Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 52 gości
S T A R T arrow Kościół arrow Religie fałszywe, herezje arrow Masoneria w Kościele Katolickim
Thursday 09 July 2020 13:45:34.29.
migawki

 Pielgrzymka 2020. Piesza Międzynarodowa Pielgrzymka Tradycji Katolickiej Warszawa-Jasna Góra

Proszę o gorące modlitwy o zdrowie ks. prof. Stanisława KOCZWARY.

12.07.20 Warszawa  Msza Święta i Pokutny Marsz Różańcowy za Ojczyznę 

Dotarła do mnie informacja, że niektórzy tradycyjni katolicy mają zamiar celowo unieważnić swoje karty do głosowania. Prosimy nie róbcie tego!

Zwycięstwo Trzaskowskiego to zwycięstwo zła w jawnej postaci. To promocja LGBT, małżeństwa homoseksualne, a w dalszej perspektywie adopcja dzieci przez te pary. Czy tego chcecie?

 
W Y S Z U K I W A R K A
Masoneria w Kościele Katolickim Drukuj Email
Wpisał: Mirosław Dakowski   
05.10.2008.

[Sprawa przykra i dla nas wstydliwa.  Dopiero teraz ośmielam sie pomyśleć, że np.papież Jan Paweł I "nagle zmarł", bo  następnego dnia miał wyciągnąć konsekwencje z takiej, sprawdzonej listy, jak ta na dole. Czyli wszyscy kandydaci na Stolec Piotrowy musieli wtedy wiedzieć, czym grozi usuwanie Braci Fartuszkowej z Watykanu. Jak wyglądała UMOWA z Braćmi tego, który został wybrany? MD]

Masoneria w Kościele Katolickim

Masoni na urzędach biskupich

[Na życzenie paru osób umieszczam wyjaśnienie i listę . MD .    Z artykułu „Prawdy wiary potwierdzone w objawieniach fatimskich”, ks. Mikołaj Gruner, Zawsze Wierni. nr. 10, 2008r. ]. Potem lista z lat 80-tych.

            ...Pamiętam odwiedziny u ks. Puttiego, odważnego włoskie­go kapłana, który opublikował nazwiska 12 kardynałów, będą­cych wedle jego informacji członkami masonerii, na ła­mach wydawanej przez siebie gazety zatytułowanej "Si Si No No". Każdego miesiąca poda­wał ich nazwiska i pisał, kim są - przedstawiał krótką biogra­fię - oraz w jaki sposób świa­domie pracowali dla masonerii. Pod koniec każdego artykułu podawał, kiedy zostali członka­mi loży, podawał ich masoń­skie imię oraz numer. Nie czy­nił tego powodowany pychą czy złą wolą, robił to, by chro­nić Kościół. Kiedy był za to krytykowany, powiedział: "Naj­pierw zrobiłem to, co nakazuje mi prawo Kościoła, podałem ich nazwiska władzom Święte­go Oficjum. Nigdy nie zabro­niono mi ich publikować".

            Potem, kiedy zagrożono mu suspensą czy ekskomuniką, ks. Putti odpowiedział krótkim oświadczeniem dla prasy: "Aż do tej pory publikowałem jedy­nie fakty, jednak nie opubliko­wałem dokumentów. Jeśli zo­stanę zasuspendowany albo ekskomunikowany, opublikuję dokumentację" .

            Następnego dnia Watykan wydał oświadczenie, że nie ma zamiaru suspendować czy eks­komunikować ks. Puttiego. Aż do dziś owych 12 kardynałów nie zdementowało informacji, że są członkami masonerii. Pewnego dnia odwiedziłem ks. Puttiego, który akurat opubli­kował historię kard. Garrone'a - opowiedział o całym złu, ja­kie wyrządził on katolickiej edukacji.

            Kard. Garrone był w tym cza­sie prefektem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Był odpowiedzialny za wszystkie seminaria na świecie, a ks. Put­ti opisał wielkie spustoszenia, jakich dokonał on w latach 70., od momentu, kiedy objął to sta­nowisko, być może pod koniec lat 60., aż do czasu, kiedy spo­tkałem ks. Puttiego w 1976 r. Tym jednak razem nie zakoń­czył artykułu konkluzją: "Kard. Garrone jest masonem", nie po­wiedział tego wprost, nie podał jego numeru ani imienia lożo­wego etc., w odróżnieniu od po­zostałych 12 kardynałów. Za­kończył swój tekst następująco: "Gdyby kard. Garrone otrzymał pełnomocnictwo od wroga Kościoła, np. od szatana, czy od wielkiego mistrza masonerii, nie mógłby bardziej zaszkodzić katolickiej edukacji na całym świecie" .

            Powiedziałem wówczas ks. Puttiemu: "Nie twierdzi tego ksiądz wprost, ale z pewnością wysuwa ksiądz sugestię, że kard. Garrone jest masonem". Odpowiedział: "Ma ksiądz słuszność; widzi ksiądz, nie mam na niego dokumentów, jest francuskim kardynałem, a ja mam dostęp jedynie do włoskich rejestrów masoń­skich. We Włoszech, jeśli jest się masonem, trzeba się zareje­strować, aby pozostawać w zgodzie z włoskim prawem".

            Nie wszyscy we Włoszech to robią, jednak niektórzy masoni rzeczywiście się rejestrują zgodnie z prawem obowiązują­cym w tym kraju. Ks. Putti po­wiedział mi: "Znam setki, jeśli nie tysiące kapłanów i bisku­pów, którzy byli masonami, ale którzy zrozumieli, że popełnili błąd i przestali uczestniczyć [w spotkaniach loży] i wyrządzać jakąkolwiek szkodę [Kościoło­wi], nie niepokoję ich więc. Co do tych jednak, którzy uczest­niczą i wykonują masońską ro­botę, publikuję ich nazwiska".

            Papież Leon XIII powiedział o masonerii: "Ich Bogiem jest szatan". Na 33. stopniu wtajem­niczenia wolnomularze oddają cześć diabłu, istnieje na ten te­mat bardzo obszerna literatura. A przyglądając się osiągnię­ciom kard. Garrone'a, ks. Putti miał moralną pewność, że był on członkiem masonerii. Nie przytoczył żadnego faktu, o którym by nie wiedział, nigdy nie podał numeru masońskie­go, ponieważ go nie znał. Wszystko to miało miejsce w la­tach 1970. Czy mamy powody przypuszczać, że obecnie jest już po wszystkim? Nie sądzę.

            Problem infiltracji Kościoła katolickiego przez wolnomularzy jest zagadnie­niem poważnym - dlatego też środowiska masońskie i para-masońskie usiłują go bagatelizować. Poniższy spis osób - członków lóż masońskich dotyczy głównie kleru (o ile nie zaznaczono inaczej) włoskiego. Wymienieni są tu ludzie, którym udowodniono przynależność do wolnomularstwa. Jak jednak głęboko sięga fak­tyczna penetracja masonerii? Tego możemy się jedynie domyślać - miejmy jed­nak na uwadze naukę: „po owocach poznacie ich... ".

***

Poniżej stan ujawnionej (w sposób opisany powyżej) masonerii w Watykanie na początku lat 90-tych zeszłego wieku. Za „Szczerbiec” nr. 2-3, 1996. Możemy smutno, ale z zupełną pewnością stwierdzić, że „obecnie zrobiono w tej sprawie ogromny krok naprzód”...

            Prezentowany spis powstał na podstawie „Masonic Register of Italy" oraz publikacji katolickich czasopism:  „Si, Si - No, No" (Włochy) i „El Universal" (Meksyk). Nie uwzględniono - poza kilkoma wyjątkami - śmierci niektórych z prezentowanych osób.

            ABLONDI Alberto - biskup Livorno; data wstąpienia do masonerii (d.w.) 5 sierpnia 1958 r., nr masoński (#) 7-2431.

            ABRECH Pio - członek Świętej Kongregacji Biskupów; d.w. 27 listo­pada 1967 r., # 63-143.

            ACQUAVIVA Sabino - profesor religii na Uniwersytecie w Padwie; d.w. 3 grudnia 1969 r, # 275-69.

            ALBONI Dante - asystent przy Watykańskiej Komi­sji Pontyfikalnej dla Studiów Biblijnych; d.w. 23 lipca 1968 r.. # 79-14. kryptonim wolnomularski "BALDA ".

            ALESSANDRO o. Gottardi - tytułowany doktorem na zebraniach wolnomularskich; przewodniczący Fra­telli Maristu; d. w. 13 czerwca 1959 r, brak inf. o numerze masońskim.

            ANGELINI Benedetto - biskup Messyny (Grecja); d.w. 14 października 1957 r., # 14­005.

            ARGIENTERI Benedetto, patriarcha przy Stolicy Św.; d.w. 11 marca 1970 r., #298-A

             BEA Augustin kardynał- sekretarz Stanu za Jana XXIII i Pawła VI; Wielki Mistrz Światowej Masonerii; Żyd -"maron", prawdziwe na­zwisko Beheim.

            BAGGIO Sebastiano kardynał - Prefekt Świę­tej Kongregacji Biskupów; d.w. 14 sierpnia 1957 r., #85-2640, kryptonim wolnom. "SEBA "; kontroluje wszystkie nowe konsekracje biskupie.

            BALDASSARRI Salvatore - biskup Rawenny (Wiochy); d. w. 19 luty 1958 r., fi 1452-3, kryptonim wolnomularski "BALSA ".

            BALDUCCI Ernesto - religijny artysta-rzeźbiarz; d. w. 16 maja 1966 r., # 1452-3.

            BASADONNA Ernesto - prałat Milanu; d.w. 14 sierpnia 1963 r., # 9243, kryptonim wolnomularski „BASE".

            BATELLI Giulio - świecki członek wielu akademii naukowych; d.w. 24 sierpień 1959 r., kryptonim wolnomularski "GIBA".

            BEDESCHI Lorenzo, d.w. 19 luty 1959 r., # 24-041, kryptonim wolno­mularski "BELO".

            BELLOLI Luigi - rektor Seminarium w Lombardii (Włochy); d.w. 6 kwietnia 1958 r., # 22-04, kryptonim wolnomularski „BELLU"

            BELLUCCI Cleto - biskup koadiuktor Fermy (Włochy); d. w. 4 czerwca 1968 r., # 12-217.

            BETTAZZI Luigi - biskup Ivr (Włochy); d.w. 11 maja 1966 r., # 1347­45, kryptonim masoński "LUBE".

            BIANCHI Giovenni - ksiądz; d. w. 23 października 1969 r., # 2251-11, kryptonim wolnomularski "BIGI".

.........

 

            BIFA Franco - rektor Kościoła św. Jana Laterańskiego, katolickiego Uni­wersytetu Pontyfikalnego - jest głową tego uniwersytetu i kontroluje wszy­stko, co jest tam wykładane; był spowiednikiem Pawła VI; d.w. 15 sierpnia 1959 r., # 6423, kryptonim wolnom. "BIFRA ".

            BIACARELLA Mario - prałat Vicenzy (Włochy); d. w. 23 września 1964 r., #21-014.

            BONICELLI Gaetano - biskup Albano (Włochy); d. w. 12 maja 1959 r., # 63-1428.

            BORETfI Giancarlo - d.w. 21 marca 1965 r., # 0-241, kryptonim wol­nomularski „BORGI".

            BOVONE Alberto - zastępca Sekretarza Św. Officium; d.w. 10 kwietnia 1967 r., # 254-3, kryptonim wolnomularski „ALBO".

            BRINI Mario - sekretarz dla Orientu i Pogan, członek Pontyfikalnej Ko­misji dla Rosji; d.w. 7 lipca 1968 r., # 15670. Temu człowiekowi dano całkowitą kontrolę, by przetworzyć Prawo Kanoniczne i zbudować Kościół w zgodzie z masońskim światopoglądem. Kryptonim wolnomularski "MA­BRI" .

            BUGNINI Annibale - arcybiskup. Ten człowiek jest tym, który zakazał Tradycyjnej Mszy Świętej, przez jej zamianę na Novus Ordo z pomocą 6 pro­testantów. Został za to promowany przez Jean'a Villota (Sekretarza Stanu za Pawła VI) do Sekretariatu Świętej Kongregacji dla Propagandy Wiary (dziś całkowicie rozwiązanej przez modernistów). Uznany za masona, został mianowany posłem w Iranie; d.w. 23 kwietnia 1963 r., # 1365­75, kryptonim wolnomularski "BUAN".

            BURO Michele - biskup; prałat Pontyfikalnej Ko­misji dla Ameryki ?acińskiej; d.w. 21 marca 1969 r., # 140-2, kryptonim wolnomularski „BUMI".

            CACCIA VILLAN Agostino - w Sekretariacie Stanu; d.w. 6 listopada 1960 r., # 13-154.

            CAMELI Umberto - dyrektor we włoskim Biurze Spraw Religijnych; d.w. 17 listopada

1960 r., # 9-1436. Wpływ na nauczanie dok­tryny katolickiej - w wersji masońskiej.

            CAPRILE Giovanni - dyrektor Katolickich Spraw Cywilnych; d.w. 5 września 1957 r., # 21-014, kryptonim wolnomularski „GIGA".

            CAPUTO Giuseppe - ksiądz; d. w. 15 li­stopada 1971 r., # 6125-63, kryptonim wolno­mularski „GICAP".

            CASAROLI Agnostino kardynał- Minister Spraw Zagranicznych. Rządzi Kościołem i był cał­kowicie odpowiedzialny na Niego,  kiedy Jan Paweł II był w szpitalu po zamachu na swoje życie. Zmarły kard. Je­an Villot polecił wymienić mu wszystkich biskupów i zainsta­lować wolnomularzy; d.w. 28 września 1957 r., # 41-076, kryptonim wol­nomularski "CASA ".

            CERRUTI Flaminio - szef Urzędu Studiów Kongregacyjnych; d.w. 2 kwietnia 1960 r., # 76-2154, kryptonim wolnomularski" CEFLA".

            CIARROCCI Mario biskup - d.w. 23 sierpnia 1962 r., # 123-a, kryptonim wolnomularski "CIMA ".

            CHIAVACCI Enrico - profesor Moralności na Uniwersytecie we Floren­cji (Włochy); d.w. 2 lipca 1970 r., # 121-34, kryptonim wolnomularski "CHIE".

            CONTE Cannelo, d.w. 16 września 1967 r., #43-096, kryptonim wol­nom. CONCA

            CRESTI Osvaldo, d. w. 22 maja 1963 r., # 1653-6, kryptonim wolnom. CRESCO".

            CROSTA Sante, d.w. 17 listopada 1963 r., # 1254-65, kryptonim wol­nom. "CROSTAS".

            CSELE Alessandro - d. w. 25 marca 1960 r., # 1354-09, kryptonim wol­nom. "ALCSE".

            DADAGIO Luigi - arcybiskup Lem; nuncjusz w Hiszpanii; d. w. 8 wrze­śnia 1967 r., # 43-b, kryptonim wolnom. "LUDA ".

            D'ANTONIO Enzio - arcybiskup Trivento; d.w. 21 czerwca 1969 r.; # 2 I 4-53, kryptonim masoński nie jest znany.

            DE BONIS Donato - biskup odpowiedzialny za posługę religijną; d.w. 24 czerwca 1968 r.,# 321-02, kryptonim masoński "DEBO".

            DEL GALLO ROCCAGIOVANE Luigi - biskup anty-gabinetu. Znany z wolnomularskich powiązań; numer i kryptonim wolnomularski nieznane.     

            DELMONTE Aldo - biskup Novary (Piemont, Wiochy); d.w. 25 sierp­nia 1969 r., # 32-012, kryptonim masoński "ADELMO".

            DRUSILLA Italia - d.w. 12 paźdź. 1963 r., # 1653-2, kryptonim wolnom.  "DRUSI". .

            FALTIN Daniele - d.w. 4 czerwca 1970 r., # 9-1207, kryptonim wolnomularski „FADA".

            FERRAIOLO Giuseppe - członek Świętej Kongregacji Spraw Publicz­nych Kościola; d.w. 24 listopada 1969 r., # 004-125, kryptonim wolnomu­larski "GIFE".

            FIORENZO Angelinin - biskup, tytuł "Komendator Ducha Świętego". Jest Generalnym Wikariuszem Szpitali w Rzymie i kontroluje fundusze prze­znaczone dla szpitali. Biskupem został 19 lipca 1956 r.; d.w. 14 paździer­nika 1955 r.    .

            FRANZONI Giovanni - d.w. 2 marca 1965 r., # 2246-47, kryptonim wolnom. "FRAGI".

            FREGI Francesco Egisto - d.w. 14 lutego 1963 r., # 1435-87.

            GEMITI Vito - biskup, Święta Kongregacja Biskupów; d.w. 25 marca 1968 r., # 54-13, kryptonim wolnomularski" VIGE".

            GIRARDI Giulio - d.w. 8 września 1970 r., kryptonim wolnom. "GIGI".

            GIUSTETTI Massimo - d.w. 12 kwietnia 1970 r., # 13-056, kryptonim wolnom. „GIUMA ".

            GOTTARDI o. Alessandro, Prokurator i Postulator Generalny Fratelli Maristi. Kontroluje kandydatów na kardynałów; d.w. 13 czerwca 1959 r., # 2437-14, kryptonim wolnom.  "ALGO".

            GOZZINI Mario - d.w. 14 maja 1970 r., # 31-11, kryptonim wolnomu­larski "MAGO".

            GRAZIANI Carlo - rektor Niższego Seminarium Watykańskiego; d.w. 23 lipca 1961 r., kryptonim wolnomularski" GRACA ".

            GREGAGNIN Antonio - dziekan Instruktorów Wikariatu. Trybun Pierw­szej Komisji Beatyfikacyjnej i Kanonizacyjnej; d.w. 19 paźdz. 1967 r., # 8-45, kryptonim wolnom. "GRE".

            GUALDRINI Franco - rektor Capranica (Capri); d. w. 22 maja 1961 r., #21-352, kryptonim wolnomularski "GUFRA ".

            ILARI Annibale, opat Sua Santita; d.w. 16 marca 1969 r., kryptonim wolnom. ,,ILA ".

            LAGHI Pio - byly Delegat Apostolski w Argentynie, Delegat Apostol­ski w USA; d.w. 24 sierpnia 1969 r, # 0-538, kryptonim wolnomularski "LAPI".

            LAJOLO Giovanni - członek Rady Spraw Publicznych Kościoła; d.w. 2 czerwca 1970 r., # 21-1397, kryptonim wolnomularski "LAGI".

            LANZONI Angelo - szef Urzędu Watykańskiego Sekretariatu Stanu; d.w. 24 września 1956 r., # 6-324, kryptonim wolnomularski "LANA ".

            LEVI Virgilio (alias Levine) - asystent oficjalnego dziennika watykań­skiego "L'Osservatore Romano", kieruje również watykańską stacją radio­wą; d.w. 4 lipca 1958 r., # 241-3, kryptonim wolnomularski „VILE".

            LOZZA Lino - kanclerz Rzymskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu; d.w. 23 lipca 1969 r., # 12-768, kryptonim wolnomularski "LOLI".

            LIENART Achille kardynal - Wielki Mistrz - mason najwyższego stop­nia; wstąpił do masonerii zaledwie po 5 latach bycia księdzem - 5 paździer­nika 1912 r.; biskup Lilie (Francja). Przywódca sił progresywistycznych na Soborze Watykańskim II.

            MACCHI Pasquale kardynał- Honorowy Prałat Pawła VI i jego prywat­ny sekretarz; d.w. 23 kwietnia 1958 r., # 5463-2, kryptonim wolnomularski "MAPA".

            MANCINI Italo - dyrektor Sua Santita (?); d. w. 18 marca 1968 r., # 1551­ 142, kryptonim wolnomularski "MANI".

            MANFRINI Enrico - świecki konsultant Pontyfikalnej Komisji Sztuki Świętej; d.w. 21 lutego 1968 r., # 968-c, kryptonim wolnomularski "MA­NE".

            MARCHISANO Francesco - Honorowy Prałat, sekretarz Świętej Kon­gregacji dla Seminariów i Uniwersytetów; d.w. 4 lutego 1961, # 4536-3, kryptonim wolnomularski " FRAMA ".

            MARCINKUS Paul - amerykański ochroniarz Jana PawIa II. Pochodzi  z Cicero (Illinois - USA), przewodniczący Instytutu Formacji Religijnej; d.w. 21 sierpnia 1967 r., # 43-649, kryptonim wolnomularski "MARPA” (po­wszechnie nazywany „Gorilla ").

            MARSILA Salvatore - opat Zakonu św. Benedykta z Finalpii k. Mode­ny (Włochy); d.w. 2 lipca 1963 r., kryptonim wolnomularski "SALMA ".

            MAZZA Antonio - tytularny biskup Velii. Generalny Sekretarz w 1975 r.;      d.w. 14 kwietnia 1971 r., # 054-329, kryptonim wolnomularski "MANU".

            MAZZI Venerio - członek Rady Spraw Publicznych Kościoła; d.w. 13 października 1966 r., # 052-S, kryptonim wolnomularski" MAVE".

            MAZZONI Pier Luigi - biskup, Kongregacja Biskupów; d.w. 14 wrz. 1959 r., # 59-T, kryptonim wolnomularski „PILUM".

            MAVERNA Luigi - biskup Chivery (Włochy), Generalny Asystent Włoskiej Akcji Katolickiej; d. w. 3 czerwca 1968 r., # 441-c, kryptonim wolno­mularski "LUMA ".

            MENSA Albio, arcybiskup Vercelli w Piemoncie (Włochy); d.w. 23 lip­ca 1959 r., # 21-045, kryptonim wolnomularski „MENA ".

            MESSINA Carlo -d.w. 21 marca 1970 r., # 21-045, kryptonim wolno­mularski ..MECA".

            MESSINA Zanon - d.w. 21 marca 1970 r., # 045-329, kryptonim wolno­m. "AMEZ".

            MONDUZZI Dino - Regent w Prefekturze Domu Pontyfikalnego; d.w. 11 marca 1967 r., # 190-2, kryptonim wolnomularski "MONDI".

            MONGILLO Daimazio - profesor Teologii Moralnej w rzymskim Insty­tucie Świętych Aniołów; d. w. 16 lutego 1969 r., # 2145-22, kryptonim masoński ..MONDA ".

            MORGANTE Marcello - biskup Ascoli Piceno we wschodnich Włoszech; d.w. 22 lipca 1955 r.. # 78-0361. kryptonim masoński „MORMA".

            NATALINI Terzo - vice prefekt Archiwum Sekretariatu Watykanu; d.w. 17 czerwca 1967 r., # 21-44d, kryptonim wolnomularski "NATE".

            NIGRO Carmelo - Rektor Seminarium Pontyfikalnych Studiów Wyższych; d.w. 21 grudnia 1970, # 23-154, kryptonim wolnomularski „CARNI".

            NOE Virgilio - głowa Świętej Kongregacji Kultu Bożego. On i kard. Bu­gnini opłacili 5 protestanckich duchownych i żydowskiego rabina, by stwo­rzyli domowym sposobem Nowy Porządek „Mszy". Nie pozwolono w tym uczestniczyć żadnemu członkowi katolickiego kleru; d.w. 3 kwietnia 1961. # 3652-21, kryptonim wolnomularski „VINO".

            ORBASIO Ignio - d.w. 17 września 1973 r., # 1326-97, kryptonim wol­nom."ORBI".

            PALESTRA Vittorio - oficjalny doradca Świętej Roty Państwa Waty­kańskiego; d. w. 6 maja 1943 r., # 1965, kryptonim wolnomularski „PAVI".

            PAPPALARDO Salvatore kardynał - arcybiskup Palermo na Sycylii; d. w. 15 kwietnia 1968 r., # 234-07, kryptonim wolnomularski „SALPA".         

            PASQUALETTI Gottardo, d.w. 15 czerwca 1960 r., #4-231, kryptonim wolnom. „GOPA".

            PASQUINELLI Dante - członek nuncjatury w Madrycie; d.w. 12 stycznia 1969 r., # 32-124. kryptonim wolnomularski „PADA".         

            PELLEGRINO Michele - kardynał- świętokradczo nazywany „Protektorem Kościoła", arcybiskup Turynu - miejsca, gdzie przechowywany jest Święty Całun Naszego Zbawiciela; d.w. 2 maja 1960 r., # 352-36, kryptonim wolnomularski ..PALMI".    .

            PIANA Giannino - d.w. 2 września 1960 r., # 314-52, kryptonim wolnomularski „GIPI".

            PIMPO Mario - wikariusz Urzędu Spraw Ogólnych w Watykanie; d.w. 15 marca 1970 r., # 793-43, kryptonim wolnomularski „PIMA ".

            PINTO msgr. Pro Vito - attache Sekretarza Stanu i Notariatu Drugiego Wydzialu Najwyższego Trybunalu i Sygnatury Apostolskiej; d.w. 2 kwietnia 1970 r., # 3317-42, kryptonim wolnomularski „PIPIVI"; w środowiskach włoskiej masonerii określany jako VIP (Very Important Person – Bardzo Ważna Osoba) - kryptonim wolnomularski „PIMPI".     

            POLETTI Ugo kardynał- wikariusz Diecezji Rzymskiej. Kontroluje ca­ły kler rzymski od 6 marca 1973 roku. Jest członkiem Świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego oraz przewodniczącym Akademii Liturgicznej; d.w. 17 lutego 1969 r., # 32-1425, kryptonim wolnomularski „UPO".

            RATOISI Tito - d.w. 22 listopada 1963 r., # 1653-2, kryptonim wolnom. „TRATO".

            RIZZI msgr. Mario - Święta Kongregacja Rytów Orientalnych. Okreś1a­ny jako "Biskup prałat Honorowy przy Ojcu Świętym, Papieżu". Pracuje pod najwyższym masonem, Brinim, w stworzeniu ich własnego nowego Pra­wa Kanonicznego i pozbyciu się prawdziwych praw kanonicznych, które uformowaly całe podwaliny Kościoła Katolickiego od czasów Apostolskich;

d.w. 16 września 1969 r., # 43-179, kryptonim wolnom. „MART" oraz czasami "MONMARI".

            ROMITA Fiorenzo - był (nie żyje) członkiem Świętej Kongregacji Kle­ru; d.w. 21 kwietnia 1956 r., # 52-142, kryptonim wolnomularski „FIRO".

            ROGGER Ignio - urzędnik w diecezji rzymskiej; d.w. 16 kwietnia 1968 r., # 319-13, kryptonim wolnomularski „IGRO".

            ROSSANO Pietro - członek Świętej Kongregacji dla Religii Nie-chrześcijańskich; d.w. 12 lutego 1968 r., # 3421-a, kryptonim wolnomularski „PI­RO".

            ROTARDI Tito -d.w. 3 września 1963 r., # 1865-34, kryptonim wolnom. „TROTA".

            ROVELA Virgilio, d.w. 12 czerwca 1964 r.,# 32-14, kryptonim wolnomularski „ROVI".

            SABATTANI Aurelio, arcybiskup Giustiniana (Włochy); d.w. 22 czerwca 1969 r., # 87-43, kryptonim wolnomularski „ASA".

            SACCHETTI Giulio - d. W. 23 sierpnia 1959 "r., # 0991-b, kryptonim wolnom. "SAGI".

            SALERNO Francesco - biskup-prefekt Atti; d.w. 4 maja 1962 r., # 0437-1 , kryptonim wolnomularski „SAFRA ".

            SANTANGELO Francesco, d.w, 12 listopada 1970 r., # 32-096, krypt. wolnomularski „FRASA "

            SANTINI Pietro -d.w. 23 sierpnia 1964 r., # 326-11, kryptonim wolnom. „SAPI".

            SAVORELLI Fernando, d.w. 14 stycznia 1969 r., # 004-51, krypt. wolnom. „SAFE".

            SAVORELLI Renzo - d.w. 12 czerwca 1965 r., # 34-692, kryptonim wol­nom. "RESA ".

            SCANGATIA Gaetano - Święta Kongregacja Kleru. Członek Komisji Pompei i Loreto (Włochy); d.w. 23 września 1971 r., # 42-023, kryptonim wolnom. „GASCA".

            SCHASCHING Giovanni - d.w. 18 marca 1965 r., # 6374-23, kryptonim wolnomularski "GISCHA "i "GESUITA ".

            SCHIERANO Mario - biskup tytularny Acridy (Włochy), szef kapela­nów wojskowych Włoskich Sił Zbrojnych; d.w. 3 lipca 1959 r., # 14-3641, kryptonim wolnom. "MASCHI".

            SEMPRONI Domenico - Trybunał Wikariatu Watykańskiego; # 00-12, kryptonim masoński "DOSE".

            SENSI Giuseppe Mario - tytularny arcybiskup Sardi (Azja Mniejsza k. Smyrny), nuncjusz papieski w Portugalii; d.w. 2 listopada 1967 r., # 18911­47, kryptonim wolnom. "GIMASE".

            SPOSITO Luigi - Pontyfikalna Komisja Archiwów Kościoła we Włoszech. Stoi na czele administracji watykańskiej.

            SUENENS Leo kardynal- opiekun kościoła św. Piotra w Chains. Pro­muje protestancki pentekostalizm i charyzmatyzm. Pochodzi z Brukseli. Pracował w trzech Świętych Kongregacjach: (1) Propagandy Wiary; (2) Rytów i Ceremonii Liturgii; (3) Seminariów. Pracował w Komisji Pontyfikalnej do zmiany Prawa Kanonicznego. D.w. 15 czerwca 1967 r., # 21-64, kryptonim wolnomularski "LESU".

            TIRELLI Sotiro - d. w. 16 maja 1963 r., # 1257-9, kryptonim wolnom. "TIRSO".

            TRABALZINI Dino - biskup Rieti (WIochy), biskup pomocniczy południowego Rzymu; d. w. 6 lutego 1965 r., # 61-956.

            TRAVIA Antonio -tytularny arcybiskup Termini (Merese), stoi na cze­le szkól katolickich); d.w. 15 września 1967 r., # 16-141, kryptonim wol­nomularski "ATRA ".

            TROCCHI Vittorio - sekretarz dla Laikatu Katolickiego w Konsystorzu Państwa Watykańskiego; d.w. 12 lipca 1962 r., # 3-896, kryptonim wolno­mularski „TROVI"

            TUCCI Roberto - dyrektor generalny Radia Watykańskiego; d.w. 21 czerwca 1957 r., #42-58, kryptonim wolnomularski „TURO".

            TUROLDO David, d.w. 9 czerwca 1967 r., # 191-44, kryptonim wol­nom. "DATU".

            VALE Georgio - ksiądz diecezji rzymskiej; d.w. 21 luty 1971 r., # 21328, kryptonim wolnomularski „VAGI".

            VERGARI Piera – szef Protokołu Dyplomatycznego, urzędnik Watykań­skiego Urzędu Segnatury, kontroluje zmiany prawa kanonicznego; d.w. 14 grudnia 1970 r., # 3241-6, kryptonim wolnomularski "PIVE".            .

            VILLOT Jean - Był (nie żyje) sekretarzem Stanu w Watykanie. Kardynałem został w lutym 1965 r. D. w. 6 sierpnia 1966 r., # 041-3, posiadał dwa kryptonimy wolnomularskie: "JEANNI" i "ZURIGO", był camerlango (skarbnikiem)

            ZANINI Lino - tytularny arcybiskup Adrianopolu (Turcja), Nuncjusz Apostolski.

Zmieniony ( 06.10.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.