Godzinnik czyśćcowy – Część druga.

Na Kompletę

Nawróć nas Jezu, grzeszników do siebie.

Daj jak najprędzej cieszyć się nam w niebie

Oswobodź dusze z ognia czyśćcowego.

Niechaj Cię chwalą w Trójcy jedynego.

Hymn

Jezu, nasz Zbawicielu i łaskawy Panie.

Wspomnij na dusz czyśćcowych niezmierne karanie.

Tęsknią do Twoich źródeł, schną do Twej ochłody

Daruj kaźń, skróć godziny, a zabierz na gody.

Te zwłaszcza co modlitwom moim przeznaczone.

Mają być z czyśćcowego ognia wyproszone.

V. Wieczny dać odpoczynek raczże jej mój Panie

R. A światłość wieczna niech jej świecić nie przestanie.

Modlitwa

Boże, który szczodrobliwość Twoją, nad duszami pokazujesz, zbawienie ludzkie miłujący, żebrzemy łaski Twojej, wejrzyj miłosiernym okiem Twoim na zgromadzenie rodziców, braci, sióstr i dobrodziejów naszych, którzy z tego świata zeszli a teraz w ogniu czyśćcowym cierpią, a osobliwie dusze, które pragną widzieć chwałę Twoją i któreś przeznaczył, aby niegodnymi modlitwami mymi z mąk wybawione były, zaprowadź je do chwały wiekuistej na wieki wieków. Amen.

Ofiarowanie

Przyjmij łaskawie, Ojcze te godzinki proszę,

Za dusze, za którymi ręce moje wznoszę.

Do miłosierdzia Twego; odpuść kary winę,

Przyjmij do uszu Twoich za nimi przyczynę.

A ja w godzinę śmierci niech szczęśliwym będę,

I za Świętych przyczyną niebo niech osiędę. Amen.

Godzinki za dusze zmarłych na środę

o Najsłodszym Imieniu Jezus

Na Jutrznię

Bogu niech będzie chwała z wysokości,

By wyrwał dusze z czyśćcowych ciemności.

Ojcu Synowi Duchowi świętemu.

W Trójcy na wieki Bogu jedynemu.

Hymn

Na Imię Jezus, niech wszelkie stworzenie

Oddaje chwałę Bogu, wyśpiewuje pienie.

Anielskie święte głosy niechaj chwałę dają,

Dusze za ich przyczyną niechaj ulgę mają.

Niech najprędzej gniew Boski uśmierzony będzie,

Człowiek grzeszny w niebieskiej chwale niech zasiędzie.

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone.

R. A dusze z czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, przez Najświętsze imię Twoje Jezus, aniołom przyjemne, czartom straszliwe, przed którym piekielne moce uciekają, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi. Zaprowadź je na miejsce światłości i pokoju. Amen.

Na Prymę

Bogu niech będzie chwała z wysokości,

By wyrwał dusze z czyśćcowych ciemności.

Ojcu Synowi Duchowi świętemu.

W Trójcy na wieki Bogu jedynemu.

Hymn

Najsłodszy Panie Jezu, dla Imienia Twego.

Raczże wybawić dusze z ognia czyśćcowego,

Niechaj Cię w chwale Twojej wiecznie wysławiają,

Na wieki nieskończone dzięki Ci oddają.

Święci w chwale niebieskiej będący duchowie,

Cieszcie się, gdy wprowadzają dusze Aniołowie.

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone.

R. A dusze z czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa

Boże, któryś najchwalebniejsze Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Twego uczynił wiernym Twoim przyjemne i słodkie, złym duchom ogromne i straszliwe, daj duszom cierpiącym, aby przez to Imię Jezus, pociechę w mękach uczuły i do wiekuistej radości, prędko się dostały, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Na Tercję

Bogu niech będzie chwała z wysokości,

By wyrwał dusze z czyśćcowych ciemności.

Ojcu Synowi Duchowi świętemu.

W Trójcy na wieki Bogu jedynemu.

Hymn

Imię najświętsze, sławne nad wszystkie niebiosy

Gdy było ogłoszone anielskimi głosy.

Tobie Matko Maryjo i Józefie Święty,

Przez tę radość, którąś miał wtenczas, teraz wzięty

Do nieba, proś za dusze przybranego Syna.

By im grzechowa była darowana wina.

V. Niech będzie Imię Pańskie pochwalone.

R. A dusze z czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa

O dobry Jezu! O miłosierny Jezu! Synu Maryi, raczże wlać w serca moje łaskę Twoją, abym mógł doskonale chwalić Imię Twoje Najświętsze, dusze zaś w czyśćcu będące za przyczyną Matki Najświętszej Twojej i Józefa Świętego niech z mąk będą wybawione. Amen.

Na Sekstę

Bogu niech będzie chwała z wysokości,

By wyrwał dusze z czyśćcowych ciemności.

Ojcu Synowi Duchowi świętemu.

W Trójcy na wieki Bogu jedynemu.

Hymn

Uchodzi nam czas grzeszny, uchodzą godziny

Prędko, czyli też późno, trzeba z tej doliny

Przenieść się w kraj daleki, tam czasu nie będzie

Poprawy ni pokuty; niechże nam przybędzie

Natenczas Imię Jezus, a dusze będące

W niebie niech nas ratują Bogu już służące.

V. Niech będzie Imię Pańskie pochwalone.

R. A dusze z czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa

Boże wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, daj duszom w czyśćcu będącym odpuszczenie wszystkich grzechów, aby przez najsłodsze Imię Jezus tej łaskawości dostąpiły, której w tych mękach przez miłosierdzie Twoje pożądają na wieki wieków. Amen.

Na Nonę

Bogu niech będzie chwała z wysokości,

By wyrwał dusze z czyśćcowych ciemności.

Ojcu Synowi Duchowi świętemu.

W Trójcy na wieki Bogu jedynemu.

Hymn

Jak wiele ludzkie serca myśli zamykają.

Niechaj wszystkie na folgę duszom obracają.

Niech Imię słodkie Jezus straszne czartom w mocy

Dodaje duszom w czyśćcu do Nieba pomocy.

Niechaj święte Kościoła wspomogą ofiary,

A mąk ciężkich ogniste zagaszą pożary.

V. Niech będzie Imię Pańskie pochwalone.

R. A dusze z czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa

O dobry Jezu! Ojcze miłosierdzia! Zmiłuj się nad duszami zmarłych, a daj im jak najprędzej widzenie światłości chwały majestatu Twego Boskiego, niech dusze wiernych odpoczywają na wieki wieków. Amen.

Na Nieszpór

Bogu niech będzie chwała z wysokości,

By wyrwał dusze z czyśćcowych ciemności.

Ojcu Synowi Duchowi świętemu.

W Trójcy na wieki Bogu jedynemu.

Hymn

Z głębokości przepaści wołamy do Ciebie,

Usłysz Jezu wołanie na wysokim niebie.

Skłoń ku duszom cierpiącym miłosierne uszy,

Niechaj Cię ich męczarnia ku litości wzruszy.

Niech zgasną w Imię Jezus czyśćcowe płomienie,

Niech ich Twego Imienia ratuje wspomnienie.

V. Niech Imię Pańskie będzie pochwalone.

R. A dusze z czyśćca prędko wybawione.

Modlitwa

Daj nam to słodki Jezu, prosimy cię, abyśmy wszyscy, którzy imię Jezus czcimy, w godzinę śmierci na ustach mieć je mogli, dusze zaś tych, którzy z miłosierdzia twojego w tym wypowiadaniu najsłodszego imienia Jezus skonały, z czyśćcowych mąk niech będą wybawione, aby cię na wieki wieków chwaliły. Amen.

Na Kompletę

Przybądź najsłodszy Jezu z miłosierdzia Swego,

Na ratunek cierpiącym z dekretu Twojego.

Wybaw ich jak najprędzej z ognia i katuszy.

Niechaj Cię w Niebie chwalą z czyśćca wzięte dusze.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu

Chwała na wieki w Trójcy jedynemu.

Hymn

O Jezu miłosierny! Wysłuchaj wzdychanie

Dusz udręczonych w czyśćcu, żałosne wołanie.

Niechaj Imię Twe Jezus będzie pochwalone,

A dusze z czyśćca przez nie wybawione.

A kiedy staną w chwale Boga Jedynego,

Niech przybędą na pomoc w dzień skonania mego.

V. Niech Imię Jezus z męki was wybawi.

R. I jak najprędzej w swej chwale postawi.

Modlitwa

Zmiłuj się najłaskawszy Jezu nad duszami w czyśćcu zatrzymanymi, dla których odkupienia naturę ludzką przyjąłeś i śmierć najokrutniejszą podjąłeś. Zmiłuj się nad wzdychaniem, zmiłuj się nad łzami, które do Ciebie wylewają, przez moc najsłodszego Imienia Twego Jezus i męki Twej, odpuść im karanie przez grzechy ich zasłużone, podaj im rękę, zaprowadź ich na miejsce ochłody, światłości i pokoju. Amen.

Ofiarowanie

Te godzinki Jezu mój, Tobie ofiaruję.

Za dusze, które w mękach Imię Twe ratuje.

Niechaj ulgę nieszczęśni w bólach swoich mają,

Gdy najsłodsze Twe imię tam wypowiadają.

Ja zaś gdy stąd pójść muszę przed oblicze Twoje,

Niechaj to słowo Jezus zamknie mowę moję. Amen.

Godzinki za dusze zmarłych na czwartek do Przenajświętszego Sakramentu

Pójdźmy czym prędzej, padłszy na kolana.

Oddajmy pokłon, powitajmy Pana,

Który w Najświętszym będąc Sakramencie

Przyjmie ukłony w codziennym momencie

Nie wzgardzi prośbą, którą wzniesiem usty.

Ażeby czyściec został bez dusz pusty.

Na Jutrznię

Gdy Anielskiego chleba człek pożywa.

Niech męki w ogniach czyśćcowych ubywa.

Bogu cześć chwałę w Trójcy świętej dajmy,

Majestat Boski za dusze błagajmy.

Hymn

Padam przed Tobą Boże utajony,

Którego kryją chlebowe zasłony.

Padam przed tobą stawiać tajemnice,

Prosząc by święte krwi twojej krynice

Zalały ogień, który dusze pali,

Niechaj czym prędzej każda cię z nich chwali.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z nieba.

Modlitwa

Boże któryś nam w cudownym sakramencie Męki Twojej pamiątkę zostawił, daj nam tak, prosimy cię, te święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej szanować, abyśmy przez to odkupienie nasze, pożytek uczuli, a duszom w ogniach czyśćcowych będącym wieczny odpoczynek uczynili. Amen.

V. Duszom w czyśćcu będącym do Najśw. Sakramentu nabożnym,

P. Daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.

Na Prymę

Gdy Anielskiego chleba człek pożywa.

Niech męki w ogniach czyśćcowych ubywa.

Bogu cześć chwałę w Trójcy świętej dajmy,

Majestat Boski za dusze błagajmy.

Hymn

Człowiekiem z Panny, Bóg był narodzony,

By człowiek z grzechu został uwolniony.

Słowo przedwieczne ciałem się już stało.

Jak wielkie cudo widzieć się nam dało.

A że ten Chleb jest niewymownej mocy,

Niech duszom w czyśćcu dodaje pomocy.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

P. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa

Boże, któryś nam w Najświętszym Sakramencie pamiątkę męki Twojej zostawił, prosimy Cię, którzy tę tajemnicę w uczciwości mamy, Ciała i Krwi Twojej zażywamy, śmierć i mękę Twoją rozpamiętywamy, abyśmy wiecznego błogosławieństwa Twego, łaskę otrzymać mogli, duszom w mękach czyśćcowych będącym wieczny odpoczynek uprosili, oto prosimy Cię, który żyjesz Bóg na wieki wieków. Amen.

V. Duszom w czyśćcu będącym do Najśw. Sakramentu nabożnym,

P. Daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.

Na Tercję

Gdy Anielskiego chleba człek pożywa.

Niech męki w ogniach czyśćcowych ubywa.

Bogu cześć chwałę w Trójcy świętej dajmy,

Majestat Boski za dusze błagajmy.

Hymn

Cud to nad cuda jest niewysławiony,

Gdy przy wieczerzy Pańskiej odmieniony,

Chleb w Ciało wino w Krew się Boską mieni.

Takim Bóg cudem, człeka sobie ceni.

Niechże przytomny Bóg w tym Sakramencie

Ratuje dusze w codziennym momencie.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkosze z Nieba.

Modlitwa

Niechże ja nieustannie sercem i myślą przy nogach Twoich, pod zasłoną chleba utajony Panie mój, leżę, niech co moment za grzechy moje i całego świata płaczę, niech się stanę wszystkich zasług Twoich i odpustów od Kościoła świętego nadanych uczestnikiem i niech to będzie wszystkim duszom w czyśćcu ku ochłodzie i pomocy.

V. Duszom w czyśćcu będącym do Najśw. Sakramentu nabożnym,

P. Daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.

Na Sekstę

Gdy Anielskiego chleba człek pożywa.

Niech męki w ogniach czyśćcowych ubywa.

Bogu cześć chwałę w Trójcy świętej dajmy,

Majestat Boski za dusze błagajmy.

Hymn

Ciałem przybrane, ach! Czy cudów mało?

Słowo przedwieczne chleb mieni w swe ciało;

Tego myśl ludzka nigdy nie obejmie,

Lecz serce wiarą pojmuje uprzejmie.

Niechże szczęśliwie ten wikt dusze mają,

Które zgłodniałe o pomoc wołają.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa

O przenajświętsza Ofiaro, która nam wrota niebieskie otwierasz, otwórzże Serce miłosierne, a spuść rosę niebieską na ochłodzenie duszom w ogniu będącym, zalej Krwią Twoją Najświętszą, płomienie i zaprowadź ich do chwały wiekuistej, aby Cię na wieki chwaliły. Amen.

V. Duszom w czyśćcu będącym do Najśw. Sakramentu nabożnym,

P. Daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.

Na Nonę

Gdy Anielskiego chleba człek pożywa.

Niech męki w ogniach czyśćcowych ubywa.

Bogu cześć chwałę w Trójcy świętej dajmy,

Majestat Boski za dusze błagajmy.

Hymn

Aniołów chleba, o jaki cud wielki!

Gdy chce, pożywa śmiele człowiek wszelki;

Żywotem prawda jest sprawiedliwemu,

Lecz ach! jest zgubną w grzechu biorącemu.

Przeto proszę, niech mnie i święte dusze,

Broni ten pokarm od wiecznej katuszy.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa

Panie! Przez wszystką dobroć serca Twego, dajże duszom w czyśćcu cierpiącym pokój wieczny i widzenie twarzy Twojej Boskiej, osobliwie za życia swego do Najświętszego Sakramentu nabożnym, niechaj Cię jako najprędzej w niebie chwalą. Dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. Amen.

V. Duszom w czyśćcu będącym do Najśw. Sakramentu nabożnym,

P. Daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.

Na Nieszpór

Gdy Anielskiego chleba człek pożywa.

Niech męki w ogniach czyśćcowych ubywa.

Bogu cześć chwałę w Trójcy świętej dajmy,

Majestat Boski za dusze błagajmy.

Hymn

Czcijmy grzesznicy te niebieskie dary,

Którymi nas Bóg częstuje bez miary

I czego rozum nasz pojąć nie może,

Niechaj prawdziwa wiara go wspomoże.

Krew Jezusowa niech serca zagrzewa,

A duszom w czyśćcu niech ogień zalewa.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa.

O Sakramencie najchwalebniejszy! Według możności mojej oddaję Ci należący Tobie mój pokłon i należną ofiaruję wdzięczność za tak wielkie dobrodziejstwa Twoje, że będąc prawdziwym Bogiem, do nas grzesznych codziennie się skłaniasz, skłońże też miłosierdzie swoje na dusze w czyśćcu cierpiące, ażeby przez ofiary Mszy świętej, które się kiedykolwiek za nie odprawiają, z mąk wybawione, chwaliły Cię na wieki wieków. Amen.

V. Duszom w czyśćcu będącym do Najśw. Sakramentu nabożnym,

P. Daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.

Na Kompletę

Nawróć nas Boże z gościńca błędnego,

Nawróć nam serca do Ciebie samego.

Gdy Anielskiego chleba człek pożywa.

Niech męki w ogniach czyśćcowych ubywa.

Bogu cześć chwałę w Trójcy świętej dajmy,

Majestat Boski za dusze błagajmy.

Hymn

Boże przytomny przez słowa Kapłana,

Niechaj Ci chwała będzie ponawiana.

Którąć dajemy, wierząc, żeś prawdziwy,

Pod cieniem chleba Bóg i człowiek żywy,

Niechże pamiątka śmierci świętej Twojej,

Pomoże duszom wynijść z męki swojej.

V. Dałeś nam Panie pożywać chleba.

R. Wszelkiego smaku rozkoszy z Nieba.

Modlitwa

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, ofiaruję za dusze w czyśćcu zostające wszystkie uczucia Najświętszej Panny Maryi, Matki Twojej, do Najświętszego Sakramentu. Ofiaruję ukłony, którymi Cię czcili święci Aniołowie, przy pierwszym postanowieniu tego Najświętszego Sakramentu, a także cześć, którą Ci czyni i później czynić będzie świat cały. Amen.

V. Duszom w czyśćcu będącym do Najśw. Sakramentu nabożnym,

P. Daj Panie wieczny odpoczynek. Amen.

Ofiarowanie

Na pamiątkę mój Jezu Twej ku mnie miłości

Oddaję te godzinki, abyś z Twej litości,

Wybawił dusze z czyśćca, darując im winę,

Przez krwi Twojej i męki najdroższej przyczynę.

Niech ten Anielski pokarm, który dałeś z Nieba

Posili je pragnące, pod osłoną chleba.

Gdy ostatnia godzina życia mego będzie,

Niech Jezus w Sakramencie Najświętszym przybędzie,

Ażebym umierając nim był posilony.

A po śmierci w niebieskiej chwale osadzony. Amen.

Godzinki za dusze zmarłych

na piątek

o Męce Pańskiej

Na jutrznię

Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,

Aby Jezus za grzechy nasze katowany;

Wybawił dusze z czyśćca krwią swoją i męką,

I w prowadził do nieba miłosierną ręką:

By w weselu jasności wiecznej spoczywały,

I chwałę nieśmiertelną Stwórcy swemu dały.

Hymn

Jezu, któryś w Ogrojcu krew przelał dla ludzi,

Niechaj Cię zmarłych męka do litości wzbudzi.

Przez powrozy, którymiś Jezu był związany,

I na śmierć Piłatowi od żydów podany.

Rozwiąż więzy czyśćcowe, wyprowadź z więzienia,

Niechaj Cię chwalą, będąc wdzięczne odkupienia.

Antyfona

Wieczny odpoczynek, przez krwawy pot Twój w Ogrojcu, daj im Panie.

Modlitwa

Boże światło dusz wiernych, który łaskawym okiem stworzone dusze w ciała ludzkie wprowadzasz, aby Cię chwaliły, przez krwawy pot Twój proszę, abyś dusze wiernych zmarłych, z mąk czyśćcowych wybawić raczył, aby Cię chwaliły na wieki wieków. Amen.

V. Wysłuchaj Panie za nimi modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Na Prymę

Wybaw niewinny Jezu krwawą swoją męką

Dusze z czyśćca, a wprowadź miłosierną ręką

Na gody wiekuiste, aby Cię chwaliły,

I miłosierdzie Twoje na wieki wielbiły.

Hymn

Piłatowi oddany na niesłuszne sądy,

Biczowany okrutnie za grzechów nierządy.

Niechaj krew, która z ran Twych obficie się leje

Ogień dusz pałających łaskawie zaleje.

Aby ochłody z ognia prędko otrzymały,

I do chwały Twej świętej wiecznej się dostały.

Antyfona

Wieczny odpoczynek przez biczowanie Twoje daj im miły Panie.

Modlitwa

O Panie Jezu Chryste, przez biczowanie Twoje i okrutne rany, niech krew Twoja Przenajświętsza zaleje ogień czyśćcowy, którym w sprawiedliwości Twojej karzesz grzeszne dusze, wprowadź je na miejsce wiekuistej ochłody. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Na Tercję

Wybaw niewinny Jezu krwawą swoją męką

Dusze z czyśćca, a wprowadź miłosierną ręką

Na gody wiekuiste, aby Cię chwaliły,

I miłosierdzie Twoje na wieki wielbiły.

Hymn

Nie dosyć dobry Jezu, żeś był biczowany,

Lecz i z ciernia koroną ukoronowany.

Zmiłuj się nad duszami w czyśćcu będącymi,

Osobliwie, co żyjąc były nabożnymi

Do męki Głowy Twojej, byś cierniem zraniony,

Był na wieki mój Jezu od nich pozdrowiony.

Antyfona

Wieczne odpoczywanie przez krwawe koronowanie Twoje daj im Panie!

Modlitwa

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, któryś tak ciężką cierpiał mękę przy koronowaniu Twoim, osobliwie, kiedy trzy ości ciernia głowę Twoją świętą do mózgu przebiły, zmiłuj się nad duszami w mękach czyśćcowych cierpiącymi, zaprowadź je do wiekuistej chwały. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze za niemi:

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Na Sekstę

Wybaw niewinny Jezu krwawą swoją męką

Dusze z czyśćca, a wprowadź miłosierną ręką

Na gody wiekuiste, aby Cię chwaliły,

I miłosierdzie Twoje na wieki wielbiły.

Hymn

Obmywa Piłat ręce, sądząc niewinnego,

Chcąc hamować zawziętość ludu niewdzięcznego.

Przez Twe niewinne Jezu na śmierć osądzenie,

Daj duszom z czyśćca prędkie sam siebie widzenie.

Niech Cię chwalą ze Świętymi Twymi wybranymi,

Niechaj się w niebie modlą za nami grzesznymi.

Antyfona

Wieczny odpoczynek przez niewinne Twoje na śmierć osądzenie na śmierć daj im Panie.

Modlitwa

Najsłodszy Jezu przez ciężki żal z niewdzięczności ludu Twego, kiedy Cię gorszym poczytali od złego Barabasza, i pragnęli rozlania Krwi Twojej niewinnej, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi, osobliwie nad sędziami, którym się trafiło niesprawiedliwie sądzić, odpuść im te winy, i zaprowadź do królestwa Twego. Gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze za nimi.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Na Nonę

Wybaw niewinny Jezu krwawą swoją męką

Dusze z czyśćca, a wprowadź miłosierną ręką

Na gody wiekuiste, aby Cię chwaliły,

I miłosierdzie Twoje na wieki wielbiły.

Hymn

Wychodzisz na śmierć z krzyżem wiekuisty Panie!

Dźwigasz tak wielki ciężar, mdlejesz niesłychanie.

Leje się krew Twa droga po ulicach miasta,

Zachodzi drogę Matka, ociera niewiasta.

Twarz Twą, zasłoń portretem wtenczas wyrażonym,

Twarzy Twej, ogień duszom w czyśćcu umęczonym.

Antyfona

Wieczny odpoczynek przez dźwiganie krzyża Twego, daj im Panie.

Modlitwa

Boże wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, daj duszom sług i służebnic twoich odpuszczenie grzechów, a przez krew twoją Jezu mój najsłodszy, przy dźwiganiu krzyża wylaną, wybaw dusze w czyśćcu będące, osobliwie które się za życia w strojach, malowaniu twarzy i innych próżnościach kochały, odpuść i winy i zaprowadź do królestwa twego. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze za niemi.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Na Nieszpór

Wybaw niewinny Jezu krwawą swoją męką

Dusze z czyśćca, a wprowadź miłosierną ręką

Na gody wiekuiste, aby Cię chwaliły,

I miłosierdzie Twoje na wieki wielbiły.

Hymn

Jezu niemiłosiernie do krzyża przybity,

Leje się srodze potok z ran Twoich obfity.

Matka Najświętsza, słysząc młoty, ciężko mdleje,

Niechajże Krew Twa, która z ran się wtenczas leje,

Zagasi ogień w czyśćcu, a Matki przyczyna,

Niech wolność duszom sprawi u miłego Syna.

Antyfona

Wieczny odpoczynek daj im Panie, przez Krew na krzyżu z ran Twoich wylanie.

Modlitwa

Matko Najświętsza, wspólnie z Synem umierająca z widzenia Syna Twego Jezusa Chrystusa na krzyżu zawieszonego i zamordowanego, uproś miłosiernym Sercem duszom w czyśćcu cierpiącym wybawienie, osobliwie do męki Syna Twego na krzyżu nabożnym, aby Go jak najprędzej w szczęśliwej wieczności chwaliły. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze za nimi.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Na Kompletę

Przybądź skrwawiony Jezu im na wspomożenie,

Aby prędko oddały z ust swoich uczczenie.

Wybaw niewinny Jezu krwawą swoją męką

Dusze z czyśćca, a wprowadź miłosierną ręką

Na gody wiekuiste, aby Cię chwaliły,

I miłosierdzie Twoje na wieki wielbiły.

Hymn

Jezu Ducha swojego w ręce oddający

Ojcu, za nieprawości ludzkie się modlący.

Oddajesz Matce Jana, a Matkę Janowi,

Niechże się duszom w czyśćcu łaska Twa ponowi.

Oddaję i ja także grzeszną moją duszę,

W ręce Twe i Twej Matki, gdy zejść z świata muszę.

Antyfona

Wieczny odpoczynek przez trzy godziny konania Twego, daj im Panie.

Modlitwa

Boże wiekuisty i wszechmogący, któryś się dla nas z czystej Panny narodzić raczył, daj nam to, abyśmy mękę Twoją rozpamiętywając, na wieczne zbawienie zarobili. Prosimy Cię także Królowo anielska przez boleść mękę i śmierć Syna Twego, abyś uprosiła duszom wybawienie z czyśćca, a jako w osobie Jana Świętego oddał nas wszystkich Syn Twój umierający na krzyżu Tobie, tak i ja oddaje się opiece Twojej ze wszystkimi moimi potrzebami dusznymi i cielesnymi, a osobliwie w godzinę śmierci mojej. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze na ziemi.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Ofiarowanie

Przyjmij Jezu zmęczony te Godzinki, proszę,

O tę łaskę do Ciebie ręce moje wznoszę.

Zmiłuj się Jezu, zmiłuj, nad tymi więźniami,

W godzinę śmierci niechaj modlą się za nami.

Byśmy z nimi na gody niebieskie trafili,

A z gościńca wieczności nigdy nie zbłądzili. Amen.

Godzinki za dusze zmarłych

na sobotę

do Najświętszej Panny Bolesnej

Na Jutrznię

Otwórz me wargi na chwalenie Ciebie.

Matko Bolesna, aby dusze w niebie

Za Twą przyczyną, żałosna Maryja.

Były już w chwale, wspólnie z nimi i ja.

Przybądź zdręczonym duszom ku pomocy,

A wyrwij z ognia władzą Twojej mocy,

Niech chwalą Boga w Trójcy jedynego,

Na wieki wieków nam królującego.

Hymn

Panno najświętsza, wielkim żalem zdjęta.

Gdy z Symeona ta jest powieść wzięta.

Że miecz boleści Twe serce przerazi,

Niech z twej przyczyny i ogień się skazi,

Który czyśćcowym swym upałem dręczy.

Dusze, niechaj ich już dłużej nie męczy.

V. Odpoczynek wieczny racz dać duszom Panie.

R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

Modlitwa

Najmiłosierniejsza Maryjo, Matko łaskawości i zmiłowania, uproś przez boleści serca swego, któreś wtenczas miała, gdy Ci Symeon prorokował, że miecz boleści miał przebić duszę Twoją, uproś miłosiernym a zbolałym sercem Twoim, żeby sprawiedliwość Boska ulżyła męki duszom w czyśćcu zostającym, aby Syna Twego i Ciebie jak najprędzej chwaliły w niebie. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie,

A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Na Prymę

Przybądź o Matko duszom ku pomocy,

Wyrwij z boleści władzą Twojej mocy,

Niech chwalą Boga w Trójcy jedynego,

Na wieki wieków nam królującego.

Hymn

O Panno, która gdyś Syna zgubiła

Ciężkąś na sercu, żałość ponosiła,

Kto pojmie boleść, kto pojmie żal srogi?

Stąd, że z twych oczu zniknął skarb tak drogi.

Niechże ten smutek z Twej tak wielkiej szkody

Wprowadzi dusze na niebieski gody.

V. Wieczny odpoczynek racz dać duszom Panie

P. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

Modlitwa

Prosimy Cię najłaskawsza Królowo świata i aniołów; żebyś przez żal zgubienia Syna Twego uprosiła folgę tym, którzy ogień czyśćcowy cierpią. O najsłodsza Matko! Uproś im odpuszczenie grzechów, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Amen.

V. Panie wysłuchaj modły nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Na Tercję

Przybądź o Matko duszom ku pomocy,

Wyrwij z boleści władzą Twojej mocy,

Niech chwalą Boga w Trójcy jedynego,

Na wieki wieków nam królującego.

Hymn

A któraż Matka taką żałość miała?

Jak Ty, gdyś Syna na mękę żegnała.

Ach! Co za boleść, jakie serca rany.

Gdy na śmierć idzie Syn Twój ukochany.

Lecz przeszła miłość, ludzkiego zbawienia

Żal: taż niech doda duszom pocieszenia.

V. Odpoczynek wiekuisty racz dać duszom Panie.

R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

Modlitwa

Ucieczko grzesznych, Panno i Boga mego najmilsza Matko, ubolewam serdecznie nad tym ciężkim smutkiem Twoim, któryś miała, kiedyś Syna najukochańszego Twojego Pana Jezusa na śmierć okrutną po ostatniej wieczerzy wyprawiła. Przez tak ciężkie to ostatnie Twoje pożegnanie, proszę Cię i przez te łzy, któreś natenczas wylała i przez krwawy pot jego w Ogrójcu, abyś uprosiła duszom jak najprędsze z mąk czyśćcowych wybawienie, aby na wieki Boga chwaliły. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Na Sekstę

Przybądź o Matko duszom ku pomocy,

Wyrwij z boleści władzą Twojej mocy,

Niech chwalą Boga w Trójcy jedynego,

Na wieki wieków nam królującego.

Hymn

Ach jaka boleść w sercu Twym urosła

Matko, kiedy wiadomość Ci przyniosła.

Że Syn jedyny od ucznia wydany,

Zostaje w więzach mocno skrępowany.

Pomnij na ten żal, a dodaj litości.

Duszom co cierpią dla swych nieprawości.

V. Na wieczny odpoczynek dusze wprowadź Panie.

R. Za przyczyna Twej Matki niech męka ustanie.

Modlitwa

Pamiętaj Panno i Matko, gdy będziesz stała przy sądzie Syna Twego, abyś za nimi prośbę swoją wniosła, aby syn Twój, a Sędzia sprawiedliwy, oddalił gniew swój od nas i miłosierdzie z nami uczynił. Ponadto proszę Cię, o Matko Bolesna, abyś duszom w czyśćcu cierpiącym uprosiła z mąk jak najprędsze wybawienie, co im racz dać Chryste Jezu za przyczyną Matki Twojej. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Na Nonę

Przybądź o Matko duszom ku pomocy,

Wyrwij z boleści władzą Twojej mocy,

Niech chwalą Boga w Trójcy jedynego,

Na wieki wieków nam królującego.

Hymn

Bolesna Matko, widzisz, że zraniony

Syn, przy pręgierzu stoi obnażony.

Widzisz, że skłuta cierniem święta głowa,

Widzisz, ach żałość rośnie w sercu nowa,

Łzy, które wtenczas oczy Twoje lały

Niechaj przygaszą czyśćcowe upały.

V. Na wieczny odpoczynek przyjmij dusze Panie,

R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

Modlitwa

Matko najświętsza, pociecho utrapionych, ubolewam serdecznie nad tym niewypowiedzianym żalem, któryś miała kiedyś najukochańszego Syna Twego do słupa kamiennego przywiązanego, okrutnie biczowanego widziała, potem cierniem niemiłosierne koronowanie z zawziętości ludu żydowskiego. Przez te łzy któreś natenczas wylewała i przez Krew jego najświętszą z tak wielu tysięcy ran płynącą, zmiłuj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi, dodaj im łzami swymi posiłku i ochłody, aby jak najprędzej z Bogiem i z Tobą w niebie się cieszyły. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Na Nieszpór

Przybądź o Matko duszom ku pomocy,

Wyrwij z boleści władzą Twojej mocy,

Niech chwalą Boga w Trójcy jedynego,

Na wieki wieków nam królującego.

Hymn

Matko bolesna pod krzyżem stojąca,

Na Syna swego ze łzami patrząca,

Zwłaszcza gdy trudno dodać mu pomocy,

Niech ten żal ciężki dodaje swej mocy,

Duszom, co Twojej przyczyny wołają

W ogniach, a z ludzi posiłku nie mają.

V. Daj wieczny duszom odpoczynek Panie,

R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

Modlitwa

Najsmutniejsza Panno, a Boga mojego Matko, ubolewam serdecznie nad tą nieznośną serca Twego ciężkością, kiedyś Syna swego na krzyżu rozciągniętego i okrutnie przebitego widziała, a proszę Cię przez tę ciężką boleść Twoją, dodaj pomocy duszom w czyśćcu zostającym, niech im ta Krew z ran na krzyżu Jego płynąca zaleje ogień czyśćcowy, aby przez szczęśliwą wieczność Boga chwaliły. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Na Kompletę

Nawróć grzeszników serca do miłości

Boże za przeszłe niech Cię chwalą złości.

Przybądź o Matko duszom ku pomocy,

Wyrwij z boleści władzą Twojej mocy,

Niech chwalą Boga w Trójcy jedynego,

Na wieki wieków nam królującego.

Hymn

Gdy ciało z krzyża uczniowie zdejmują,

Na wskroś Cię Matko żałości przejmują.

Okrutne miecze serce przerażają,

Kiedy na łono Twe Syna składają.

Matko bolesna, przez smutek tak srogi

Więźniom czyśćcowym zjednaj okup drogi.

V. Daj wieczny odpoczynek wiernym duszom Panie.

R. Za przyczyną Twej Matki niech ogień ustanie.

Modlitwa

Matko najświętsza i Pani moja Maryjo, o jak ciężki żal opanował serce Twoje, kiedyś Syna Twego z krzyża zdjętego, Krwią oblanego na łonie Twoim piastowała. O niewypowiedziany smutku! Jakże się serce Twoje od żałości nie rozpadło? Niech ten żal Twój uśmierzy ogień czyśćcowy, który dusze tam cierpiące za grzechy ich karze, aby pociechę, z mąk wyszedłszy, otrzymały. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Ofiarowanie

Z pokłonem serca do nóg, ofiaruję Tobie,

Te godzinki za dusze ku Twojej ozdobie,

Bolesna Matko, prosząc przez siedm Twych boleści

Pomóż więźniom czyśćcowym z wrodzonej litości,

Wzrusz Boga, żeby duszom otworzywszy wrota,

Wprowadził je na rozkosz wiecznego żywota.

Mnie grzesznego, proszę Cię, weź w Twoją obronę,

I na sądzie ostatnim trzymaj moją stronę,

Daj umrzeć w łasce Boskiej dokonać w miłości,

Niech mnie Jezus posili na drogę wieczności.

Dusze zaś wybawione z ognia czyśćcowego,

Niech przybędą na pomoc w dzień zejścia mojego Amen.

Po godzinkach

Wybaw Trójco Przenajświętsza z ognia czyśćcowego, a zaprowadź te dusze do raju wiecznego (3 razy).

A ci, którzy w czyśćcu zostają, niechaj ulgę mają za przyczyną Najświętszej Maryi Panny (3 razy).