Od ekologizmu do klimatyzmu.

Od ekologizmu do klimatyzmu

Autor: AlterCabrio , 3 marca 2024 ekspedyt/od-ekologizmu-do-klimatyzmu

Trwające aktualnie protesty rolników stanowią doskonałą okazję ku temu, by przyjrzeć się ideologii, która jest dziś jednym z podstawowych źródeł ich obaw i problemów. Ideologia ta nie jest bowiem tym, czym z pozoru się wydaje.

−∗−

Od ekologizmu do klimatyzmu

Trwające aktualnie protesty rolników stanowią doskonałą okazję ku temu, by przyjrzeć się ideologii, która jest dziś jednym z podstawowych źródeł ich obaw i problemów. Ideologia ta nie jest bowiem tym, czym z pozoru się wydaje.

Jednym z podstawowych problemów utrudniających właściwy odbiór ekologizmu-klimatyzmu jest utożsamianie go z postulatami, które w dużej mierze wydają się słuszne i z którymi ludzie na ogół się zgadzają. Czy należy dbać o środowisko naturalne? Tak. Czy należy dążyć do ograniczenia zanieczyszczeń? Tak. Czy należy poszukiwać nowych rozwiązań technologicznych, które w mniejszym stopniu wpływałyby na degradację środowiska naturalnego? Tak. Zdrowe podejście do kwestii ochrony środowiska – szacunku dla natury i zwierząt – jest czymś całkowicie normalnym w naszej cywilizacji u wszystkich zdrowych psychicznie osób.

Propaganda tymczasem wmawia nam, że aby „chronić planetę” musimy popierać i realizować wszystkie radykalne postulaty klimatystów. Bez wyjątku i bez słowa sprzeciwu.

Nikt nie kwestionuje więc tego czy należy dbać o środowisko. Kwestią sporną jest coś zupełnie innego: czy należy wszystkie te ideologiczne postulaty realizować bez względu na skutki dla człowieka i społeczeństwa? Tutaj odpowiedzi przeciętnego człowieka i zacietrzewionego klimatysty mogą się już całkowicie rozminąć.

W tekście tym nie będzie rozważań na temat zagadnienia znajdującego się u podstaw ekologizmu-klimatyzmu, czyli zmian klimatu, gdyż autor – pomimo tego, że posiada własne poglądy w tej kwestii – nie jest klimatologiem, a aby opisywać zjawisko tak złożone z naukowego punktu widzenia, potrzebne jest wykształcenie kierunkowe. Gdyby podobne stanowisko przyjęli eurokraci, politycy oraz wszelkiej maści aktywiści i aktywiszcza wszystkich krajów, którzy naturalnie nie posiadają w tej kwestii żadnych kompetencji, a mimo tego wygłaszają sterty publicznych proroctw i osądów, uniknęlibyśmy zresztą zalewu nieskończonej ilości głupstw wygadywanych na te tematy w głównym nurcie.

W tekście tym chodzi o ukazanie czym ekologizm-klimatyzm w rzeczywistości jest oraz jakie będą konsekwencje jego wdrożenia w życie, bez względu na to czy problem, który klimatyści chcą rozwiązać jest wyimaginowany czy też nie.

Ekologizm a klimatyzm

W jaki sposób należy rozróżniać pojęcia ekologizmu i klimatyzmu? Zacznijmy od ekologizmu. Jest to ideologia post-humanistyczna, oparta na zmodyfikowanym marksistowskim schemacie walki klas, który w jej przypadku przyjmuje postać walki człowieka z naturą (określenie walki gatunków nie byłoby w tym miejscu adekwatne, choć istnieją pewne radykalne odłamy ekologizmu, które także i taką optykę przyjmują – m.in. pojęcie gatunkizmu/dyskryminacji gatunkowej autorstwa Richarda D. Rydera, rozpropagowane przez Petera Singera). Aby wprowadzić w życie komunistyczną utopię w zgodności z teoretycznymi założeniami marksistowskimi, należało doprowadzić do unicestwienia kapitalistycznej burżuazji (wyzyskiwaczy), aby cała władza i kontrola nad środkami produkcji trafiły w ręce proletariatu (wyzyskiwanych).

Ekologizm idzie pod tym względem jeszcze dalej, gdyż wykracza poza podział na „dobrych” i „złych”. Tutaj w roli wyzyskiwanego stawiana jest planeta (czy też „Matka Ziemia”), a wyzyskującym jest nie tylko jedna, konkretna grupa ludzi, lecz cała ludzkość. Stąd też popularność w anglosaskich kręgach klimatystycznych tezy, jakoby ludzkość była nowotworem na Ziemi (tezę taką stawia m.in. Warren Hern w książce Homo Ecophagus, swoją drogą najbardziej znany jako „lekarz” z „wybitnych osiągnięć” w dokonywaniu tzw. „późnych” aborcji).

Traktujemy więc ekologizm jako ideologię, a nie – jak jest to ogólnie przyjęte – „nurt” filozoficzny, ponieważ ekologizm to całościowa wizja tego w jaki sposób powinny być kształtowane stosunki polityczne, ekonomiczne i społeczne. Czynimy to, gdyż uważamy za całkowicie chybioną terminologię narzuconą przez samych ekologistów, którzy swoją ideologię określają całkowicie niepraktycznym i nietypowym w kontekście terminologii ideologicznych określeniem „zielonej polityki” czy też „ekopolityki”. Poza wspomnianą całkowitą niepraktycznością tych pojęć, mają one ze względu na swoją specyfikę zbyt zawężający – i co za tym idzie mylący – charakter. Zasadniczym błędem wielu ludzi nie znających historii agendy ekologicznej na szczeblu międzynarodowym jest postrzeganie ekologizmu jako nurtu troszczącego się jedynie o stan środowiska, podczas gdy od samego początku swojego istnienia ruchy „zielone” posiadały spójną, skrajnie lewicową agendę w kwestiach światopoglądowych, wykraczających bardzo daleko poza obszar ekologii (więcej na ten temat w Części II).

Zgodnie z założeniami ekologizmu, polityczno-ekonomiczne przekształcenie świata powinno wykreować nowy ład, w którym wszystkie działania organizacji politycznych na szczeblu państwowym i ponadnarodowym, a co za tym idzie działania społeczeństw i narodów, powinny zostać podporządkowane celowi wyższemu – tj. dobrostanowi planety. Jedyną drogą realizacji tej utopijnej wizji świata jest regulacja życia ludzkiego poprzez niekończące się zakazy i nakazy ustanawiane na szczeblu centralnym, najlepiej ponadnarodowym (wątek powiązań agendy klimatystycznej z globalistyczną poruszaliśmy już wielokrotnie w innych tekstach).

W związku z powyższym, w ekologistycznym (nie mylić ze słowem „ekologicznym” odnoszącym się do ekologii sensu stricto) ładzie światowym nie może być przestrzeni na wolność jednostki oraz jej wolność ekonomiczną, gdyż wolność z punktu widzenia ekologistycznego stanowi zagrożenie samowolnymi działaniami ludzkimi, które potencjalnie mogą okazać się szkodliwe dla środowiska, a – co stanowi klucz do zrozumienia prawdziwego oblicza ekologizmu – interes jednostki, rodziny, społeczeństwa, narodu i państwa ma stać się interesem podrzędnym względem tzw. interesu klimatu/planety.

Klimatyzm to z kolei współczesna, agresywna odmiana ekologizmu. Klimatyzm bowiem odrzuca ewolucyjne podejście do działań na rzecz ochrony środowiska, charakteryzujące się dokonywaniem stopniowych zmian na poziomie ustrojowym, społecznym i ekonomicznym poprzez wykorzystanie narzędzi prawnych i administracyjnych, na rzecz rewolucyjnej i natychmiastowej reorganizacji światowej polityki, która ma zostać podporządkowana tylko i wyłącznie zapobieganiu zmianom klimatycznym.

Między ekologizmem a klimatyzem występuje więc mniej więcej ta sama zależność, co między wirusem HIV a AIDS. O ile można uznać, że ekologizm w minimalnym stopniu liczy się z kosztami transformacji, w jego klimatystycznej odmianie musi się ona odbyć natychmiast, bez względu na koszt i bez względu na konsekwencje, które ponieść musi niczego niepodejrzewający, przeciętny człowiek.

Całkowite i natychmiastowe poświęcenie interesów jednostek, społeczeństw i państw jest warunkiem sine qua non dla zaprowadzenia nowego „zielonego ładu”. Są to bowiem zdaniem klimatystów interesy jednoznacznie sprzeczne. Człowiek w ideologii klimatystycznej jest bezwzględnym wyzyskiwaczem, który eksploatuje zasoby naturalne, doprowadzając do „ekobójstwa”, tudzież „planetobójstwa” i całego szeregu innych „przestępstw/grzechów ekologicznych”. Państwo i prawo mają więc przestać służyć społeczeństwu, a zacząć służyć w pierwszej kolejności planecie. Stąd też wszystkie wprowadzane w systemach prawnych regulacje muszą uwzględniać dobrostan nie człowieka, lecz planety.

Jeżeli rozumie się ten fundament, na którym klimatyzm jest oparty, to bardzo łatwo zrozumieć także działania instytucji ponadnarodowych, takich jak ONZ czy Unia Europejska. Instytucje te, które bez jakiegokolwiek oporu ulegają naciskom klimatycznego lobby, a ponadto wykorzystują ekologizm-klimatyzm jako narzędzie do realizacji agendy globalistycznej, wprowadzają w życie rozwiązania skrajnie antyobywatelskie, które hamują jakiekolwiek możliwości rozwoju gospodarczego obszaru europejskiego. To właśnie Zachód jako obszar tradycyjnie najlepiej uprzemysłowiony pada dzisiaj łupem klimatystycznego lobby, w odróżnieniu od innych obszarów świata, gdzie ciągle postępuje – jak np. w przypadku Indii – proces dynamicznej industrializacji.

Kolejnym skutkiem klimatyzmu będzie więc nieuchronny spadek konkurencyjności gospodarek państw europejskich. Realizacja polityki klimatycznej UE jest de facto ekonomicznym samobójstwem Europy. Ze względu na znaczący wzrost cen prądu, gazu, ropy i innych surowców, a co za tym idzie zwykłych towarów – co, jak podkreślam, jest NIEUNIKNIONE w przypadku realizacji eko-agendy Unii Europejskiej – znacząco wzrosną koszty produkcji na całym europejskim obszarze gospodarczym. Procesy te uderzą przede wszystkim w portfel przeciętnego człowieka, bo to właśnie przeciętny podatnik będzie tym, który poniesie koszty wprowadzenia tej ideologii w życie, odprowadzając niezliczoną ilość „podatków” przy zakupie paliwa, sprzętu RTV/AGD czy zwyczajnej żywności.

Rynek europejski straci więc całkowicie swoją konkurencyjność i nie będzie w stanie w żaden sposób rywalizować z ciągle dynamicznie rozwijającym się rynkiem azjatyckim, co z kolei spowoduje znaczące obniżenie się standardów życia Europejczyków i nieustannie narastające obciążenia podatkowe, konieczne dla realizacji ideologicznej agendy instytucji ponadnarodowych. Takie są i muszą być ostateczne konsekwencje forsowania tej agendy, a pierwsze jej owoce odczuwamy już dziś i odczuwać będziemy tym bardziej w momencie, w którym odmrożone zostaną ceny prądu.

Pozostaje więc zasadnicze pytanie, na które rzeczywistej odpowiedzi wielu ludzi nie jest w stanie zaakceptować. Po co przeprowadzać tego typu rewolucję przemysłową na obszarze świata odpowiedzialnym za mniej niż 15% globalnej emisji gazów cieplarnianych, która spowoduje obniżenie standardów życia i zubożenie kolejnych pokoleń Europejczyków, podczas gdy jednocześnie na przestrzeni ostatnich kilku dekad lawinowo wzrasta poziom zanieczyszczeń i emisji w państwach takich jak Indie czy Bangladesz, które razem wzięte posiadają przecież populację kilkukrotnie większą niż cała Europa?

Odpowiedź jest bolesna, ale bardzo prosta. Unijne elity nie reprezentują unijnych społeczeństw, lecz interesy światowej finansjery i wielkich globalnych korporacji.

Cała transformacja energetyczna wiąże się z kolosalnymi kosztami dla najbardziej przemysłowo zaawansowanej części świata. Już teraz kreuje ona w sposób sztuczny konieczność natychmiastowego zaciągania przez państwa wielomiliardowych pożyczek, które w innych okolicznościach nie byłyby potrzebne. Transformacja energetyczna stanowi więc dla systemu bankowego istne eldorado. Jakie z kolei interesy mają w tym wszystkim wielkie korporacje, które od lat zaangażowane są w promocję eko-agendy? Jedną z konsekwencji przeprowadzania transformacji oraz wprowadzania opresyjnego, biurokratycznego reżimu nakazów i zakazów będzie stopniowe wyparcie z rynku małych i średnich przedsiębiorstw, które nie będą w stanie spełniać narzuconych, niekończących się „norm” (proces ten w naszym kraju de facto ma miejsce i bez tego) oraz uiszczać wszelkiego rodzaju „opłat klimatycznych”. W ten sposób wielkie korporacje pozbędą się na szczeblach lokalnych jakiejkolwiek konkurencji i wzmocnią swoją monopolistyczną pozycję.

O co walczą rolnicy?

Aktualnie w całej Europie mają miejsce masowe protesty rolników. Wielu ludzi ulegających propagandzie mainstreamu nie rozumie, że rolnicy nie protestują dlatego, że im „źle” lub, że „za mało mają”. Rolnicy protestują, gdyż nakazuje im to instynkt samozachowawczy. Kontynuacja realizacji eko-agendy Unii Europejskiej powoduje, że proces, który opisałem powyżej w kontekście zwalczania lokalnej konkurencji przez wielkie globalne korporacje, staje się zagrożeniem także dla indywidualnych rolników. Protest przeciwko tzw. zielonemu ładowi, to tak naprawdę protest przeciwko klimatystycznemu dyktatowi. Działania organizacji ponadnarodowych takich jak w naszym przypadku UE, ale na wyższym szczeblu także ONZ, zmierzają do drastycznego ograniczenia roli indywidualnego rolnika. Dlaczego?

Jest to ściśle związane z eko-klimatystycznym tokiem myślenia, o którym już wcześniej wspominałem. Realizacja klimatycznego dyktatu wymaga całkowitego zdeptania wolności ekonomicznej jednostki, gdyż wszelka samowola stanowi przeszkodę na drodze do „zeroemisyjnego” świata (w miejscu tym odsyłam do książki Billa Gatesa, wybitnego „znawcy” spraw klimatycznych, który opisuje realizację programu zeroemisyjności jako niezaprzeczalną i nieodwracalną konieczność – identyczną narrację przedstawia przewodnicząca KE Ursula von der Leyen i eurokraci wysokiego szczebla). Zarówno Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak i Europejski Zielony Ład – dwa projekty fundamentalne jeśli chodzi o długofalową strategię działania instytucji ponadnarodowych, zakładają daleko idącą rewolucję w rolnictwie. Co oczywiste, wiąże się ona z centralizacją, gdyż z punktu widzenia gremiów globalistyczno-ekologistycznych, tylko centralne zarządzanie może być efektywne w walce ze zmianami klimatu (stąd powtarzane jak mantra hasło – globalne rozwiązania dla globalnych problemów).

Tradycyjne rolnictwo oparte na małej lub średniej wielkości gospodarstwach rolnych stanowi więc przeszkodę na drodze do zaprowadzenia tych rewolucyjnych przemian. Mamy więc w gruncie rzeczy do czynienia z tendencją do kolektywizacji wsi.

Rolnicy nie są zresztą pierwszymi ofiarami klimatystycznego fanatyzmu. Wspomnijmy chociażby o losie górników. Likwidacja przemysłu górniczego z punktu widzenia państwa czy gospodarki nie ma żadnych realnych i sensownych podstaw. Wręcz przeciwnie – w przypadku naszego państwa, w naszym interesie byłaby maksymalna eksploatacja zasobów węgla, którymi dysponujemy. Jedynymi podstawami likwidacji przemysłu górniczego są podstawy ideologiczne.

Dzisiaj mówimy o rolnikach, natomiast logiczną konsekwencją postępowania dyktatu klimatystycznego będzie stopniowe ograniczanie działalności gospodarczej także innych grup zawodowych, gdyż w dyktacie klimatystycznym wystarczy jedynie decyzja odpowiednich urzędników na szczeblu unijnym (zapewne pod wpływem określonych lobby), że dany obszar gospodarki jest z punktu widzenia klimatu szkodliwy, a wówczas zostaną podjęte działania dążące do marginalizacji lub nawet całkowitej likwidacji danej gałęzi gospodarki.

Protesty rolników mają charakter daleko wykraczający poza obszar samego rolnictwa. Protesty te są buntem zwykłych ludzi przeciwko dyktatowi antyludzkiej ideologii.

I jedno jest w tej sytuacji pewne – każdy kompromis z klimatystycznymi fanatykami z Komisji Europejskiej oznacza porażkę. UE nie zrezygnuje bowiem z dalszego forsowania eko-agendy, która została rozpisana na dekady. Agendę tą rozpisano przecież nie po to, by rezygnować z niej lub wycofywać się choćby na krok, tym bardziej ze względu na bunt ludzi, których – tak zresztą jak i nas wszystkich – eurokraci mają głęboko… – sami Państwo wiedzą gdzie.

_______________

Od ekologizmu do klimatyzmu, Dominik Liszkowski, 21 lutego 2024

−∗−

Warto porównać:

Albo totalitarny „zielony ład” albo odetniemy was od kasy!
Adolf Hitler chciał zjednoczyć Stary Kontynent pod „socjalistycznym przywództwem narodu niemieckiego”. Jego plan do złudzenia przypomina założenia, które legły u podstaw Unii Europejskiej. „Własność prywatna ma być zniesiona lub rozszerzona” […]

_______________

Są już pieniądze na likwidację polskiego rolnictwa!
Popularny showman, Donald Tusk, doganiający ostatnio Jarosława Kaczyńskiego w liczbie strzelonych goli do pustej polskiej bramki, ogłosił na platformie X wielki sukces. Mamy praworządność. Mamy 600 miliardów. Przed nami kolejny […]

_______________

GROWID czyli kiedy rolnik staje się salową
Losy polskich gospodarstw rolnych zostały już przesądzone. Mają być zamienione na gospodarstwa opiekuńcze. Cały projekt kryje się pod nazwą GROWID. Był wdrażany od 2019 roku. W 2023, rok temu, ogłoszono […]

_______________

Czy strajki rolników w Polsce to nasz wspólny interes? – Leszek Żebrowski
Czy strajki rolników w Polsce to jest sprawa jednej grupy społecznej? Jednej warstwy? Czy to jest sprawa ogólnonarodowa? Czy to jest nasz wspólny interes? A pamiętajmy o tym, że to […]

−∗−

Główny Ekolog Światowego Postępu Franciszek wzorowo i podniośle leje wodę. Apeluje o nawrócenie – “ekologiczne”…

Główny Ekolog Światowego Postępu Franciszek wzorowo i podniośle leje wodę. Zaapelował o „nawrócenie ekologiczne”.

Franciszek-wzorowo-i-postepowo-o-nawrocenie-ekologiczne

Polityka, która sprzyja skandalicznemu bogactwu nielicznych, powodując degradację środowiska oznacza koniec pokoju i sprawiedliwości – napisał papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, który od 2015 roku obchodzony jest 1 września.

Ostrzegł, że „woda staje się +towarem podlegającym prawom rynku+”.

Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego otwiera 1 września okres ekumeniczny nazywany „Czasem dla Stworzenia”, który kończy się 4 października w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. W tym roku będzie przebiegał on pod hasłem „Niech się rozleje sprawiedliwość i pokój”.

W tegorocznym papieskim orędziu na Światowy Dzień Modlitw przekazanym PAP przez biuro prasowe Episkopatu, Franciszek zwraca uwagę, że „Bóg chce, aby każdy starał się być sprawiedliwy w każdej sytuacji, aby zawsze starał się żyć zgodnie z Jego prawami i w ten sposób umożliwiał pełny rozkwit życia”.

„Kiedy szukamy najpierw królestwa Bożego, utrzymując właściwą relację z Bogiem, rodzajem ludzkim i przyrodą, wówczas sprawiedliwość i pokój mogą płynąć jak niewyczerpany strumień czystej wody, karmiąc ludzkość i wszystkie stworzenia” – wskazał papież.

Zaapelował, aby „stanąć po stronie ofiar niesprawiedliwości środowiskowej i klimatycznej oraz zakończyć tę bezsensowną wojnę ze stworzeniem”.

Papież zwrócił uwagę, że „woda jest rozgrabiana i staje się ‘towarem podlegającym prawom rynku+’. Jako powód wskazał „rozpasany konsumpcjonizm, napędzany przez samolubne serca”. „Grabieżcze gałęzie przemysłu wyczerpują i zanieczyszczają nasze źródła wody pitnej, stosując ekstremalne praktyki, takie jak szczelinowanie hydrauliczne w celu wydobycia ropy i gazu, niekontrolowane mega projekty wydobywcze i intensywna hodowla zwierząt” – napisał w orędziu papież.

Podkreślił, że „możemy i musimy zapobiec, aby nie doszło do gorszych konsekwencji”. „Musimy podjąć decyzję o przemianie naszych serc, naszego stylu życia i polityki publicznej, które rządzą naszymi społeczeństwami” – wskazał papież apelując o „nawrócenie ekologiczne”. Wyjaśnił, że „holistyczne podejście wymaga od nas praktykowania ekologicznego szacunku w czterech wymiarach: wobec Boga, wobec naszych bliźnich dnia dzisiejszego i jutrzejszego, względem całej przyrody i względem nas samych”.

Zaapelował, aby wykorzystywać oszczędnie zasoby, praktykować wstrzemięźliwość, utylizować i przerabiać odpady na surowce wtórne oraz korzystać z coraz bardziej dostępnych produktów i usług.

Według papieża, „polityka gospodarcza, która sprzyja skandalicznemu bogactwu nielicznych, a warunkom degradacji dla wielu, oznacza koniec pokoju i sprawiedliwości

„Światowi przywódcy uczestniczący w szczycie COP28, planowanym w Dubaju w dniach od 30 listopada do 12 grudnia bieżącego roku, muszą wysłuchać nauki i rozpocząć szybką i sprawiedliwą przemianę, aby zakończyć erę paliw kopalnych” – ocenił papież.

Papież Franciszek ustanowił w 2015 r. Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego na 1 września, równocześnie z analogicznym dniem w Kościele prawosławnym. Inicjatywa ta – wyjaśnił papież w liście do kardynałów – jest odpowiedzią na sugestię ze strony metropolity Pergamonu Jana, wyrażoną przy okazji prezentacji encykliki „Laudato si’”, i ma na celu pobudzenie wiernych do „głębokiego nawrócenia duchowego” w odpowiedzi na obecny kryzys ekologiczny.

Agresywni „ekolodzy” w Bieszczadach ćpają, niszczą las. Czemu „władza” pozwala?

Agresywni „ekolodzy” w Bieszczadach ćpają, niszczą las. Czemu „władza” pozwala?

Narkotyki w obozie pseudo-ekologów w Bieszczadach.

narkotyki-bron-w-obozie-pseudoekologow

Narkotyki w dużych ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie, broń gazową i kusze znaleźli policjanci w obozie pseudoekologów blokujących prace leśne na terenie Nadleśnictwa Stuposiany. Las, który okupowali członkowie Kolektywu Wilczyce, jest zdewastowany i zanieczyszczony.

Z informacji, które przekazano Lasom Państwowym, wynika, że w trakcie akcji policji aktywiści byli agresywni. W obozie znaleziono duże ilości substancji odurzających, broń gazową i kusze. Fragment lasu, w którym „Kolektyw Wilczyce” przez ponad półtora roku prowadził okupację, jest w znacznym stopniu zniszczony i zanieczyszczony. Akcja policji nie była wynikiem działań Lasów Państwowych.

Grupa aktywistów rozpoczęła okupację lasu w styczniu 2021 r. Zablokowano m.in. drogę leśną, użytkowaną przez Straż Graniczną i GOPR, co utrudniło przeprowadzenie akcji ratowniczej. „Aktywiści” stawiali barykady na przeciwpożarowych drogach leśnych.

Pseudo-ekolodzy zajęli również skład drewna należącego do prywatnych osób. Blokowali wywóz drewna przez prawie 10 miesięcy. Przez cały okres blokady uniemożliwiali leśnikom prowadzenie prac leśnych, nawet tych niezbędnych – pielęgnacyjnych. Po usunięciu blokady i uprzątnięciu terenu leśnicy będą mogli rozpocząć prace odnowieniowe.

Zaprojektowana klęska głodu. Napisz „Ekologia”, przeczytaj Ludobójstwo … “Ludzie muszą umrzeć, aby ocalić planetę”.

Zaprojektowana klęska głodu. Napisz „Ekologia”, przeczytaj Ludobójstwo …

Niemieccy rolnicy otrzymali nakaz ZMNIEJSZENIA zużycia nawozów azotowych, aby spełnić wymagania zielonych tyranów z UE


Ludzie muszą umrzeć, aby ocalić planetę”.
Mike Adams https://gloria.tv/share/hb3MoT8hoDzT21etxm6sXqKSQ

( Natural News ) W ciągu ostatniego roku zielona tyrania biurokracji UE zdołała niemal zniszczyć relacje energetyczne Europy Zachodniej z Rosją, pozostawiając kontynent zdesperowany w poszukiwaniu źródeł energii, aby utrzymać funkcjonowanie sieci energetycznej. Teraz zaopatrzenie Europy w żywność jest bezpośrednio atakowane przez liczne programy, które wydają się być zaprojektowane tak, aby położyć kres przystępnej żywności w tym samym czasie, gdy energia elektryczna staje się nieosiągalna dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.


„Niemcy zakazują rolnikom prawidłowego nawożenia gruntów, aby służyć zielonej agendzie UE”, stwierdza Breitbart.com . „Od czwartku stosowanie nawozów azotowych zostało znacznie ograniczone na dużych obszarach gruntów rolnych w Nadrenii Północnej-Westfalii” – informuje strona, odnosząc się do jednego z najbogatszych obszarów produkcji żywności w Niemczech.

Zieloni tyrani toczą wojnę z Tablicą Pierwiastków i naprawdę gardzą Azotem i Węglem
Zakaz pochodzi od unijnych biurokratów prowadzących wojnę z azotem, niezbędnym pierwiastkiem, który stanowi prawie 80% ziemskiej atmosfery i ma kluczowe znaczenie dla produkcji roślinnej. Po wypowiedzeniu wojny węglowi – który jest budulcem życia biologicznego – globaliści teraz celują w azot jako sposób na celowe wywołanie powszechnego głodu i masowej śmierci (wyludnienie).

Nawozy na bazie azotu wytwarzają żywność, która wyżywi około 4 miliardów ludzi na Ziemi (źródło: OurWorldInData.org, patrz tabela poniżej). Bez nawozów azotowych dosłownie połowa istniejącej populacji świata umarłaby z głodu. Jak dotąd niemieckim rolnikom nakazano ograniczenie zużycia azotu o 20 procent, ale to dopiero pierwszy etap. Podobnie jak w przypadku wszystkich tego typu programów, wkrótce rząd zażąda dalszych cięć i wkrótce nawozy azotowe zostaną prawie zakazane w krajach UE dzięki „religii klimatycznej”, która teraz rządzi polityką.
Rząd Sri Lanki próbował niedawno zdelegalizować import nawozów azotowych, a ten ruch kontroli doprowadził do katastrofalnego załamania gospodarki narodu, rządu, transportu, finansów i praworządności. Masowe powstania były powszechne, podczas gdy żywność z farm gniła na polach z powodu braku dostaw paliwa i funkcjonujących środków transportu. Nawet pociągi zostały wyłączone z ruchu. Sri Lanka jest punktem zerowym dla wojny ONZ z nawozami – chcą zagłodzić całą planetę :

Pełniący obowiązki dyrektora UNEP w 2019 r. oświadczył, że powodem drastycznego ograniczenia produkcji żywności jest „długotrwała ingerencja ludzkości w równowagę azotową ziemi”. Innymi słowy, “ludzie muszą umrzeć, aby ocalić planetę”. Miesiąc po tym spotkaniu wyborcy ze Sri Lanki wybrali JE Gotabaya Rajapaksa na prezydenta. Prezydent przeciwny nawozom, Rajapaksa, oświadczył bez żadnych dowodów, że nawozy syntetyczne powodują choroby nerek. Dwa lata później, w kwietniu 2021 roku, zakazał wszelkiego importu nawozów. Rajapaksa po raz kolejny oświadczył, że wszystkie „nawozy chemiczne… prowadzą do niekorzystnego wpływu na zdrowie i środowisko”, co szybko zostałoby wyeksportowane jako nowa polityka Holandii i innych krajów dążących do „zazielenia”.

„Po wprowadzeniu zakazu stosowania nawozów 85% rolników ze Sri Lanki doświadczyło strat w uprawach”, pisze Michael Shellenberger w swoim Substack. „Produkcja ryżu spadła o 20%, ceny wzrosły o 50%, a naród musiał importować zboże o wartości 450 milionów dolarów. W Rajanganaya, gdzie rolnicy uprawiają średnio zaledwie hektar (2,5 akra) ziemi, rodziny zgłosiły, że produkują połowę swoich normalnych plonów”. Najbardziej dotkniętym obszarem gospodarki żywnościowej Sri Lanki jest herbata, która przed wprowadzeniem zakazu generowała eksport o wartości 1,3 miliarda dolarów i zapewniała 71 procent krajowego importu żywności. „Po wprowadzeniu zakazu nawozów produkcja herbaty spadła o 18%, osiągając najniższy poziom od 23 lat” — dodaje Shellenberger. „Dewastujący rządowy zakaz nawozów zniszczył w ten sposób zdolność Sri Lanki do płacenia za żywność, paliwo i obsługi zadłużenia”.


Najpierw Sri Lanka, potem Europa
Unijni biurokraci byli oczywiście tego świadomi, ale w jakiś sposób doszli do wniosku, że jest to doskonały model tego, co planują zrobić z Europą: zaaranżowany głód, po którym nastąpi upadek społeczeństwa. I jeśli nie zmienią kursu, dokładnie taki wynik zamierzają osiągnąć. Z Breitbart.com: „To pokazuje, że wola ludzi nic nie znaczy dla naszego rządu” – powiedziała Breitbart komentatorka polityczna Eva Vlaardingerbroek. „Pomimo wszystkich protestów i (między)narodowych sprzeciwów, forsują to, co uważam za politykę kryminalną”. „Nasz rząd nie zaspokaja życzeń własnych obywateli, zaspokaja potrzeby globalistycznych instytucji, których interesem jest kontrolowanie dostaw żywności, aby mogły kontrolować nas” – kontynuowała. „To wielki reset w pełnej mocy”.

W Walii obywatele jedzą karmę dla psów podgrzewaną świecami
Niedobór żywności i energii osiąga alarmujące punkty krytyczne, zwłaszcza wśród ubogich. Jak donosi teraz WinePressNews.com , ludzie w Walii dosłownie jedzą karmę dla zwierząt domowych i podgrzewają takie posiłki świecami, ponieważ nie stać ich na odpowiednie jedzenie ani ogrzewanie elektryczne: Brytyjskie rodziny są tak spragnione i desperacko potrzebują jedzenia, że niektórzy zamiast tego zaczęli jeść karmę dla zwierząt domowych i rozgrzewali się przy świetle świec. Wales Online napisał: „Mr. Seed opisuje „łuk ubóstwa” rozciągający się od wschodu do zachodu Cardiff, gdzie mieszkańcy nadal borykają się z problemami finansowymi, pomimo sukcesu miasta. Powiedział, że jego klienci „pracują każdą godzinę, jak mogą”, tylko po to, by pozwolić sobie na podstawowe potrzeby, ale rosnące koszty utrzymania utrudniają to.

Ten tak zwany” łuk ubóstwa” oczywiście się rozszerza, ponieważ inflacja żywności pogarsza się, a ceny energii elektrycznej nadal rosną z powodu niedoboru energii. Co ważne, wyższe ceny żywności i energii zostały osiągnięte zgodnie z projektem w ramach nowego globalistycznego planu wyludnienia, mającego na celu pozbycie się (większości) ludzi ze świata. Niedobór żywności został wykorzystany jako broń przez ludobójczych globalistów, a tysiące gospodarstw są zmuszane do zamykania w całej UE, w tym w Holandii, gdzie ta sama wymówka dotycząca azotu jest wykorzystywana do zamykania produktywnych operacji rolniczych. Przez substack PeterSweden: Państwo holenderskie ogłosiło, że planuje przejąć około 3000 prywatnych gospodarstw rolnych, zmuszając je do sprzedaży ziemi państwu, a następnie po prostu je zamknąć. Rolnicy i rząd od miesięcy spierają się o nowe cele klimatyczne, które zmuszą tysiące rolników do sprzedaży ziemi państwu. …Rząd oszacował, że w sumie około 11 200 gospodarstw będzie musiało zostać zamkniętych, aby spełnić nowe cele klimatyczne, a kolejne 17 600 gospodarstw będzie musiało znacznie zredukować liczbę swoich zwierząt.

Fanatycy klimatyczni wypowiedzieli wojnę rolnictwu i żywności
Na początku fanatycy klimatyczni twierdzili, że CO2 jest głównym zagrożeniem dla planety Ziemia, ale teraz twierdzą, że żywność niszczy planetę. Dlatego środki produkcji żywności są systematycznie namierzane i zamykane. Wszystko to jest robione celowo, a planowanym celem jest oczywiście masowy głód i upadek. Nie jest jeszcze jasne, skąd według fanatyków klimatycznych będzie pochodzić ich żywność po celowym zamknięciu gospodarstw rolnych, ale ci biurokraci nie są znani z przewidywania konsekwencji swoich działań.

W zasadzie sekta klimatyczna jest sektą samobójczą. Ich celem jest prawie całkowita eksterminacja rasy ludzkiej na planecie ziemia, a azot jest elementem, który teraz biorą na celownik, aby spróbować usprawiedliwić swoje ludobójstwo w imię “nauki o klimacie”.

Jak donosi PeterSweden na swojej stronie Substack , rząd używa przemocy, aby powstrzymać rolników przed pokojowymi protestami: Rolnicy nie zareagowali zbyt chętnie na tę wiadomość, a rolnicy wyszli na ulice, aby zaprotestować, używając swoich traktorów do blokady. Policja użyła już ciężkiego sprzętu do przewracania traktorów z rolnikami w środku. Kiedy rolnicy spokojnie protestowali, wkroczyła policja i wrzuciła ich do czarnych furgonetek. Wiele gospodarstw w Holandii to gospodarstwa rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przetrwały okupację niemiecką dopiero teraz, by pod pretekstem zmian klimatycznych zostać przejęte przez własny rząd. To jest tyrania. Ostatnim razem, gdy coś takiego wydarzyło się za czasów Mao i Stalina, miliony ludzi zmarło z głodu. Mówiłem to już wcześniej i powiem to jeszcze raz. To jest komunizm klimatyczny.

Pełna analiza w dzisiejszym wpisie dotyczącym aktualizacji sytuacji. W dzisiejszym wystąpieniu szczegółowo omawiam ten i wiele innych tematów:
– Niemiecki rząd zmusza rolników do ograniczenia zużycia nawozów azotowych w gospodarstwach
– To jest WYMUSZONY GŁÓD, na otwartej przestrzeni
– Ludzie w Walii JEDZĄ KARMĘ DLA ZWIERZĄT, ponieważ to wszystko, na co ich stać
– Niektórzy PODGRZEWAJĄ jedzenie świecami, ponieważ nie mają prądu
– Jaką karmę dla zwierząt zjadłbyś, gdyby to była twoja ostatnia pozostała opcja?
– Mathew Crawford wyjaśnia, w jaki sposób „agenci chaosu” infiltrują ruch na rzecz wolności zdrowia
– Badania naukowe nie wykazują żadnej różnicy między maskami N95 a wysokiej klasy maskami medycznymi
– Maski materiałowe okazały się zasadniczo bezużyteczne
Sen. Rand Paul demaskuje Fauciego za współudział w masowym mordzie 7 milionów istot ludzkich
– Technologia „neuralink” Elona Muska spowodowała, że małpy obgryzały sobie palce
– Szwajcaria zakazuje pojazdów elektrycznych, gdy sieć energetyczna jest przeciążona
– Wywiad z Jamesem Roguskim

Brighteon: Situation Update, Dec. 5, 2022 – Germany farmers ordered to SLASH fertilizer usage by EU green tyrants who want FAMINE. Engineered FAMINE: German farmers ordered to SLASH nitrogen fertilizer usage to comply with EU green tyrants

Napisz Ekologia, przeczytaj Ludobójstwo – kto jest bardziej zielony od nazizmu i bolszewizmu ?

Agostino Nobile z typową dla siebie jasnością odsłania, co kryje się za nowym mitem, że Dominująca Myśl nadyma opinię publiczną. Dzięki ekologizmowi inżynierowie społeczni stworzyli najbardziej pomysłowy, perfidny i nieludzki totalitaryzm w historii Zachodu.

Piszesz ekologia, czytasz ludobójstwo.

Agostino Nobile

Najbardziej notorycznymi ekologami w najnowszej historii byli niemieccy naziści. Nakazali żołnierzom sadzić więcej drzew, jako pierwsi Europejczycy utworzyli rezerwaty przyrody i nakazali ochronę żywopłotów i innych siedlisk przyrodniczych. Adolf Hitler i inni prominentni naziści byli wegetarianami i uchwalili wiele ustaw dotyczących praw zwierząt. Studenci Uniwersytetu w Heidelbergu mieli kluby turystyki pieszej. Socjaliści również mieli takie kluby, które uważali za integralną część rozwoju charakteru młodych marksistów.Bolszewicy – Rząd radziecki chronił w równym stopniu polowania i lasy, mimo lukratywnych możliwości, jakie dawały futra. Dekret “O sezonach polowań i prawie do posiadania broni myśliwskiej” został uchwalony przez Lenina w maju 1919 roku. Dekret zakazał polowań na łosie i dzikie kozy oraz położył kres otwartym sezonom wiosną i latem. To były jedne z głównych postulatów ekologów przed rewolucją, a komuniści w pełni je spełnili. Zasady polowania były uważane za tak ważne dla Lenina, że z obrad nad powstrzymaniem Białych Armii wyrwał czas na spotkanie ze swoją prawą ręką, agronomem Podiapolskim.

Kult przyrody w Niemczech nie sięga, jak piszą niektórzy zezowaci historycy, do nowożytnego romantyzmu, lecz do plemiennego pogaństwa. Tych, żeby było jasne, którzy składali ofiary z ludzi, żeby przebłagać bogów i matkę naturę.

Nowoczesne pogaństwo narodziło się w Wielkiej Brytanii za sprawą anglikańskiego duchownego Thomasa Roberta Malthusa (1766-1834), ekonomisty i demografa, który uważał przeludnienie za śmiertelne zagrożenie dla naszej planety. Jego tezy zostały przyjęte m.in. przez pionierów biologii ewolucyjnej, takich jak C. Darwin i A. Wallace.

Trzeba też powiedzieć, że teorie nazistowskie nie biorą się znikąd. Jeszcze zanim Hitler doszedł do władzy, północna Europa i Stany Zjednoczone praktykowały eutanazję, eugenikę i „rasizm” wobec biednych i zdeformowanych. Antychrześcijański niehumanizm w umysłach protestanckich liberałów był już powszechny. Nasze pogańskie demokracje mają więc drogę utorowaną przez nazistów-maltuzjanistów/darwinistów z ubiegłego wieku. Czerpiąc z ich doświadczeń, dzisiejszy ekologizm, oprócz orwellowskiej kontroli, ma na celu przede wszystkim depopulację udawaną jako miłość i szacunek dla przyszłości naszych dzieci i Matki Ziemi.

Od lat 70. ubiegłego wieku Światowe Forum Ekonomiczne założone przez Niemca Klausa Schwaba, wspomagane przez najbogatszych ludzi na planecie, kontynuuje to, co zapoczątkowały demokracje Europy Północnej i Ameryki oraz nazizm. Przeżywamy łagodniejszy i bardziej trujący nazizm. Dla śpiochów, którzy uważają te niepodważalne fakty za teoretyków spiskowych, polecam książki Klausa Schwaba i wysłuchanie przemówienia ONZ – D.Rockefeller David Rockefeller parla del controllo della popolazione SUB ITA eng (uważaj na Bzdury, które mówi!) Ale wystarczyłoby się rozejrzeć. Ideologia ekologiczna dekonstruuje wszystkie naturalne aspekty, od sumienia po ową wolną wolę opisaną przez św. Augustyna z Hippony i ustanowioną przez demokratyczne konstytucje.

Klaus Schwab zaprezentował to jako swoje nowe logo dla swojego topowego wydarzenia. Jedynym brakującym elementem w tym wizerunku są wąsy. Dzięki ekologizmowi inżynierowie społeczni stworzyli najbardziej pomysłowy, perfidny i nieludzki totalitaryzm w historii Zachodu. Aby zapobiec narodzinom, polityka ekologiczna feminizuje mężczyzn i chłopców, maskulinizuje kobiety i dziewczynki. Legalizuje aborcję, eutanazję, eugenikę i rozprowadza narkotyki.

Ceni najbardziej szalone emocje i ośmiesza zdrowy rozsądek i godność. Wirusy, zamknięcie i szczepionki również mają za swój ostateczny cel depopulację. Rozpacz, niepewność co do przyszłości i strach to główna broń ekologicznego programu. Żaden człowiek nie jest bardziej posłuszny niż ten, który jest przerażony o życie swoich bliskich i siebie samego. Jak nauczył covid. Przestępcy nie pozostawili nic przypadkowi. Przy rozwodach i separacjach mężczyźni są surowo karani, natomiast kobiety są chronione poza granicami rozsądku.


[por.: Odwrócili swastykę.. MD]

Aby zmniejszyć liczbę ludzi, muszą zaimponować człowiekowi, że to on jest głównym sprawcą zła na ziemi. “Zanieczyszczacz, podżegacz wojenny, feministka”. W tym drugim przypadku media nigdy nie informowały o stanie odseparowanych mężczyzn, około 200 samobójstw rocznie In Italia oltre 4 milioni di padri separati Quasi il 50% patisce gravi condizioni di indigenza Nel 2016 si sono suicidati in 200 – La Finestra di Azzurra. Prawa obowiązujące na całym Zachodzie naruszają najgłębsze uczucia ojca. Zabierają mu powietrze, którym oddycha, dzieci, dom i pieniądze. W tym momencie kim jest ten wariat, który żeni się i ma dzieci? Nie trzeba chyba dodawać, że tzw. zima demograficzna i swobodny spadek liczby małżeństw nie są przypadkowe.

Zasieją nienawiść i rywalizację między mężczyznami i kobietami, aby uniemożliwić uczuciom zwieńczenie ich małżeństwem i prokreacją. Do “wypadków” wystarczy aborcja przy finansowym wsparciu państwa. W Ameryce jest takie powiedzenie: “bieda jest najczęstszym powodem aborcji, to nie jest wybór”. W rzeczywistości bogate kobiety rzadko dokonują aborcji. Dlatego ekolodzy wskazują na zubożenie narodów doraźnymi kryzysami gospodarczymi. Biedni z zamożnego świata nie chcą mieć dzieci.

Promocja homoseksualizmu służy temu samemu antynatalistycznemu celowi. Homoseksualiści, mimo że są mniejszością, której procenty nie przekraczają zera, teraz wszędzie rządzą prawem. To nie wystarczy. Ekolodzy niszczą tkankę społeczną poprzez nieregularną imigrację, co ma dodatkową korzyść. Nieregularny imigrant, jeśli znajdzie pracę, jest słabo opłacany, pozbawiając pracy zarówno tubylca, jak i legalnego imigranta.

Aby wychować do życia, które produkuje niewiele “szkodliwych dla atmosfery” emisji, zaczęto wprowadzać do obiegu karty kredytowe kontrolujące rodzaj zakupów. Jeśli okaziciel nie kupi żywności i przedmiotów ustalonych przez ideologię ekologiczną, zostanie ukarany, nawet blokadą rachunku bieżącego. Kto wie, czy jutro nie będą chcieli analizować poziomu emisji naszych odchodów, które grożą efektem cieplarnianym. Czy będziemy aresztowani w naszych toaletach?

Telewizja jak zawsze przoduje w hiperbolicznym pokazywaniu susz, powodzi, trzęsień ziemi itp. Rzeczy, które, jak widzieliśmy w poprzednim artykule, istniały zawsze, od narodzin ziemi po dzień dzisiejszy. Ostatnia nadzieja leży w racjonalności i wytrwałości mniejszości mężczyzn i kobiet wiernych chrześcijańskiej moralności, którzy sprzeciwiają się tej groteskowej, fałszywej, aberracyjnej ideologii. Agustin Noble – Marco Tosatti

Globalne ocieplenie? Pokrywa śnieżna na półkuli północnej najwyższa od 56 latW zeszłym miesiącu zakończyła się konferencja klimatyczna COP27. Światowi przywódcy przylecieli prywatnymi odrzutowcami do Egiptu, aby dyskutować o tym, jak paliwa kopalne szybko rozgrzewają planetę do punktu bez powrotu, a ludzkość jest skazana na zagładę, jeśli nie zostaną wdrożone kluczowe polityki dotyczące zmian klimatu. Podczas gdy przywódcy klimatyczni spotykali się na pustyni, listopadowe opady śniegu na półkuli północnej przekraczały średnią z pół wieku.

NOAA i Uniwersytet Rutgersa opublikowały nowe dane, które pokazują, że pokrywa śnieżna na półkuli północnej osiągnęła najwyższy poziom od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1967 roku i jest obecnie powyżej średniej z 56 lat.

Oto mapa pokrycia śniegiem Rutgers Global Snow Lab na całej półkuli północnej.
“Rozległy zakres śniegu na początku sezonu jest wskaźnikiem utrzymującego się zimna, gdy zmierzamy do zimy właściwej“, powiedział blog pogodowy Severe Weather Europe. Większość mediów głównego nurtu przeoczyła te dane, ponieważ stanowią one niewygodną prawdę dla forsowanej przez nie narracji o zmianach klimatu. Sroga zima na półkuli północnej może skomplikować sieci energetyczne w krajach zachodnich, które są zdeterminowane do zakłócenia przepływu energii poprzez nałożenie sankcji na Rosję, co zmusza świat do najgorszego kryzysu energetycznego od pokolenia. Ponieważ magazyny gazu ziemnego w USA i Europie weszły w sezon wycofywania się z rynku, zegar zaczyna działać, ponieważ poziomy magazynów mogą szybko się wyczerpać, jeśli temperatury utrzymają się poniżej średniej, co spowoduje dalszy wzrost cen energii.

ZeroHedge/Global Warming? Northern Hemisphere Snow Cover At 56-Year High

Sługa Prawdy udostępnia to

21,1 tys.7 godziny temu

Czy podczas szczytu prezesów APEC w 2022 roku wyświetlano logo swastyki?


Was a Swastika Logo Displayed at the 2022 APEC CEO Summit?

Groźna jak socjalizm

Izabela Brodacka 4 czerwiec 2022

Po wielkich dramatycznych światowych wydarzeniach pytamy zdumieni „jak to się stało?”. Prawie nigdy nie zadajemy sobie w odpowiednim momencie pytania „jak to się dzieje?”.

Zastanawiamy  się na przykład jak to możliwe że w Niemczech kraju, który wydał Kanta, Bacha I Beethovena doszedł do władzy Hitler, zakompleksiony kurdupel który w trakcie przemówień łapał się w kroku jak zsikany przedszkolak. Jak to możliwe, że niemieckie Putzfrau doznawały w trakcie tych przemówień ekstatycznych uniesień zamiast pokładać się ze śmiechu. Dowodzą tego filmy Leni Riefenstahl świetnej reżyserki i fotografki, która mając powyżej siedemdziesiątki ukończyła kurs nurkowania i zajęła się fotografią podwodną. Zmarła w wieku 101 lat co nie jest wprawdzie  jej zasługą ale świadczy o silnej woli życia. Jak taka osoba mogła z przekonaniem popierać Hitlera i hitleryzm?. Jak to możliwe, że skazywani kolejno na śmierć akolici Stalina składali w ostatnim słowie samokrytykę i domagali się surowego wyroku?. Komu chcieli się w ostatnich chwilach życia przypodobać, towarzyszom partyjnym, zbrodniarzowi który  bawił się ich przerażeniem? W stosunku do kogo czy czego chcieli być lojalni?

Obecnie pokutuje przeświadczenie, że jeżeli ktoś popierał hitleryzm czy stalinizm musiał być idiotą albo świnią. Tertium non datur. (trzeciej możliwości nie ma). 

Widzę to inaczej. Nie potrafimy jako społeczeństwo rozpoznawać wczesnych stadiów niebezpiecznych chorób ludzkości. Takich  choćby jak totalitaryzm. Nie dostrzegamy nielogiczności i sprzeczności propagandy. Usuwamy niewygodne fakty ze świadomości. Zaczynamy bronić naszych prześladowców.  Czy jest to coś w rodzaju syndromu sztokholmskiego w skali całego społeczeństwa? 

Podobnie jak trudno zrozumieć  dlaczego (zanim stało się za późno) zwykli ludzie nie dostrzegli w Hitlerze groźnego popaprańca, psychopaty i socjopaty trudno również zrozumieć jak zwykli rozsądni na pozór ludzie mogli uwierzyć, że noszenie na twarzy wilgotnej szmaty zwanej maseczką może uchronić ich przed zarażeniem . Dlaczego nie widzą idiotyzmu w fakcie odwołania pandemii po wpuszczeniu do kraju kilku milionów uciekinierów z kraju dotkniętego wojną, których nikt nie testował ani nie badał, podczas gdy kilka dni wcześniej nie można było dostać się bez testu do szpitala ani podróżować za granicę?. 

Dlaczego po doświadczeniu skutków terapii szokowej Balcerowicza nadal istnieją ludzie którzy twierdzą, że „Balcerowicz uratował nas przed losem Białorusi”. Dodajmy, że nigdy na Białorusi nie byli?.

Dlaczego wierzą w globalne ocieplenie gdy w maju pad śnieg i zamarzają im kwiatki w ogródku?.

Zauważmy, że  ideologiczne zaślepienie w oczach większości  traktowane jest  jako zaleta, a nie wada osobowości. Powszechnie uważa się, że usprawiedliwione są czyny popełniane z pobudek ideowych natomiast człowieka kompromituje zwykły oportunizm.

Przyznam, że wręcz przeciwnie, najbardziej boję się ideologów. Nie ma moim zdaniem nic gorszego niż ideowy komunista. Pamiętam pewnego komunistycznego prominenta, który przechwalał się, że otrzymane w czasie podróży zagranicznych reklamowe długopisy odnosi do KC bo jest uczciwym komunistą. Wprawdzie  w tamtych czasach długopis zwany „piórem kulkowym” był w Polsce cenną nowością, ale odnoszenie reklamówek do KC nawet wtedy było idiotyzmem. Temu samemu uczciwemu komuniście, przewodniczącemu PKPG ( Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego) nie przeszkadzała rabunkowa komunistyczna gospodarka, nie przeszkadzały transporty wszelkich dóbr jadące przez całą dobę pociągami do  ZSRR, nie przeszkadzała nędza społeczeństwa, cenzura i morderstwa bezpieki. Ideologia usprawiedliwiała to wszystko jako przewidziane przez Lenina zaostrzenie walki klasowej. Lenin zapomniał jednak napisać w swych dziełach o długopisach więc nasz uczciwy komunista sam musiał podjąć w tej kwestii tak ważną i odpowiedzialną decyzję. 

Każdy nawet słuszny pogląd staje się moim zdaniem niebezpieczny gdy staje się ideologią. Większość z nas lubi zwierzęta i przyrodę, a w każdym razie wolałaby żyć w czystym środowisku, chodzić na wycieczki po niezaśmieconych   górach i zbierać grzyby w lasach gdzie nie poniewierają się  butelki i zużyte pampersy. Wolelibyśmy nie zatruwać się pestycydami i antybiotykami zawartymi w żywności i fekaliami trafiającymi do sieci wodociągowej z rzek. Do ekologii rozumianej jako troska o środowisko człowieka opartej o rzetelne badania naukowe  można było społeczeństwo przekonać ,a wielu z nas podejmowało proekologiczne działania bez przymusu i zachęcania przez specjalne organizacje. W Tatrach do dziś dnia funkcjonuje instytucja wolontariuszy którzy w zamian za lokum w jednej z tatrzańskich leśniczówek sprzątają góry, malują szlaki i naprawiają drogowskazy. Wśród nich jest wielu emerytów. Proponuję wpisać hasło: „Tatrzański Park Narodowy, wolontariat” żeby się wszystkiego dowiedzieć i z tej możliwości skorzystać. W Tatrach Słowackich gdy mieszkaliśmy po kolebach ( całkowicie nielegalnie ale nie było nas stać na schronisko) schodząc po zakupy na przykład do Smokowca braliśmy od tolerującego naszą obecność chatara  ogromne plastikowe wory i wypełnialiśmy je zebranymi na szlaku  papierkami i butelkami. Obecnie gdy zbieram śmiecie w podwarszawskich lasach czuję się niekomfortowo gdyż ludzie patrzą na mnie jak na ormowca. Jak na kogoś kto zupełnie dobrowolnie i dla czystej satysfakcji dołączył do grona ich prześladowców.

Trosce o środowisko początkowo najbardziej zaszkodzili ekolodzy głębocy, którzy propagowali ochronę „wszystkich istot żywych” w tym zapewne pasożytów i bakterii. W następnej kolejności do wrogości wobec ekologii przyczynili się cwaniacy, którzy z ekologii uczynili sobie sposób na życie. Beneficjenci wszelkich grantów, konsumenci darmowych cateringów podczas konferencji i spotkań. Wreszcie terroryści ekologiczni szantażujący przedsiębiorców wstrzymaniem ich inwestycji. Kamieniem do trumny ochrony środowiska stała się lewacka ekologiczna ideologia UE równie dla nas groźna jak socjalizm.