Piąta szpryca będzie ostatnią !!

IGNACY KRASICKI
Dok­tor wi­dząc, iż mu się le­kar­stwo uda­ło,
Chciał go czę­sto po­wta­rzać. Cóż się z cho­rym sta­ło?
Za dru­gim, trze­cim ra­zem bar­dzo go osła­bił,
Za czwar­tym jesz­cze bar­dziej, a za pią­tym za­bił.


Jeżeli biskup Krasicki pisał to w uniesieniu prorockim to znaczy, że piata szpryca będzie ostatnią.