzono, że BlackRock FMA będzie doradzać ukraińskiemu rządowi, w szczególności Ministerstwa Gospodarki w sprawie inwestycyjnej mapy drogowej odbudowy gospodarki Ukrainy.

Komunikat prasowy BlackRock o notatce z 10 listopada jest pełen pustych korporacyjnych przemówień.

Poprzednie wrześniowe spotkanie Zełenskiego i Finka, najwyraźniej zaaranżowane przez Andrew Forresta z Fortescue Metals Group, położyło podwaliny pod rosnącą współpracę ukraińskiego rządu z BlackRock. Prezydent Ukrainy i dyrektor generalny BlackRock podobno rozmawiali o tym, jak przyciągnąć publiczne i prywatne inwestycje na Ukrainę.

Po powrocie do Stanów firma inwestycyjna z Nowego Jorku trafia na pierwsze strony gazet. Raport z Wall Street Journal z lata twierdził, że BlackRock była jedną z kilku dużych firm inwestycyjnych powodujących zakłócenia na rynku mieszkaniowym. W raporcie opisano, w jaki sposób BlackRock i podobne firmy wykorzystują swoje ogromne ilości kapitału do kupowania domów jednorodzinnych, podnosząc przy tym ceny.
Wspomniane podwyżki cen mają dwa bezpośrednie skutki ekonomiczne. Po pierwsze, wyższe koszty mieszkaniowe są korzystne dla nieruchomości już posiadanych przez BlackRock, zwłaszcza w obszarach, w których firma dużo zainwestowała. Drugim skutkiem jest sztucznie zawyżone ceny, które wypierają pracujące rodziny, pozostawiając jedynie bogatych lub firmy inwestycyjne dysponujące ogromnymi zasobami kapitału jako jedyni gracze pozostali na rynku.

Na przykład w Houston miliarder Fink odpowiada za jedną czwartą ostatnich zakupów domów. Po prostu wykupuje całe dzielnice i wynajmuje je. BlackRock pomaga stworzyć klasę stałych najemców, chociaż od dawna wiadomo, że posiadanie domu jest jednym z kluczowych elementów budowania bogactwa i utrzymania amerykańskiej klasy średniej.

To wszystko jest dość irytujące: można niemal zagwarantować, że BlackRock otrzyma sowite wynagrodzenie od ukraińskiego rządu za doradztwo „w sprawie planu odbudowy”.

A skąd ukraiński rząd obecnie czerpie fundusze, biorąc pod uwagę, że jego gospodarka jest w rozsypce, a wojna jest kosztownym przedsięwzięciem? Oczywiście od rządu Stanów Zjednoczonych. Do końca roku kalendarzowego Stany Zjednoczone przekażą rządowi Ukrainy bezpośrednie wsparcie budżetowe w wysokości 13 miliardów dolarów, aby uniknąć niedoborów i całkowitego bankructwa, a prezydent Joe Biden obiecał wspierać Ukrainę „tak długo, jak to będzie konieczne”.

Tak więc BlackRock jest opłacany przez amerykańskich podatników za pośrednictwem ukraińskiego rządu za opracowanie planu, który zapewni powodzenie ich przyszłych inwestycji na Ukrainie, zarobionych z pieniędzy uzyskanych z uczynienia amerykańskich mieszkań nieopłacalnymi. Z taką umową dla naszej elity finansowej i politycznej, dlaczego mieliby chcieć pokoju?

https://www.globalresearch.ca/blackrock-plots-buy-ukraine/5803685

Rosnący sprzeciw wobec BlackRock na Ukrainie: “Podatnicy płacą rachunki za wojnę, prywatne firmy dostają zyski”.

Rosnący sprzeciw wobec działań BlackRock na Ukrainie: “Podatnicy płacą rachunki za wojnę, prywatne firmy dostają zyski”.

Ukraina [jest] prywatyzowana i wyprzedawana firmom takim jak Blackrock.

Zerohedge 8 maja 2023

BlackRock, największy na świecie „zarządca aktywów” [?? md] , począwszy od września (2022 r. – przyp. tłum.) wysyłał zespoły swoich dyrektorów do Kijowa, w celu odbycia spotkań z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i jego urzędnikami. W grudniu prezes BlackRock Larry Fink w rozmowie telefonicznej osiągnął wstępne porozumienie z Zełenskim w sprawie koordynacji dużych inwestycji związanych z „odbudową zniszczonego wojną kraju”.

Protokół z rozmowy telefonicznej potwierdził, że obie strony “skupią się w najbliższym czasie na koordynowaniu wysiłków wszystkich potencjalnych inwestorów i uczestników odbudowy naszego kraju, kierując inwestycje do najbardziej istotnych i mających największy wpływ sektorów ukraińskiej gospodarki”.

Obecnie, po wielu spotkaniach, jest coraz bardziej widoczne, że inicjatywa spotyka się z pewną dozą kontrowersji i sprzeciwu ze strony niektórych sektorów ukraińskiej opinii publicznej, jak również komentatorów międzynarodowych. W piątek w Kijowie odbyło się kolejne spotkanie na wysokim szczeblu, w którym uczestniczył wiceprezes BlackRock i członek globalnego komitetu wykonawczego firmy zarządzającej aktywami Philipp Hildebrand.

Foto: Na początku grudnia spotkanie wideokonferencyjne z Larrym Finkiem, za pośrednictwem biura prezydencji ukraińskiej

Szczegóły dotyczące funduszu odbudowy są dopracowywane, ale jednocześnie przyciągają coraz więcej uwagi i krytyki.

Bloomberg opisał ostatnie spotkanie w następujący sposób:

Doradcy ds. rynków finansowych BlackRock (BlackRock Financial Market Advisory) będą świadczyli usługi dla funduszu, według e-mailowego oświadczenia biura Zełenskiy’ego. Fundusz będzie poszukiwał prywatnego i publicznego kapitału na projekty na Ukrainie po zakończeniu aktywnych działań wojennych.

“Możemy zaoferować ciekawe projekty dla inwestycji w energetyce, rolnictwie, logistyce, infrastrukturze, IT i wielu innych sektorach” – powiedział Zełenski. “Chcemy globalnych partnerów, którzy mogą zapewnić nam duże inwestycje, które przyjdą wraz z nimi”.

Jedna z międzynarodowych internetowych publikacji finansowych odnotowała kilka negatywnych reakcji wśród ekspertów, w tym ich wypowiedzi w mediach społecznościowych: “Podatnicy płacą rachunki za wojnę, prywatne firmy dostają zyski” oraz “Ukraina [jest] prywatyzowana i wyprzedawana firmom takim jak Blackrock”.

Twitter – LINK: https://twitter.com/gaborgurbacs/status/1654803838635765760

BlackRock spotyka się teraz z Zełenskim na Ukrainie. W listopadzie ukraińskie Ministerstwo Gospodarki i BlackRock podpisały porozumienie zatrudniające BlackRock jako doradcę w powojennej odbudowie Ukrainy.

Podatnicy amerykańscy płacą rachunki za wojnę, prywatne firmy otrzymują zyski.

Russia Today (RT), jak również inne prokremlowskie media, okazały podobną krytykę…

“Ukraina prywatyzowana i wyprzedawana firmom takim jak Blackrock, jednocześnie będąc zniewoloną wobec MFW, USA i UE poprzez paraliżujące zadłużenie?” zatweetował w weekend “Going Underground”, show RT. (Twitter – LINK: https://twitter.com/GUnderground_TV/status/1654768677588221957 )

A niedługo przed tym, jak Tucker Carlson został wyrzucony z Fox News, opisał on ten przytulny związek w sposób następujący…

Twitter – LINK: https://twitter.com/ricwe123/status/1654809389302161408

Tucker Carlson reaguje na nagranie, na którym Zełenski dziękuje BlackRock. Tucker konsekwentnie relacjonował korupcję na Ukrainie.

W lutym tego roku BlackRock ujawnił posiadanie 45,74 milionów akcji Fox Corporation. Teraz wiemy, że Tucker Carlson został zwolniony.

Przypadek?

Okres pojawienia się następujących uwag ze strony Hillary Clinton i przyjaciół jest z pewnością interesujący…

Twitter – LINK: https://twitter.com/DeplorableVet84/status/1654883083999404040

Hillary Clinton mówi, że jedynym sposobem na zakończenie “agresji Putina” jest wysyłanie WIĘKSZYCH pieniędzy na Ukrainę.

To ogłasza tuż przed spotkaniem kierownictwa BlackRock z Zełenskim.

Nie widzicie tego jeszcze? Oni wymuszają największy transfer bogactwa od amerykańskiego podatnika do swoich kieszeni.

Tymczasem z dnia na dzień staje się coraz bardziej oczywiste, że tak bardzo reklamowana ukraińska ofensywa wiosenna utknęła w martwym punkcie lub może w ogóle nie ruszyć z miejsca, biorąc pod uwagę fakt, że Rosja nasiliła swoje ogólnokrajowe ataki lotnicze i ogólnie zwiększyła nacisk na pozycje na froncie ukraińskim.

Bank Światowy od grudnia próbował określić koszty powojennej odbudowy Ukrainy, podając wówczas kwotę 600 mld euro. Jeszcze w październiku rząd ukraiński podawał własne szacunki na poziomie prawie 750 miliardów dolarów.

Biuro Zełenskiego i państwowe media jednocześnie informują obywateli, że BlackRock jest mocno po ich stronie, jednocześnie twierdząc, że BlackRock zarządza aktywami swoich klientów o wartości 8 bilionów [tj. tysięcy miliardów] dolarów.

Stan Oklahoma nie będzie prowadził interesów z ponad tuzinem banków. Ze względu na ich złowrogą działalność [woke]; BlackRock.

Stan Oklahoma nie będzie prowadził interesów z ponad tuzinem banków. Ze względu na ich złowrogą działalność.

Zakaz dotyczy jednych z największych menedżerów aktywów i banków w kraju, w tym BlackRock, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America i State Street.

Date: 8 Maggio 2023Author: Uczta Baltazara

Oklahoma podejmuje działania mające na celu zakazanie 13 głównym instytucjom finansowym prowadzenia interesów ze stanem, po tym, jak opracowany przegląd ustalił, iż banki zaangażowały się w bojkot energetyczny. Skarbnik stanu Oklahoma, Todd Russ, planuje ogłosić w środę rano (artykuł opublikowany 3 maja 2023) ten szeroko zakrojony środek, który stanowi jedno z najbardziej agresywnych działań, jakie jakikolwiek stan podjął przeciwko bankom realizującym tzw. inicjatywy środowiskowe, społeczne i zarządcze ESG Environmental,_social,_and_corporate).

Posunięcie to ostatecznie blokuje bankom możliwość zarządzania miliardami dolarów usytuowanych w oklahomskich emeryturach, inwestycjach i innych podmiotach państwowych.

“Sektor energetyczny jest kluczowy dla gospodarki Oklahomy, zapewnia miejsca pracy dla naszych mieszkańców i pomaga napędzać wzrost gospodarczy” – powiedział Russ w oświadczeniu. “Istotne jest dla nas, aby współpracować z instytucjami finansowymi, które skupiają się na zasadach wolnorynkowych i nie są zobowiązane do realizacji celów społecznych, które przewyższają ich obowiązki powiernicze”.

Zakaz dotyczy jednych z największych menedżerów aktywów i banków w kraju, w tym BlackRock, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America i State Street. Sam BlackRock poinformował w kwietniu, że posiada oszałamiające 9,1 miliardów dolarów w aktywach pod zarządzaniem.

Działania Oklahomy mają miejsce trzy miesiące po tym, jak 1 lutego, Russ wysłał list i kwestionariusz do kilkudziesięciu banków i instytucji finansowych, pytając o ich politykę inwestycyjną w zakresie klimatu i energii. Russ zauważył wtedy, że BlackRock zarządza ponad 60% Oklahoma Public Employees Retirement System.

Zgodnie z ustawą z roku 2022 uchwaloną przez ustawodawcę stanowego w zeszłym roku, skarbnik stanu jest upoważniony do zbadania polityki inwestycyjnej banków, z którymi prowadzi interesy i zestawienia listy firm uznanych za zaangażowane w bojkot sektora energetycznego. Biuro Russa powiedziało, że otrzymało prawie 160 odpowiedzi, które pomogły w podjęciu środowej decyzji.

“Doceniamy szybką reakcję tych instytucji finansowych” – dodał Russ. “Partnerstwa finansowe naszego stanu powinny odzwierciedlać nasze priorytety i wartości, a naszym obowiązkiem jest partnerstwo z firmami, które podzielają naszą wizję silnej i prosperującej gospodarki Oklahomy, a to obejmuje nasz sektor energetyczny”.

Według danych stanowych, w roku 2022, przemysł naftowy i gazowy Oklahomy oraz jego sektory składowe utrzymywały 4 000 firm, wytworzyły 19 miliardów dolarów produktu krajowego brutto, zapewniły gospodarstwom domowym 16,5 miliarda dolarów zarobków i stworzyły 85 050 miejsc pracy. Stan jest szóstym największym w kraju producentem ropy naftowej i piątym największym producentem sprzedawanego gazu ziemnego.

Standardy ESG stosowane przez największe instytucje finansowe dają jednak pierwszeństwo inwestycjom w środowisko naturalne, wspierając projekty zielonej energii – niegdyś uznawane za ryzykowne – przed tradycyjnymi inwestycjami w ropę i gazjak również priorytetom społecznym, takim jak inicjatywy dotyczące «różnorodności» w zarządach.

Krytycy – w tym prokuratorzy generalni, skarbnicy państwowi, przemysł energetyczny i grupy konsumenckie – oskarżyli zarządzających aktywami skoncentrowanymi na ESG o uchylanie się od prawnie wymaganego obowiązku dbania o dobro klientów, których pieniędzmi zarządzają. W szczególności liderzy stanów z dużymi sektorami kopalnymi odpierają ruch ESG, argumentując, że zmusza on fundusze emerytalne do bezpośredniego przeciwdziałania interesom finansowym ich stanów.

“To znaczący krok skarbnika Russa jeśli chodzi o strzeżenie bezpieczeństwa finansowego swojego stanu przed zwolennikami ESG, takimi jak BlackRock i State Street oraz innymi instytucjami finansowymi, które bojkotują firmy energetyczne i nadają priorytet agendom sprzecznym z interesami podatników z Oklahomy” – powiedział w środę agencji FOX Business, Derek Kreifels, prezes State Financial Officers Foundation.

“Skarbnik Russ i stanowi urzędnicy finansowi w całym kraju stoją na czele walki z ESG, dbając o to, aby oszczędności amerykańskich rodzin były inwestowane zgodnie z ich wartościami, a nie wymogami ekstremistów ESG” – dodał.

Grosvenor Capital Management, Lexington Partners, FirstMark Fund Partners, Touchstone VC Global Partners, WCM Investment Management, William Blair, Actis i Climate First Bank również znalazły się w środę wśród banków, którym zakazano prowadzenia interesów w Oklahomie. W najbliższych miesiącach, firmy mogą zostać dodane lub usunięte z listy stanowej, powiedziało biuro Russa.

W odpowiedzi na ten raport, BlackRock i JPMorgan Chase odparły, że zainwestowały miliardy dolarów w sektor energetyczny.

“BlackRock jest wiodącym inwestorem w sektorze energetycznym w Oklahomie” – powiedział FOX Business rzecznik BlackRock. “W imieniu naszych klientów zainwestowaliśmy ponad 15 miliardów dolarów w publiczne firmy energetyczne z siedzibą w Oklahomie i około 320 miliardów dolarów w publiczne firmy energetyczne na całym świecie, w tym inwestycje zarówno w tradycyjne sektory energetyczne, takie jak ropa i gaz, jak i w odnawialne źródła energii”.

“BlackRock oferuje naszym klientom możliwości wyboru, których potrzebują, aby pomóc im osiągnąć ich cele inwestycyjne za niskie opłaty. Uważamy, że takie listy jak te finalnie podnoszą koszty dla podatników z Oklahomy i zmniejszają zyski dla strażaków, nauczycieli i pracowników stanowych starających się o godną emeryturę. Podważają one również wolnorynkową konkurencję i wybór dla inwestorów.”

A JPMorgan Chase stwierdził, że decyzja Russa jest “bezpodstawna”.

“Jako największy bank w kraju, należymy do czołowych finansistów w całym sektorze energetycznym, w tym tradycyjnych źródeł energii” – poinformował bank agencję FOX Business.

“W latach 2021-2022 zapewniliśmy ponad 2 miliardy dolarów w finansowaniu i innych usługach dla 40 firm z Oklahomy w sektorze ropy i gazu” – czytamy dalej w oświadczeniu. “Nasze praktyki biznesowe nie są w konflikcie z tą antywolnorynkową decyzją i cieszymy się, że nadal będziemy służyć klientom i społecznościom w Oklahomie”.

INFO: https://www.foxbusiness.com/politics/republican-state-bans-more-dozen-woke-banks-doing-business

BlackRock planuje wykupić Ukrainę

BlackRock planuje wykupić Ukrainę | Bradley Devlin

BlackRock stworzy plan odbudowy Ukrainy.

Bradley Devlin https://antikrieg.com/aktuell/2023_01_03_blackrock.htm

Firma BlackRock jest opłacana przez amerykańskich podatników, za pośrednictwem ukraińskiego rządu, za opracowanie planu, który zapewni sukces ich przyszłym inwestycjom na Ukrainie, dokonanych za pieniądze zarobione na nieosiągalnych cenach amerykańskich mieszkań.

==============================

Ukraina ma nowego zachodniego pożyczkodawcę. Nie jest ani państwem narodowym, ani wykonawcą wojskowym. To firma finansowa BlackRock.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył wideokonferencję z dyrektorem generalnym BlackRock Larrym Finkiem, poinformowała Ukraina w środę. Najwyraźniej obaj zgodzili się koordynować swoje inwestycje w celu odbudowy zniszczonego wojną kraju.

Relacja ze spotkania na stronie internetowej prezydenta Ukrainy pochwaliła zaangażowanie BlackRock, nazywając firmę „jednym z wiodących światowych menedżerów inwestycyjnych” i zauważając, że „zarządza aktywami klientów o wartości około 8 bilionów dolarów”.

Zełenski i Larry Fink zgodzili się skupić w najbliższej przyszłości na koordynowaniu wysiłków wszystkich potencjalnych inwestorów i uczestników odbudowy naszego kraju oraz kierowaniu inwestycji do najważniejszych i najbardziej efektywnych sektorów ukraińskiej gospodarki” – czytamy w oświadczeniu.

W zawiadomieniu stwierdza się również, że niektórzy dyrektorzy BlackRock odwiedzą Ukrainę w 2023 r., aby pełnić swoje obowiązki doradcze. „Zgodnie ze wstępnymi porozumieniami zawartymi między głową państwa a Larrym Finkiem na początku tego roku, zespół BlackRock od kilku miesięcy pracuje nad projektem doradzania ukraińskiemu rządowi w sprawie strukturyzowania funduszy odbudowy kraju” – napisano w oświadczeniu ukraińskiego rządu. .

Jedną z takich wstępnych umów między BlackRock a Ukrainą było Memorandum of Understanding podpisane 10 listopada 2022 r. przez Ministerstwo Gospodarki Ukrainy i BlackRock Financial Markets Advisory w Waszyngtonie.

Umowa przewiduje, że BlackRock FMA będzie doradzać ukraińskiemu rządowi, a konkretnie Ministerstwu Gospodarki, w sprawie planu inwestycyjnego mającego na celu odbudowę ukraińskiej gospodarki.

Komunikat prasowy BlackRock w notatce z 10 listopada jest pełen pustej korporacyjnej gadaniny. Zgodnie z komunikatem, BlackRock będzie współpracować z Ukrainą „w celu opracowania planu realizacji ram inwestycyjnych, w tym opcji projektowych dla planowanego projektu, struktury, mandatu i zarządzania”.

Wcześniejsze spotkanie Zełenskiego i Finka we wrześniu, najwyraźniej zaaranżowane przez Andrew Forresta z Fortescue Metals Group, położyło podwaliny pod rosnącą współpracę ukraińskiego rządu z BlackRock. Prezydent Ukrainy i dyrektor generalny BlackRock podobno rozmawiali o tym, jak przyciągnąć inwestycje publiczne i prywatne na Ukrainę.

Po powrocie do USA nowojorska firma inwestycyjna trafiła na pierwsze strony gazet. Raport opublikowany tego lata w Wall Street Journal twierdził, że BlackRock była jedną z kilku dużych firm inwestycyjnych odpowiedzialnych za zakłócenie rynku mieszkaniowego. Raport szczegółowo opisuje, w jaki sposób BlackRock i podobne firmy wykorzystują swój ogromny kapitał do kupowania domów jednorodzinnych, podnosząc ceny.

Wspomniane podwyżki cen mają dwa bezpośrednie skutki gospodarcze. Po pierwsze, wyższe koszty mieszkaniowe są korzystne dla nieruchomości, które BlackRock już posiada, szczególnie w obszarach, w których firma dużo zainwestowała. Drugi efekt polega na tym, że sztucznie zawyżone ceny wypierają pracujące rodziny, pozostawiając bogatych lub firmy inwestycyjne z ogromnymi kwotami kapitału jako jedynych graczy na rynku. Na przykład w Houston miliarder Fink jest podobno odpowiedzialny za jedną czwartą ostatnich zakupów domów. Po prostu wykupuje całe dzielnice i używa ich jako nieruchomości na wynajem. BlackRock pomaga stworzyć klasę stałych najemców, chociaż od dawna wiadomo, że posiadanie domu jest jednym z kluczowych elementów budowania bogactwa i utrzymania amerykańskiej klasy średniej.

To wszystko jest dość irytujące: można być prawie pewnym, że BlackRock otrzyma hojną zapłatę od ukraińskiego rządu za doradztwo w sprawie tego „programu naprawczego”. A skąd ukraiński rząd obecnie czerpie fundusze, kiedy jego gospodarka jest w strzępach, a wojna jest kosztownym przedsięwzięciem? Oczywiście przez rząd Stanów Zjednoczonych. Do końca roku kalendarzowego Stany Zjednoczone przekażą rządowi Ukrainy bezpośrednie wsparcie budżetowe w wysokości 13 miliardów dolarów, aby uniknąć deficytu i całkowitego bankructwa, a prezydent Joe Biden zobowiązał się wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne.

Tak więc firma BlackRock jest opłacana przez amerykańskich podatników, za pośrednictwem ukraińskiego rządu, za opracowanie planu, który zapewni sukces ich przyszłym inwestycjom na Ukrainie, dokonanych za pieniądze zarobione na nieosiągalnych cenach amerykańskich mieszkań. Dlaczego przy takiej umowie nasza finansowa i polityczna elita miałaby chcieć pokoju?

Bradley Devlin

Tłumaczył Paweł Jakubas, proszę o jedno Zdrowaś Maryjo za moją pracę.

Ten artykuł pojawił się po raz pierwszy po niemiecku 3 stycznia 2023 na stronie https://antikrieg.com/aktuell/2023_01_03_blackrock.htm

Wcześniej, 20 grudnia 2022 artykuł pojawił się po angielsku na stronie https://www.theamericanconservative.com/blackrock-plots-to-buy-ukraine/

Dystopijny program klimatyczny firm BlackRock i Vanguard pod ostrzałem 19 stanów USA. (“Wyścig do Zera”)…

Dystopijny program klimatyczny firm BlackRock i Vanguard pod ostrzałem 19 stanów USA – w związku z ideologią ESG.

Date: 13 dicembre 2022Author: Uczta Baltazara https://babylonianempire.wordpress.com/2022/12/13/blackrock-i-vanguard-pod-ostrzalem-19-stanow-usa-w-zwiazku-z-ideologia-esg/

Dystopijny program klimatyczny firm BlackRock i Vanguard jest ograniczany przez stany amerykańskie, które sprzeciwiają się taktyce ESG wdrażanej w celu kontrolowania przemysłu, wymuszania produkcji “zielonej energii” i monitorowania każdego ludzkiego posunięcia, decyzji i wydanego dolara. We wtorek, republikanie w Izbie rozpoczęli dochodzenie w sprawie grup klimatycznych, które stoją na czele ruchu na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (“ESG” – “Environmental, Social, Governance”) https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental,_social,_and_corporate_governance.

[environmental, social and corporate governance, czyli „środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny”... md]

Kilka godzin po tym, jak urzędnicy w stanie Teksas zapowiedzieli przesłuchanie, spółka Vanguard ogłosiła, że wycofuje się z inicjatywy Net Zero Asset Managers.

«Ankieta» ESG firmy Verint Systems, Inc.

Nie jest tajemnicą, że dyrektor generalny BlackRock, Larry Fink, był kluczowym motorem nacisku na instytucje finansowe oraz firmy, aby “zmieniły swoje zachowanie” i sposób działania w celu dostosowania się do wielkiego schematu ESG. Environmental, Social, and Governance to hasła, które pojawiają się w każdej większej korporacji, ale niektóre państwa nie są z nimi zgodne.

Podczas gdy owa gorąca debata toczy się, New York Community Bank nabył właśnie Flagstar Bank; głównymi udziałowcami obydwu instytucji jest BlackRock. Obsługują one miliony mieszkaniowych kredytów hipotecznych oraz tzw. pożyczek wielorodzinnych dotyczących mieszkań nieluksusowych. Oczywiście, chciałyby one do swojego nowego modelu kontroli wprowadzić ESG, więc zatrudnili skandaliczną firmę Verint, aby dostarczyła ramowej “ankiety “, mającej na celu zmanipulowanie ludzi tak, aby zaakceptowali ich plan. Pytania w tak zwanej ankiecie, nie są w ogóle pytaniami. Jeśli kiedykolwiek istniał przykład tego, jak BlackRock i inne instytucje finansowe oraz firmy próbują przeforsować agendę, o której mowa, to właśnie mamy z nim do czynienia.

W dniu 22 listopada 2022 roku, firma Flagstar wysłała do wszystkich swoich klientów e-mail z prośbą o wypełnienie “krótkiej ankiety”, która składała się z 23 pytań dotyczących kwestii finansowych, środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (“ESG”). Owa ramowa ankieta została opracowana przez Verint Systems, Inc. skandaliczną firmę, której głównymi udziałowcami, oprócz Vanguard, jest również forsujący ESGBlackRock.

To nie jest żadna ankieta. Jest to skalkulowane narzędzie indoktrynacji autorstwa Verint zmierzające do dostarczenia ludziom strumienia informacji, który zmusi ich do odczuwania odpowiedzialności i wstydu, jeśli nie zaznaczą pola “bardzo ważne”, tak aby wspomniane banki mogły następnie wykorzystać owe dane do sporządzenia ich uzasadnienia i polityki odnośnie ESG. Nie interesują ich “opinie klientów”. Chodzi o wykorzystanie manipulacyjnych technik tzw. “nudging” (“popchnięcia”) w celu wymuszenia przyjęcia ich planu.

BlackRock pod ostrzałem

Wiele stanów USA nie popiera taktyki ESG, która jest wdrażana w celu kontrolowania przemysłu, wymuszania “zielonej energii” i monitorowania każdego ruchu, decyzji i wydatków ludzi, tak aby banki, korporacje i Wielki Rząd https://en.wikipedia.org/wiki/Big_government mogły podejmować decyzje za wszystkich i kontrolować rezultaty, takie jak sposób wydawania pieniędzy (czy dana osoba posiada wystarczająco wysoki kredyt społeczny, aby otrzymać pożyczkę lub wejść do sklepu spożywczego), oraz jakie branże mogą się rozwijać (z pewnością nie będzie to sektor paliw kopalnych).

We wtorek, republikanie w Izbie rozpoczęli dochodzenie w sprawie grup klimatycznych stojących na czele ruchu ESG, aby ustalić, czy nie naruszają one prawa antymonopolowego. List został wysłany do kierownictwa Steering Committee for Climate Action 100+ z żądaniem dokumentów dotyczących sieci wpływów koalicji.

W sierpniu, prokurator generalny Arizony, Brnovich stanął na czele koalicji 19 stanów, które wysłały do BlackRock list ostrzegający firmę o potencjalnym naruszeniu prawa antymonopolowego z powodu forsowania przez nią standardów ESG.

Floryda wycofała 2 miliardy dolarów w ramach dezinwestycji przeciwko ESG, a dyrektor finansowy stanu Floryda oświadczył, że planuje całkowicie zrezygnować z zarządzania przez BlackRock z początkiem 2023 roku.

Teksas pozwał co tylko BlackRock w sprawie dokumentów dotyczących inwestycji ESG, ponieważ uważa, że BlackRock“używa pieniędzy Teksańczyków, aby wymusić wąską agendę polityczną”.

Luizjana wycofała 794 miliony dolarów z funduszy BlackRock z powodu ich nacisku na ESG.

Stan Missouri sprzedał wszystkie publiczne akcje zarządzane przez BlackRock, Inc, wycofując około 500 milionów dolarów funduszy emerytalnych od menedżera inwestycyjnego” w związku z przedkładaniem inicjatyw ESG nad dochód akcjonariuszy.

Utah wycofał 100 milionów dolarów zarządzanych przez BlackRock.

Wirginia Zachodnia i Arkansas również wycofały fundusze z BlackRock w związku z ESG.

Vanguard wycofuje się z inicjatywy klimatycznej, podczas gdy reakcja przeciwko tzw. “Świadomemu Inwestowaniu” («Woke Investing») nie ustaje

Vanguard nie będzie już więcej uczestniczył w inicjatywie Net Zero Asset Managers, ponieważ ustawodawcy i szerszy rynek analizują wsparcie firmy dla ruchu na rzecz środowiska, społeczeństwa i zarządzania, znanego również jako ESG.

Sygnatariusze inicjatywy Net Zero Asset Managers obiecują, że doprowadzą do tego, że spółki portfelowe osiągną zerowy poziom emisji dwutlenku węgla do roku 2050 lub wcześniej. Vanguard wycofa się z inicjatywy, aby “zapewnić naszym inwestorom jasność co do roli funduszy indeksowych i tego, jak postrzegamy istotne ryzyka, w tym ryzyka związane z klimatem” – czytamy w oświadczeniu firmy. https://corporate.vanguard.com/content/corporatesite/us/en/corp/articles/update-on-nzam-engagement.html

Posunięcie to miało miejsce kilka godzin po tym, jak urzędnicy w stanie Teksas ogłosili przesłuchanie w sprawie przypuszczalnego, niewłaściwego zarządzania pieniędzmi podatników przez zarządzających aktywami, powodowanego motywami ideologicznymi. W zeszłym tygodniu wielu prokuratorów generalnych złożyło wnioski do Federalnej Komisji Regulacji Energetyki, starając się uniemożliwić Vanguardowi zakup akcji w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej z obawy, że działalność firmy na rzecz klimatu podniesie ceny energii i zmniejszy niezawodność sieci.

“Vanguard zdał sobie sprawę, że ich cały model biznesowy może być zagrożony, jeśli nie przestaną koordynować działań z innymi członkami w celu podniesienia kosztów energii” – powiedział dyrektor wykonawczy Consumers’ Research, Will Hild (którego organizacja również złożyła wniosek do agencji (Federalnej Komisji Regulacji Energetyki)), w oświadczeniu przekazanym The Daily Wire. “Zadaliśmy poważny cios antykonsumenckiej agendzie ESG i zamierzamy kontynuować walkę, dopóki owi zarządzający aktywami oraz banki nie wrócą do wypełniania swoich obowiązków powierniczych i nie przestaną bawić się w politykę za pomocą pieniędzy innych ludzi”.

Pomimo odcięcia się od inicjatywy Net Zero Asset Managers, Vanguard potwierdził, że posunięcie to “nie wpłynie na nasze zaangażowanie w pomoc naszym inwestorom w pokonywaniu ryzyka, jakie zmiany klimatyczne mogą stanowić dla ich długoterminowych zysków.”  Firma zarządza aktywami o wartości 7 bilionów dolarów.

Sygnatariusze inicjatywy Net Zero Asset Managers: https://www.netzeroassetmanagers.org/

Powyższy tekst wskazuje na to, że inicjatywa Net Zero Asset Managers jest partnerem kampanii “Race to Zero” (“Wyścig do Zera”) prowadzonej przez Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change’s (“UNFCCC’s”)) https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Framework_Convention_on_Climate_Change. Jest to echo języka używanego przez globalną sieć burmistrzów o nazwie C40 https://www.c40.org/, która realizuje kampanię “Cities Race to Zero” https://www.c40.org/what-we-do/building-a-movement/cities-race-to-zero/ – i to nie jest przypadek:

Race To Zero jest globalną kampanią … Mobilizuje koalicję wiodących inicjatyw net-zero, reprezentujących 11 309 podmiotów niepaństwowych, w tym 8 307 firm, 595 instytucji finansowych, 1 136 miast, 52 stany i regiony, 1 125 instytucji edukacyjnych i 65 instytucji opieki zdrowotnej (stan na wrzesień 2022 roku). Te podmioty “realnej gospodarki” dołączają do największego w historii sojuszu zobowiązanego do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto najpóźniej do roku 2050. https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign#eq-1

FOTO: Najlepsze firmy zarządzające aktywami na świecie, (Adv Ratings, pobrane 10 grudnia 2022)*https://www.advratings.com/top-asset-management-firms *Artykuł zaktualizowany po jego pierwszej publikacji: Dodano zrzut ekranu z najlepszymi firmami zarządzającymi aktywami na świecie, aby pokazać, że 4 z 6 największych firm zarządzających aktywami pozostają jako sygnatariusze, a więc są partnerami “Wyścigu do Zera” realizowanego przez ONZ.

291 firm zarządzających aktywami podpisało zobowiązanie do osiągnięcia poziomu net zero do roku 2050 lub wcześniej.  W momencie pisania tego tekstu, Vanguard nie był wymieniony jako sygnatariusz. Poniżej przedstawiamy kilku sygnatariuszy:

Z pełną listą sygnatariuszy można zapoznać się pod linkiem: https://www.netzeroassetmanagers.org/signatories/

Na podstawie: https://expose-news.com/2022/12/10/blackrock-and-vanguard-come-under-fire/

BlackRock: 2 biliony dolarów straty ??… Przygotowywany jest nowy system oparty na cyfrowym pieniądzu centralnym.

BlackRock: 2 biliony dolarów straty… Komentarz Ernesta Wolffa

Przygotowywany jest nowy system oparty na cyfrowym pieniądzu centralnym.

21 listopada 2022 r

BlackRock to najpotężniejsza firma finansowa, jaka kiedykolwiek istniała. Ale mimo że w 2021 roku zarządzał ponad 10 bilionów dolarów, jest znacznie gorzej niż rok temu, a zarządzane aktywa spadły do ​​poniżej 8 bilionów dolarów w trzecim kwartale 2022 roku, co oznacza spadek o ponad 20 procent. [ten bilion to nasze tysiąc miliardów. MD]

Czy BlackRock, jak twierdzą niektóre strony internetowe, znajduje się w trudnej sytuacji egzystencjalnej, a nawet na drodze do bankructwa?

Absolutnie nie. Obecna strata jest wynikiem strategii, w którą sam BlackRock jest mocno zaangażowany i która ma dwa cele: zniszczenie klasy średniej i wprowadzenie nowego systemu monetarnego.

Oto tło tych działań:

BlackRock został założony w Nowym Jorku w 1988 roku. Dzięki deregulacji w globalnym systemie finansowym, firma rozwinęła się w największego zarządzającego aktywami na świecie w ciągu trzech dekad.

Głównym udziałowcem BlackRock jest firma Vanguard. Obie firmy razem są głównymi akcjonariuszami sześciu z następujących ośmiu największych zarządzających majątkiem na świecie, a także jednymi z głównych akcjonariuszy największych światowych firm cyfrowych, Apple, Amazon, Alphabet i Microsoft.

Ponadto BlackRock posiada najbardziej kompleksowy system analizy danych finansowych na świecie z siecią komputerową Aladdin, z którego korzystają również największe banki centralne od czasu światowego kryzysu finansowego 2007/08, który uczynił BlackRock najważniejszym doradcą w tym czasie.

Ponieważ BlackRock i Vanguard mogą wpłynąć na prawie każdy rynek na świecie na swoją korzyść, obie firmy mają decydujący wpływ na politykę pieniężną banku centralnego. Tak więc decyzja, którą podjął bank centralny kilka miesięcy temu, aby zakończyć luźną politykę pieniężną i podnieść stopy procentowe, w żadnym wypadku nie jest decyzją podjętą przeciwko BlackRock i Vanguard.

Ale dlaczego dwaj giganci finansowi prowadzą politykę, która zmniejsza ich własne aktywa?

Z dwóch powodów.

Z jednej strony najbardziej udanym modelem biznesowym ostatnich dwóch dekad jest model gospodarki platformowej. Firmy takie jak Amazon, Uber, airbnb, booking.com, MyHammer czy Lieferando są nie tylko niezwykle dochodowe, ale także żyją z niszczenia małych i średnich firm. Na przykład Amazon doprowadził do bankructwa setki tysięcy detalistów na całym świecie, a Uber tyle samo firm taksówkarskich.

Obecna polityka pieniężna banków centralnych – podwyższenie stóp procentowych – powoduje, że średnie spółki znajdują się pod jeszcze większą presją niż dotychczas, a dużym platformom, które z łatwością radzą sobie z przejściowymi stratami, kolejnymi przejęciami, a co za tym idzie jeszcze większym rynkiem wzrostem potęgi dla nich i dla BlackRock w przyszłości.

Z drugiej strony nasz globalny system finansowy jest zepsuty i nie da się go utrzymać przy życiu na dłuższą metę. Dlatego w tle przygotowywany jest nowy system oparty na cyfrowym pieniądzu centralnym. Pożyczki powinny zostać wycofane z banków komercyjnych i przekazane wyłącznie w ręce banków centralnych.

Ale to oznacza koniec wszelkiej wolności finansowej, a tym samym koniec demokracji. Aby narzucić ludziom ten system, trzeba wpędzić ich w społeczne, ekonomiczne i finansowe trudności. Obecna polityka pieniężna również to osiąga. Napędza inflację w warunkach najwyższego poziomu zadłużenia w historii, utrudnia obsługę kredytów, a także tworzy armię bezrobotnych, którzy ostatecznie, z czystej desperacji, będą gotowi zaakceptować każdy system monetarny, nieważne jak niedemokratyczny.

Więc jeśli BlackRock obecnie ponosi straty, to jest to nic innego jak manewr strategiczny, którego jasnym celem jest bycie jeszcze bogatszym i jeszcze potężniejszym niż wcześniej pod koniec okresu suszy.

Ernst Wolff

Tłumaczył Paweł Jakubas, proszę o jedno Zdrowaś Maryjo za moją pracę.

Ten artykuł pojawił się po raz pierwszy 21 listopada 2022 r. na stronie:

https://apolut.net/blackrock-2-billionen-dollar-verlust-von-ernst-wolff/

Blackrock, Vanguard, State Street zdobyły ogromny wpływ na światowe banki, rządy i organizacje. Co z tego wynika?

Blackrock Vanguard, State Street zdobyły ogromny wpływ na światowe przedsiębiorstwa, banki, rządy i organizacje. Co z tego wynika?

22 minuty

——————————————

Po dzisiejszym felietonie opowiadam o firmach z branży zarządzania aktywami takich jak BlackRock, Vanguard, State Street. Przez ostatnie kilkanaście lat firmy te posiadły gigantyczny kapitał a co za tym idzie gigantyczny wpływ na rynek finansowy świata. Za pomocą systemu analizy finansowej Alladin BlackRock wypływa już nie tylko na przedsiębiorstwa w których jest udziałowcem ale również na banki centralne i rządy na całym świecie. Pojawia się pytanie w jakim celu, w czyim interesie działają wielkie firmy zarządzające aktywami.

A zaraz potem drugie pytanie jaką przyszłość nam szykują co podadzą unii europejskiej komisji europejskiej bankowi Europejskiemu jaki będzie kształt świata w którym już za parę lat przyjdzie nam żyć. Jak bardzo zmieni się naszą rzeczywistość i ile z tej zmiany będzie skutkiem wpływu zupełnie prywatnych praktycznie niekontrolowanych przedsiębiorstw. Zapraszam.

=====================

Mój film o cyfrowych pieniądzach: https://youtu.be/Do6KW916cLQ Książka o Blackrocku: https://www.amazon.de/BlackRock-Co-en… Kanał Ernsta Wolffa: https://www.youtube.com/c/ErnstWolff1

================================================

10 bilionów – to 10^13 !!

BlackRock, Vanguard Group oraz State Street Corporation: Oto, kto “zadba” o LNG dla Europy.

Date: 2 aprile 2022 https://babylonianempire.wordpress.com/2022/04/02/blackrock-vanguard-group-oraz-state-street-corporation-oto-kto-zadba-o-lng-dla-europy/

Stany Zjednoczone posiadają siedem terminali eksportowych LNG. Oto nazwy głównych firm i ich akcjonariuszy (jako pierwszy, często pojawia się fundusz BlackRock). Vanguard Group (8,3%) i BlackRock(6,8%), biznesmen Carl Icahn (6,3%) oraz Blackstone

===============================

W piątek Stany Zjednoczone zawarły porozumienie z Unią Europejską, zgodnie z którym w roku 2022 dostarczą jej, we współpracy z “partnerami międzynarodowymi”, 15 mld metrów sześciennych gazu skroplonego (LNG). LNG powinien przyczynić się do zmniejszenia zależności energetycznej Brukseli od Rosji – która importuje prawie 40% gazu do UE – a tym samym do zmniejszenia ryzyka społecznego i gospodarczego w przypadku zakłóceń w dostawach. Ilość ta jest jednak niewystarczająca, aby zastąpić dużą ilość gazu kupowanego przez Europę od Moskwy: 155 mld metrów sześciennych rocznie.

Wątpliwości budzi także praktyczna wykonalność umowy. Problemy stojące przed USA są dwojakie Możliwości eksportowe kraju są już praktycznie nasycone i nie wzrosną znacząco w ciągu najbliższych kilku lat. Nie jest też pewne, czy amerykańskie firmy energetyczne są zainteresowane sprzedażą LNG w Europie: prowadzą one interesy tam, gdzie jest to dla nich korzystniejsze; gdzie ceny są wyższe (generalnie w Azji) i gdzie możliwości zysku są większe. Rząd nie może wydawać poleceń firmom prywatnym, które nie odpowiadają przed Białym Domem, lecz przed udziałowcami.

WSZYSTKIE DANE DOTYCZĄCE LNG W STANACH ZJEDNOCZONYCH

W grudniu 2021 Stany Zjednoczone stały się największym na świecie eksporterem gazu skroplonego, wyprzedzając Katar i Australię. W lutym 2022 eksport z tego kraju osiągnął rekordowy poziom 13,3 mld stóp sześciennych dziennie.

Z reguły amerykańskie gazowce kierują się do Azji Północno-Wschodniej, ponieważ popyt ze strony krajów tego regionu (takich jak Japonia i Korea Południowa) jest duży, a ceny wysokie. Jednak europejski kryzys energetyczny, który spowodował ogromny wzrost cen gazu ziemnego i energii elektrycznej, częściowo z powodu ograniczonych dostaw z Rosji, skłonił amerykańskie firmy energetyczne do wysyłania gazu LNG do Europy. Na przykład w lutym ubiegłego roku gaz na rynku europejskim kosztował 56 USD za milion Btu, podczas gdy w Azji – 44 USD. Jak pisze “New York Times” – w pierwszych trzech miesiącach roku 2022, prawie trzy czwarte amerykańskiego LNG trafiło do Europy, w porównaniu z 34% w całym roku 2021. https://pl.wikipedia.org/wiki/British_thermal_unit#:~:text=British%20thermal%20unit%20(brytyjska%20jednostka,wody%20o%20jeden%20stopie%C5%84%20Fahrenheita.

Nie jest powiedziane, że sytuacja nie zmieni się, ponieważ tegoroczna zima w Azji była łagodna; obecnie kraje regionu przygotowują się do uzupełnienia zapasów w oczekiwaniu na przyszły sezon zimowy, przez co mogą przyciągać do siebie LNG dostępny na rynku.

Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem gazu ziemnego, dzięki bogatym zasobom złóż gazu łupkowego od Pensylwanii po Teksas. Produkcja nie jest jednak w stanie znaleźć zbytu na rynkach, ponieważ terminale eksportowe LNG – w sumie siedem – działają z prawie pełną wydajnością. Zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez modernizację zakładów lub budowę nowych wymaga czasu: średnio od dwóch do trzech lat. Duży terminal może kosztować nawet 1 mld USD, ale uzyskanie finansowania ze strony banków może być skomplikowane w okresie przechodzenia na energię bezemisyjną.

15 mld metrów sześciennych, które Ameryka i jej partnerzy chcieliby wysłać do Unii Europejskiej w tym roku, to równowartość 1,5 mld stóp sześciennych dziennie. Obecnie zdolności produkcyjne USA w zakresie skraplania gazu ziemnego wynoszą 12,7 mld stóp sześciennych gazu na całym świecie.

TERMINALE LNG W USA

W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje siedem terminali eksportowych LNG: Kenai, Alaska; Sabine, Luizjana; Cove Point, Maryland; Corpus Christi, Teksas; Hackberry, Luizjana; Elba Island, Georgia; oraz Freeport, Teksas.

Największym, pod względem wielkości obsługiwanych ilości, jest Sabine, należący do Cheniere Energy.

W marcu, firma Venture Global LNG wysłała pierwsze ładunki gazu skroplonego ze swojego zakładu Calcasieu Pass (w Cameron Parish, Luizjana), który osiągnie pełną zdolność produkcyjną w roku 2023. Inne spółki – takie jak Tellurian, również w Luizjanie – planują budowę terminali eksportowych.

SPÓŁKI AMERYKAŃSKIE EKSPORTUJĄCE LNG

Główne amerykańskie firmy eksportujące LNG to Cheniere Energy, Venture Global LNG, Tellurian, Sempra, Freeport LNG oraz Dominion Energy.

Głównymi udziałowcami Cheniere Energy są fundusze Vanguard Group (8,3%) i BlackRock(6,8%), biznesmen Carl Icahn (6,3%) oraz Blackstone(4,6%).

Do akcjonariuszy Tellurian należą: firma świadcząca usługi finansowe State Street Corporation (6,5%), fundusz BlackRock (5,9%), Vanguard Group (5%) oraz francuska firma naftowa TotalEnergies.

BlackRock (9,2%), Vanguard Group (8,5%) i State Street (5,5%) są akcjonariuszami spółki Sempra. BlackRock, Vanguard Group oraz State Street Corporation posiadają również akcje firmy Dominion Energy: odpowiednio – 6,8%, – 8,6% i – 5,2%.

Japońska firma energetyczna JERA, największy na świecie nabywca LNG, posiada 25,7% udziałów w spółce Freeport LNG.

Źródło: https://www.startmag.it/energia/gnl-usa-aziende-azionisti/

Kolosalna piramida finansowa: BlackRock i „Wielki reset” WEF

Praktycznie niekontrolowana firma inwestycyjna ma dziś większy wpływ polityczny i finansowy niż Rezerwa Federalna i większość rządów na tej planecie.

F. William Engdahl https://spiritolibero.neon24.pl/post/166655,kolosalna-piramida-finansowa-blackrock-i-wielki-reset-wef

Firma BlackRock Inc., największy na świecie zarządzający aktywami, inwestuje oszałamiającą wartość 9 bilionów dolarów w fundusze klientów na całym świecie, co stanowi ponad dwukrotność rocznego PKB Republiki Federalnej Niemiec.

Ten kolos znajduje się na szczycie piramidy światowej własności korporacyjnej, w tym ostatnio w Chinach. Od 1988 r. firma postawiła sobie za cel faktyczną kontrolę nad Rezerwą Federalną, większością megabanków z Wall Street, w tym Goldman Sachs, Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, Wielkim Resetem, administracją Bidena i, jeśli pozostawi się to bez kontroli, przyszłością gospodarczą całego świata. BlackRock jest uosobieniem tego, co Mussolini nazwał korporacjonizmem, w którym niewybrana elita korporacyjna dyktuje ludności odgórnie warunki.

Powinno nas interesować, w jaki sposób największy na świecie „bank cieni” sprawuje tę ogromną władzę nad światem. BlackRock, odkąd Larry Fink założył ją w 1988 roku, zdołał zgromadzić unikalne oprogramowanie finansowe i aktywa, jakich nie posiada żaden inny podmiot. System zarządzania ryzykiem Aladdin firmy BlackRock, narzędzie programowe, które może śledzić i analizować transakcje, monitoruje aktywa o wartości ponad 18 bilionów USD dla 200 firm finansowych, w tym Rezerwy Federalnej i europejskich banków centralnych. Kto „monitoruje” też dużo wie, jak możemy sobie wyobrazić. BlackRock został nazwany finansowym „szwajcarskim scyzorykiem — inwestor instytucjonalny, zarządzający pieniędzmi, firma private equity i globalny partner rządowy w jednym”. Jednak media głównego nurtu traktują firmę jako kolejną firmę finansową z Wall Street.

Istnieje spójny interfejs, który łączy Agendę ONZ 2030 z Wielkim Resetem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i rodzącą się polityką gospodarczą administracji Bidena. Tym interfejsem jest BlackRock.

Zespół Biden i BlackRock

Do tej pory powinno być jasne dla każdego, kto trochę myśli, że osoba podająca się za prezydenta USA, 78-letni Joe Biden, nie podejmuje żadnych decyzji. Ma nawet trudności z czytaniem z telepromptera lub odpowiadaniem na przygotowane pytania z przyjaznych mediów bez mylenia Syrii i Libii, a nawet tego, czy jest prezydentem. Jest on mikrozarządzany przez grupę opiekunów, aby zachować oskryptowany „wizerunek” prezydenta, podczas gdy inni ustalają politykę za kulisami. Niesamowicie przypomina postać z filmu Petera Sellersa z 1979 roku, Chauncey Gardiner, w Being There.

Mniej publiczne są kluczowe osoby odpowiedzialne za politykę gospodarczą dla Biden Inc. Mówi się po prostu, BlackRock. Tak jak Goldman Sachs prowadził politykę gospodarczą pod rządami Obamy, a także Trumpa, dziś BlackRock pełni tę kluczową rolę. Umowa najwyraźniej została przypieczętowana w styczniu 2019 r., kiedy Joe Biden, wówczas kandydat i mający dużą szansę na pokonanie Trumpa, udał się na spotkanie z Larrym Finkiem w Nowym Jorku, któremu podobno powiedział „Joe z klasy robotniczej”, że „ Jestem tutaj, aby pomóc ”.

Teraz, jako jednego z pierwszych mianowanych prezydenta, Biden wyznaczył Briana Deese na stanowisko dyrektora Narodowej Rady Gospodarczej, głównego doradcy prezydenta ds. polityki gospodarczej. Jedno z wczesnych prezydenckich zarządzeń wykonawczych dotyczyło ekonomii i polityki klimatycznej. Nie jest to zaskakujące, ponieważ Deese pochodził z BlackRock, firmy Finka, gdzie był globalnym szefem ds. zrównoważonego inwestowania. Przed dołączeniem do BlackRock, Deese zajmował wysokie stanowiska gospodarcze za Obamy, w tym zastąpił Johna Podestę na stanowisku starszego doradcy prezydenta, gdzie pracował u boku Valerie Jarrett. Za Obamy Deese odegrał kluczową rolę w negocjacjach  paryskich porozumień dotyczących globalnego ocieplenia.

Na kluczowym stanowisku, jako zastępca sekretarza skarbu pod sekretarzem Janet Yellen, znajdujemy urodzonego w Nigerii Adewale „Wally” Adeyemo. Adeyemo pochodzi również z BlackRock, gdzie w latach 2017-2019 był starszym doradcą i szefem sztabu dyrektora generalnego BlackRock, Larry’ego Finka, po odejściu z administracji Obamy. Jego osobiste więzi z Obamą są silne, ponieważ Obama mianował go pierwszym prezesem Fundacji Obamy w 2019 roku.

A trzecia starsza osoba z BlackRock, która obecnie prowadzi politykę gospodarczą w administracji, jest niezwykła pod kilkoma względami. Michael Pyle jest starszym doradcą ekonomicznym wiceprezes Kamali Harris. Przybył do Waszyngtonu ze stanowiska Global Chief Investment Strategist w BlackRock, gdzie nadzorował strategię inwestowania około 9 bilionów dolarów funduszy. Przed dołączeniem do BlackRock na najwyższym szczeblu był również w administracji Obamy jako starszy doradca podsekretarza skarbu ds. międzynarodowych, a w 2015 roku został doradcą kandydata na prezydenta Hillary Clinton.

Na uwagę zasługuje fakt, że trzech najbardziej wpływowych nominatów ekonomicznych w administracji Bidena pochodzi z BlackRock, a wcześniej wszyscy z administracji Obamy. Istnieje określony wzór i sugeruje, że rola BlackRock w Waszyngtonie jest znacznie większa, niż nam się mówi.

Co to jest BlackRock?

Nigdy wcześniej firma finansowa mająca tak duży wpływ na światowe rynki nie była tak ukryta przed publiczną kontrolą. To nie przypadek. Ponieważ technicznie nie jest bankiem udzielającym pożyczek bankowych ani przyjmującym depozyty, uchyla się od nadzoru Rezerwy Federalnej, mimo że robi to, co robi większość megabanków, takich jak HSBC czy JP MorganChase – kupuje, sprzedaje papiery wartościowe dla zysku. Kiedy Kongres naciskał na włączenie podmiotów zarządzających aktywami, takich jak BlackRock i Vanguard Funds do prawa Dodda-Franka po 2008 r., jako „systemowo ważnych instytucji finansowych” lub SIFI, ogromny nacisk lobbingowy ze strony BlackRock zakończył zagrożenie. BlackRock jest zasadniczo prawem samym w sobie. I rzeczywiście jest „systemowo ważny” jak żaden inny, z możliwym wyjątkiem Vanguard, który podobno jest również głównym udziałowcem BlackRock.

Założyciel i dyrektor generalny BlackRock, Larry Fink, jest wyraźnie zainteresowany kupowaniem wpływów na całym świecie. Ustanowił byłego niemieckiego posła CDU Friedericha Merza szefem BlackRock Germany, kiedy wydawało się, że może zastąpić kanclerz Merkel, a byłego brytyjskiego kanclerza skarbu George’a Osborne’a jako „konsultanta politycznego”. Fink mianował byłą szefową sztabu Hillary Clinton Cheryl Mills do zarządu BlackRock, kiedy wydawało się, że Hillary wkrótce znajdzie się w Białym Domu.

Powołał do swojego zarządu byłych bankierów centralnych i zaczął zabezpieczać lukratywne kontrakty z ich byłymi instytucjami. Stanley Fisher, były szef Banku Izraela, a później wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej, jest teraz starszym doradcą w BlackRock. Philipp Hildebrand, były prezes Szwajcarskiego Banku Narodowego, jest wiceprezesem BlackRock, gdzie nadzoruje BlackRock Investment Institute. Jean Boivin, były zastępca prezesa Banku Kanady, jest globalnym szefem badań w instytucie inwestycyjnym BlackRock.

BlackRock i Fed

To właśnie ten zespół byłego banku centralnego w BlackRock opracował „awaryjny” plan ratunkowy dla prezesa Fed Powella w marcu 2019 r., gdy rynki finansowe pojawiły się na krawędzi kolejnego krachu „kryzysu Lehmana” w 2008 r. W ramach „dziękuję” prezes Fed, Jerome Powell, wyznaczył BlackRock na tę rolę bez przetargu, by zarządzać wszystkimi programami skupu obligacji korporacyjnych Fed, w tym obligacjami, w które inwestuje sama BlackRock. Konflikt interesów? Grupa około 30 organizacji pozarządowych napisała do prezesa Fed Powella: „Dając BlackRock pełną kontrolę nad tym programem wykupu długu, Fed… sprawia, że ​​BlackRock ma jeszcze większe znaczenie systemowe dla systemu finansowego. Jednak BlackRock nie podlega kontroli regulacyjnej nawet mniejszych instytucji finansowych o znaczeniu systemowym ”.

W szczegółowym raporcie z 2019 r. waszyngtońska organizacja non-profit, Campaign for Accountability, zauważyła, że ​​„BlackRock, największy na świecie zarządzający aktywami, wdrożył strategię lobbingu, wpłat na kampanie i wynajmu “drzwi obrotowych” w celu zwalczania regulacji rządowych i ugruntowania swojej pozycji jako jednej z najpotężniejszych firm finansowych na świecie”.

Nowojorski Fed wynajął BlackRock w marcu 2019 r. do zarządzania programem papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami komercyjnymi oraz pierwotnymi i wtórnymi zakupami obligacji korporacyjnych i ETF o wartości 750 mld USD w ramach kontraktów no-bid. Amerykańscy dziennikarze finansowi Pam i Russ Martens, krytykując mroczny plan ratunkowy dla Wall Street w 2019 r., zauważyli: „po raz pierwszy w historii Fed zatrudnił BlackRock, aby „wyszedł na prostą” i wykupił 750 miliardów dolarów zarówno w pierwotnych, jak i wtórnych obligacjach korporacyjnych i obligacje ETF (Exchange Traded Funds), produkt, którego BlackRock jest jednym z największych dostawców na świecie.” Kontynuowali: „Dodając kolejne oburzenie, prowadzony przez BlackRock program otrzyma 75 miliardów dolarów z 454 miliardów dolarów z pieniędzy podatników, aby pokryć straty na zakupach obligacji korporacyjnych, które będą obejmować własne ETF-y, na co pozwala mu Fed.”

Szef Fed, Jerome Powell i Larry Fink, najwyraźniej dobrze się znają. Nawet po tym, jak Powell udzielił BlackRock niezwykle lukratywnej, bezprzetargowej transakcji „go direct”, Powell nadal miał tę samą firmę BlackRock, która zarządzała szacowanymi na 25 milionów dolarów inwestycjami Powella w prywatne papiery wartościowe. Z danych publicznych wynika, że ​​w tym czasie Powell prowadził bezpośrednie poufne rozmowy telefoniczne z Finkiem, dyrektorem generalnym BlackRock. Zgodnie z wymaganymi informacjami finansowymi, BlackRock zdołał podwoić wartość inwestycji Powella z poprzedniego roku! Brak konfliktu interesów, czy?

Larry Fink i WEF Światowy Reset

W 2019 roku Larry Fink dołączył do zarządu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, szwajcarskiej organizacji, która od około 40 lat wspiera globalizację gospodarczą. Fink, który jest blisko szefa technokratów WEF, Klausa Schwaba, o sławie Wielkiego Resetu, jest teraz w stanie wykorzystać ogromną wagę BlackRock do stworzenia tego, co jest potencjalnie, jeśli nie upadnie wcześniej, największego na świecie oszustwa Ponzi, ESG inwestowanie korporacyjne. Fink z 9 bilionami dolarów na dźwignię napędza największą w historii zmianę kapitału w oszustwie znanym jako ESG Investing. Program ONZ „zrównoważonej gospodarki” jest realizowany po cichu przez te same globalne banki, które stworzyły kryzysy finansowe w 2008 roku. Tym razem przygotowują Wielki Reset Klausa Schwaba WEF, kierując do ich rąk setki miliardów, a wkrótce bilionów inwestycji -wybrane „obudzone” firmy, i z dala od „nie obudzonych”, takich jak firmy naftowe i gazowe czy węgiel. BlackRock od 2018 roku przoduje w tworzeniu nowej infrastruktury inwestycyjnej, która wybiera „zwycięzców” lub „przegranych” do inwestycji w zależności od tego, jak poważnie firma traktuje ESG — środowisko, wartości społeczne i zarządzanie.

Na przykład firma otrzymuje pozytywne oceny za powagę zatrudniania kierownictwa i pracowników zróżnicowanych ze względu na płeć lub podejmuje działania w celu wyeliminowania „śladu węglowego” poprzez uczynienie swoich źródeł energii zielonymi lub zrównoważonymi, używając terminu ONZ. Sposób, w jaki korporacje przyczyniają się do globalnego zrównoważonego zarządzania, jest najbardziej niejasnym tematem ESG i może obejmować wszystko, od korporacyjnych darowizn, przez Black Lives Matter, po wspieranie agencji ONZ, takich jak WHO. Firmy naftowe, takie jak ExxonMobil lub spółki węglowe, bez względu na to, jak jasne są skazane na zagładę, ponieważ Fink i przyjaciele promują teraz swój finansowy Wielki Reset lub Zielony Nowy Ład. Dlatego w 2019 roku zawarł umowę z prezydenturą Bidena.

Podążaj za pieniędzmi. I możemy się spodziewać, że New York Times będzie kibicował BlackRockowi, który niszczy światowe struktury finansowe. Od 2017 roku BlackRock jest największym udziałowcem gazety. Carlos Slim był drugim co do wielkości. Nawet Carl Icahn, bezwzględny striptizerka z Wall Street, kiedyś nazwał  BlackRock „niezwykle niebezpieczną firmą… Kiedyś mawiałem, wiesz, mafia ma lepszy kodeks etyczny niż wy”. 

F. William Engdahl

F. William Engdahl jest konsultantem ds. ryzyka strategicznego i wykładowcą, ukończył studia polityczne na Uniwersytecie Princeton i jest autorem bestsellerów na temat ropy naftowej i geopolityki. 

Źródło oryginalne https://www.globalresearch.ca/more-blackrock-than-you-might-imagine/5748159

Wybór, redakcja i korekta tłumaczenia automatycznego SpiritoLibero.

Wielka Trójka: State Street, BlackRock i Vanguard – czyli kto lubi lockdowny

W każdym przypadku ludzie ci absolutnie i całkowicie popierają konwencjonalną rzeczywistość medyczną. Są niewzruszeni. Człowiek taki jak Fauci powie ‘skacz’, a oni skaczą. Inne postępowanie jest nie do pomyślenia.

−∗−

W menu na dziś danie pandemiczne, ale w ujęciu finansowym. Powiązania wielkiego biznesu ze światem medycznym. Co kryje się za terminem ‘Wielka Trójka’, kto kontroluje największe korporacje w USA i jakie to ma przełożenie na tzw. ‘pandemię’ czyli kto lubi lockdowny wg Jona Rappoporta.

Zapraszam do lektury.

_________________***_________________

COVID: Dlaczego megakorporacje zaakceptowały lockdowny?

Trzej mężczyźni, którzy posiadają korporacyjną Amerykę

Przez ostatnie 38 lat pracy jako reporter rozmawiałem z wieloma osobami ze świata medycyny. Lekarze, badacze, biurokraci zajmujący się zdrowiem publicznym, biznesmeni, których firmy dostarczają produkty dla przemysłu medycznego, profesorowie itp.

W każdym przypadku ludzie ci absolutnie i całkowicie popierają konwencjonalną rzeczywistość medyczną. Są niewzruszeni. Człowiek taki jak Fauci powie ‘skacz’, a oni skaczą. Inne postępowanie jest nie do pomyślenia.

Czytając dalej, zrozumiesz dlaczego jest to ważne…

Linie lotnicze, sieci hotelowe – co tylko chcesz, wszyscy się ugięli, gdy wprowadzono lockdowny. Zamknęli sklepy, uklękli, opowiedzieli się za wsparciem finansowym [bailouts]. Czemu?

Prezesi tych korporacji zdają się być twardymi i bezwzględnymi graczami. Dlaczego się nie zbuntowali?

Mógłbym przytoczyć kilka powodów. Tutaj jednak chcę skupić się na mało znanej lecz zdumiewającej historii.

Wyobraź sobie, że pracownik danej firmy jest zmotywowany do wypowiedzenia się przeciwko lockdownom i publicznego protestu. Potem myśli o właścicielu firmy. Ale ten akurat zasiada w zarządzie dużego szpitala.

O rany. Ten właściciel jest MOCNO WPLĄTANY w oficjalną medyczną rzeczywistość. Nie doceni buntownika, który twierdzi, że lockdowny są absurdalnym i destrukcyjnym nadużyciem. Lepiej więc milczeć. Lepiej dopasować się i żyć dalej.

Tak się składa, że ​​trzej najpotężniejsi szefowie korporacji w Ameryce MAJĄ głębokie powiązania z głównymi szpitalami i ci trzej mężczyźni prowadzą korporacje, które POSIADAJĄ KORPORACYJNĄ AMERYKĘ.

Że co???

Tych trzech mężczyzn to Larry Fink, Joseph Hooley i Mortimer Buckley.

Buckley jest dyrektorem generalnym Grupy Vanguard. Hooley jest dyrektorem generalnym State Street. Fink jest dyrektorem generalnym BlackRock.

Te trzy firmy to tytaniczne fundusze inwestycyjne. Firmy świadczące usługi finansowe.

Buckley jest członkiem zarządu Szpitala Dziecięcego w Filadelfii. W latach 2011-2017 był przewodniczącym rady powierniczej szpitala.

Hooley zasiada w radzie Massachusetts General Hospital.

Fink jest współprzewodniczącym rady powierniczej NYU Langone Medical Center.

Przyjrzyjmy się ich funduszom inwestycyjnym: State Street, BlackRock i Vanguard – znanym jako Wielka Trójka. Odniesieniem jest artykuł na theconversation.com, pt. „Te trzy firmy są właścicielami korporacyjnej Ameryki”, 19.05.2017, autorstwa Jana Fichtnera, Eelke Heemskerk i Javiera Garcii-Bernardo.

„Razem BlackRock, Vanguard i State Street zarządzają aktywami o wartości prawie 11 bilionów dolarów”.

Odkryliśmy, że Wielka Trójka razem wzięta stała się największym udziałowcem 40% wszystkich notowanych na giełdzie firm w Stanach Zjednoczonych”.

„W 2015 roku te 1600 amerykańskich firm [40%] osiągnęło łączne przychody w wysokości około 9,1 biliona dolarów, kapitalizację rynkową ponad 17 bilionów dolarów i zatrudniało ponad 23,5 miliona osób”.

„W S&P 500 – standardowym indeksie największych amerykańskich korporacji – sytuacja jest jeszcze bardziej ekstremalna. Razem Wielka Trójka jest największym pojedynczym udziałowcem prawie 90% firm z indeksu S&P 500, w tym Apple, Microsoft, ExxonMobil, General Electric i Coca-Cola”.

Niezaprzeczalne jest to, że Wielka Trójka ma prawo głosu związane z tymi akcjami. Dlatego muszą być postrzegani przez kadrę kierowniczą tych korporacji de facto jako właściciele”. (podkreślenie moje – JR)

„Bez względu na to, czy tego chcieli, czy nie, Wielka Trójka zgromadziła niezwykłą władzę jako akcjonariusze i nadal ją powiększa… Pod wieloma względami boom na fundusze indeksowe zmienia BlackRock, Vanguard i State Street w coś przypominającego tanie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej z quasi-monopolistyczną pozycją”.

Jeśli prezes danej korporacji, której głównym udziałowcem jest Wielka Trójka, myśli o buncie przeciwko oficjalnemu konsensusowi medycznemu dotyczącemu COVID…

I wie też, że szefowie Wielkiej Trójki są mocno powiązani z amerykańskim kompleksem medycznym…

Taki prezes ma POWAŻNY powód, by zapomnieć o byciu twardym graczem w dawnym stylu.

Ma powód, by przełknąć swój gniew, kiedy każą mu się zamknąć i milczeć.

Ma powód, by się ugiąć i zagrać w tę grę.

Ma powód, by ulec opowieściom o wirusie, Faucim i Billu Gatesie.

Ma powód, by odpuścić, stanąć z boku i patrzeć, jak gospodarcza dewastacja ogarnia ziemię.

Właścicielami jego korporacji jest Wielka Trójka, a właścicielami Wielkiej Trójki są lojalni członkowie kompleksu medycznego… kompleksu, który kształtuje obecne państwo policyjne, i który podbija świat pod fałszywym hasłem „Ratowania ludzkości przed wirusem”.

To jest tak brutalnie oczywiste.

Wciąż wam powtarzam, że żyjemy obecnie w cywilizacji medycznej.

Właśnie przeczytaliście jak to wygląda od strony finansowej.

Trzej mężczyźni, którzy są właścicielami korporacyjnej Ameryki, okupują również świat medycyny.

Przemyślcie to.

___________________________________________

Źródła:

https://theconversation.com/these-three-firms-own-corporate-america-77072
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/leadership/larry-fink
https://www.bostonfed.org/people/bank/joseph-hooley.aspx
https://www.fnlondon.com/articles/meet-the-new-ceo-of-vanguard-20170714

___________________________________________

COVID: Why did mega-corporations accept the lockdowns?, Jon Rappoport, January 24, 2022

————————————–

Uzupełnienia:

Lockdown czyli nie tędy droga
Zastosowanie powszechnych blokad w przypadku pojawienia się nowego patogenu nie ma precedensu. Jest to eksperyment naukowy w czasie rzeczywistym, w którym większość populacji ludzkiej była i jest wykorzystywana jako szczury […]

_________________

Obsesja lockdownu czyli szaleńcy i faszyści
“Oczywiście dlatego, że chcą uwięzić ludność, zniszczyć życie i gospodarkę. A przynajmniej podążają za ludźmi, którzy tego chcą.” […]

_________________

Narzędzia korporacyjnego systemu medycznego
Bez względu na okoliczności, pójście lub przyjęcie do jakiegokolwiek szpitala stało się niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza jeśli wykazywane objawy są uważane za związane z covid, takie jak przeziębienie, grypa, zapalenie płuc […]

_________________

Czy chcą nas zabić?
Co do kampanii masowych szczepień, jest to najbardziej maniakalnie ludobójczy projekt, jaki kiedykolwiek wymyślił człowiek. Po prostu nie ma sposobu, aby obliczyć ilość cierpienia i śmierci, z jaką przyjdzie nam […]

_________________

Schwab’o mi albo kto nam to robi
W menu na dziś tekst o pomysłodawcy szalonego i groźnego projektu, zwanego Wielkim Resetem. Temat tej osoby przewijał się na łamach portalu wielokrotnie, ale zawsze jako temat poboczny. Poniżej artykuł […]

AlterCabrio